Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Шилэн дансны тухай хуулийн 2016.01.01 – 2017.10.01-ны хэрэгжилтэнд хийсэн аудитын тайлангийн зарим мэдээлэл

Posted by ИТХ on January 24, 2018

Үндэсний аудитын газраас Шилэн дансны тухай хуулийн 2016 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2017 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацааны хэрэгжилтэд нийцлийн аудитын тайланг хийж гүйцэтгэжээ. Тайлангийн дүнгээс зарим онцлох мэдээллийг танилцуулж байна.

-Сангийн яамнаас ирүүлсэн судалгаагаар шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 2017 онд нийт 141,028 хэрэглэгч 375,633 удаагийн хандалт хийж, хоёр сая мэдээлэлтэй танилцсан байна.

– Тус аудитаар Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг 13 ТЕЗ, тэдгээрийн харьяа 724 байгууллага дунджаар 94.7 хувь, аймаг, нийслэлийн 22 ТЕЗ, тэдгээрийн харьяа 4256 байгууллага дунджаар 88.9 хувьтай хэрэгжүүлсэн байна.

-Аудитад улсын төсвийн 13 ТЕЗ, түүний харьяа 724 байгууллага, аймаг нийслэл дэх 22 ТЕЗ, түүний харьяа 4256 байгууллага, нийт 35 ТЕЗ, тэдгээрийн харьяа 4980 байгууллагыг түүвэрлэн шалгахад тус хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-3.1.3-т хамаарах байгууллагууд шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд бүрэн хамрагдсан хэдий ч байгууллага татан буугдсан байхад бүртгэлээс хасагдаагүй, зарим байгууллагын цэс давхар үүсгэгдсэн байна.

Аудитад хамрагдсан байгууллагуудын өөрийн цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллээс үзэхэд хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.16, 4.1.27, 4.1.38-д заасан зарчмын шаардлагыг дараах шалтгаанаар хангахгүй, олон нийтийн зүгээс мэдээлэлтэй танилцах болон хөндлөнгийн хяналтын байгууллагууд чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсгэсэн байна. Тухайлбал:

– цахим хуудасны хөгжүүлэлт хангалтгүйгээс мэдээлэл цэгцгүй, ойлгомжгүй;

– шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд давхардуулан мэдээлдэг нь ажлын ачаалал үүсгэж, байгууллагын цахим хуудсанд мэдээлэл дутуу байршигддаг;

– байгууллага худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас болон http://www.tender.gov.mn хаягаар давхар мэдээлдэгээс ажлын ачаалал үүсгэж, мэдээлэл дутуу байршигддаг; 

– мэдээлэх үүрэг хүлээсэн албан тушаалтнууд өөрийн цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах мэдлэг, ур чадваргүй байгаагаас мэдээллийн технологийн мэргэжилтнээр дамжуулан мэдээллээ байршуулж байгаа нь хуулийн шаардлага хангахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

Аудитад улсын төсвийн 13 ТЕЗ, түүний харьяа 724 төрийн байгууллага, аймаг, нийслэлийн 22 ТЕЗ, тэдгээрийн харьяа 4256 төрийн байгууллага буюу нийт 4980 байгууллагыг хамруулан, тэдгээрийн шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулсан мэдээллийг холбогдох тайлан, баримт материал, нотлох зүйлстэй тулган шалгахад дараах байдалтай байна. Үүнд:

– 6.1.1-д заасан тухайн жилийн төсвийг 515 байгууллага буюу 10.6 хувь нь мэдээлээгүй;

– 6.1.2-т заасан төсвийн гүйцэтгэлийг 12 сарын дунджаар 212 байгууллага буюу 4.4 хувь нь мэдээлээгүй;

– 6.1.3-т заасан дараа жилийн төсвийн төслийг 1058 байгууллага буюу 22.1 хувь нь мэдээлээгүй;

– 6.1.4-т заасан хагас жилийн санхүүгийн тайланг 612 байгууллага буюу 13.8 хувь, бүтэн жилийн санхүүгийн тайланг 897 байгууллага буюу 20.8 хувь нь мэдээлээгүй;

– 6.1.5-т заасан ТЕЗ-ийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 726 байгууллага буюу 21.9 хувь, аудитын дүгнэлтийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг 943 байгууллага буюу 28.8 хувь нь мэдээлээгүй;

– 6.1.6-т заасан төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан тайлбарыг 928 байгууллага буюу 20.4 хувь нь тус тус мэдээлээгүй байна.

Хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2-д хамаарах “Монгол тамга” ТӨҮГ болон “Монгол Кувейтын байгаль хамгаалах төв” ТӨҮГ шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд мэдээлэл оруулаагүй тул сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай албан шаардлагыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт хүргүүллээ.

Хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.827-д заасан төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах шийдвэрийг улсын төсвийн 13 ТЕЗ, түүний харьяа байгууллагын нийт 934 шийдвэрээс 79.5 сая төгрөгийн 84 шийдвэр буюу 9.0 хувийг, аймаг, нийслэлийн 22 ТЕЗ, түүний харьяа 12 байгууллагын 25785 шийдвэрээс 23,687.9 сая төгрөгийн 5981 шийдвэр буюу 23.2 хувийг мэдээлээгүй байна. Тухайлбал:

Мөн Сангийн сайд болон яамны аппарат шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5-д заасан зарим мэдээллийг оруулаагүй, хугацаа хоцорч мэдээлсэн байна.

Тухайлбал:

Хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3-т заасан байгууллагууд 6 дугаар зүйлийн 6.830-д заасан мэдээллийг байршуулж байгаа боловч зарим байгууллагууд мэдээлээгүй зөрчил гаргасан байна. Тухайлбал:

Аудитын тайлангийн танилцуулгыг бүтнээр үзэх – 2017.10. Шилэн дансны хэрэгжилтийн нийцлийн аудит (2016.10-2017.10)

Posted in [0] Шилэн дансны нэгдсэн систем, [8] Төсвийн бусад мэдээлэл | Leave a Comment »

Орхон аймгийн төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

            2017 ОНЫ 1-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Засаг даргын захирамж 2017-01-16 а/14 хөрөнгө гаргах тухай 14.pdf Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд “Үйлчилгээний соёл-Иргэдийн сэтгэл ханамж” аяныг дэмжих зорилгоор 9.9 сая төгрөгийг  хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралтгүй.
2 Засаг даргын захирамж 2017-01-16 а/16 Хөрөнгө гаргах тухай 16.pdf Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн халуун усны насосд 1.8 сая төгрөгийг  хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
3 Засаг даргын захирамж 2017-01-16 а/17 хөрөнгө шилжүүлэх тухай 17.pdf Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэлд  бүртгэлтэй Ниссан Патрол машинийг Гадаадын иргэн харьяатын газар шилжүүлэх тухай тушаал.
4 Засаг даргын захирамж 2017-01-17 а/20 Хөрөнгө гаргах тухай 20.pdf Орхон аймгийн Хүндэт тэмдэг хэвлүүлхэд шаардагдах 6.4 сая төгрөгийг баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
5 Засаг даргын захирамж 2017-01-24 а/21 Сургалт зохион байгуулах тухай 21.pdf “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад хэвлэл мэдээллийн үүрэг, оролцоо” сэдэвт сургалт зохион багуулахад шаардагдах 7.3 сая төгрөгийн зардлыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
6 Засаг даргын захирамж 2017-01-24 а/22 Хөрөнгө гаргах тухай 22.pdf “Сэтгэл зүйч, сэтгэл засалчдын анхдугаар чуулган” зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 144,000 төрөг баталсан тушаал.
7 Засаг даргын захирамж 2017-01-24 а/23 буцалтгүй тусламж олгох тухай 23.pdf Бөөр шилжүүлэн суулгах зардалд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
8 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/25 Хөрөнгө гаргах тухай 25.pdf Нийгмийн салбарын байгууллагуудын нийт ажилтнуудад зохион байгуулсан сургалтын зардал 2.8 сая төгрөг баталсан тухай тушаал.
9 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/28 Вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 28.pdf Аймгийн нийт Хонин сүргийг вакцинжуулах ажлын зардал 12.1 сая төгрөгийг хавсралтаар балталсан тушаал. Хавсралттай
10 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/31 Хөрөнгө гаргах тухай 31.pdf БНСУ-ын Шихэн хотын төлөөлөгчдийн айлчлалын зардал 1сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй.
11 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/32 Хөрөнгө гаргах тухай 32.pdf Аймгуудын аврага шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцож буй “Эрдэнэт Икон” багийн Орхон аймаг дахь тоглолтын зардал 2.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралтгүй.
            2017 ОНЫ 2-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Засаг даргын захирамж 2017-02-02 а/40 Хөрөнгө гаргах тухай 40.pdf “Эрдэнэтийн оюутнууд Эрдэнэтдээ хайртай-2017” чуулганд  3сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
2 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/41 Тэмцээний зардалд хөрөнгө гаргах тухай 41.pdf Орхон аймгийн тамирчдын олон улсын болон улсын хэмжээний тэмцээний зардалд 3.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
3 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/42 Хөрөнгө гаргах тухай 42.pdf “Иргэн танаа”  сонинг хэвлүүлж багуудад хүргэх зардал 6.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
4 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/44 Тэмцээний зардалд хөрөнгө гаргах тухай 44.pdf Эрдэнэт дуу бүжгийн чуулгын хөөмийч М.Саруултөгсийн уран бүтээлийн тайлан тоглолтын зардалд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
5 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/45 Уран бүтээлийн зардалд хөрөнгө гаргах тухай 45.pdf “Занабазар” түүхэн романыг сонсдог ном хэлбэрээр бүтээж  буй МҮОНТ-ийн нэвтрүүлэгч Б.Ганбаатарт 2.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
6 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/46 Тэмцээний зардалд хөрөнгө гаргах тухай 46.pdf Орхон аймгийн ахмад тамирчдын олон улсын тэмцээний зардалд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
7 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/47 Хөрөнгө гаргах тухай 47.pdf “Орхон аймгийн Хурал, захиргааны байгууллагын Үйл ажиллагаатай холбогдолтой бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн эмхтгэл” номын хэвлэлтийн зардал 9.8 сая төгрөг баталсан тушаал.
8 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/48 Хөрөнгө гаргах тухай 48.pdf “Best of Mongolia” Үйл ажиллагааний задлалд 3сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
9 Засаг даргын захирамж 2017-02-06 а/49 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай 49.pdf Захиргааны байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагаанд  хяналт-шинжилгээ хийх, арга зүйн зөвөлгөө суралт зохион байгуулах зардал 3.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
10 Засаг даргын захирамж 2017-02-06 а/50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 50.pdf “Бизнес эрхлэгчдийн зөвөлгөөн”, “Бизнес форум”-ыг зохион байгуулах зардал 5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
11 Засаг даргын захирамж 2017-02-06 а/52 Хөрөнгө гаргах тухай 52.pdf Аймгуудын аврага шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцож буй “Эрдэнэт Икон” багийн БНАСАУ-ын  тамирчин, дасгалжуулагч нарын онгоцны тиз болон бусад тамирчдын тэмцээний зардал 4.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
12 Засаг даргын захирамж 2017-02-09 а/53 Хөрөнгө гаргах тухай
13 Засаг даргын захирамж 2017-02-10 а/55 Хөрөнгө гаргах тухай
14 Засаг даргын захирамж 2017-02-14 а/56 Хөрөнгө гаргах тухай
15 Засаг даргын захирамж 2017-02-14 а/57 Аймгийн
16 Засаг даргын захирамж
17 Засаг даргын захирамж
18 Засаг даргын захирамж
19 Засаг даргын захирамж
20 Засаг даргын захирамж
21 Засаг даргын захирамж
22 Засаг даргын захирамж
23 Засаг даргын захирамж
24 Засаг даргын захирамж
25 Засаг даргын захирамж
            2017 ОНЫ 3-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-06 а/98 Хөрөнгө гаргах тухай 98.pdf МҮОНТ-ийн “Монгол түмний мэнд” нэвтрүүлэгт оролцох зардалд 1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/101 Хөрөнгө гаргах тухай 101.pdf “Орхон аймгийн Хурал, захиргааны байгууллагын Үйл ажиллагаатай холбогдолтой бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн эмхтгэл” номын дахин хэвлэлтийн зардал 7 сая төгрөг баталсан тушаал.
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/102 Хөрөнгө гаргах тухай 102.pdf Аймгийн Төрийн байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн байдалд судалгаа хийх 5сая төгрөг баталсан тушаал.
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/103 Хөрөнгө гаргах тухай 103.pdf БНСУ-ын Шихэн хотын төлөөлөгчдөд хүндэтгэл үзүүлэх, ЗДТГ-ын ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах 2.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/104 Хөрөнгө гаргах тухай 104.pdf “Добу мэргэн-2017” тэмцээн 1 сая, Дэлхийн тусгай олимпийн өвлийн наадамд оролцох тамирчдад 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
6 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/105 Хөрөнгө гаргах тухай 105.pdf 2016 онд урлаг, спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан уран бүтээлч, тамирчин, сурагчид, багш, дасгалжуулагчдын шагнал гардуулах үйл ажиллагааны зардал 1 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
7 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/106 Хөрөнгө гаргах тухай 106.pdf Цагаан сарын баярт зориулсан хурдан морьдын уралдааны зардалд 4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
8 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-09 а/107 Хөрөнгө гаргах тухай 107.pdf “Цахим худалдаан дахь хэрэглэгчийн эрх, хэрэглээний аюулгүй байдал” сэдэвт өдөрлөгийн үйл ажиллагааны зардал 5.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/108 Хөрөнгө гаргах тухай 108.pdf БНХАУ-ын Шанхай хотод  Ази Номхон далайн орнуудын элэг судлалын олон улсын хуралд оролцох төлөөлөгчдийн зардалд 1.5 сая төгрөгийг дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/109 Хөрөнгө гаргах тухай 109.pdf Срайдорж Номун ханы бурханы ном сургаалийн ажилд хүндэтгэл үзүүлж 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/110 Оюутан цэрэгт сургалт явуулах тухай 110.pdf “Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтын зохион байгуулж явуулах 10 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/111 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 111.pdf Орон нутгийн өмчлөлд шилжин ирсэн 16.₮ сая төгрөгийн өвс тэжээлийн агуулах, 27.9 сая төгрөгийн бетон хашаа, 15.1 сая төгрөгийн царгасны өргөст торон хашааг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын үндсэн хөрөнгөд бүртгэх.
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/114 Хөрөнгө гаргах тухай 114.pdf Аймгийн ЭЗ, Нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд зохион байгуулах хөтөлбөр, арга хэмжээний зардалд 7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/115 Хөрөнгө гаргах тухай 115.pdf “Бизнес форум-Эрдэнэт” арга хэмжээг зохион  байгуулах 19.9 сая төгрөгийг “ЭЗ-ийн форумын арга хэмжээний зардал”-аас, 4.01 сая төгрөгийг  “ Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны зардал”-аас тус тус гаргахыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-14 а/117 Хөрөнгө гаргах тухай 117.pdf МУ-д Үндэсний сэтгүүл зүй үүсч хөгжсөний 104 жилийн ойд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад хүндэтгэл үзүүлэх зардал 500700 төгрөг хавсралтаар баталсалсан тушаал.Хавсралттай.
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-15 а/124 шагнах тухай 124.pdf Монгол цэргийн өдөр, Наурызын баярын өдрийг  тохиолдуулан аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг”, мөнгөн шагналын зардал 1.6 сая төгрөг зарцуулах тухай тушаал.
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-15 а/125 нөхөн олговор олгох тухай 125.pdf Шүүхийн шийдвэрийн дагуу олгох нөхөн төлбөрийн зардалууд болох 18.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-16 а/126 Тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 126.pdf Гар бөмбөгийн Улсын аврага шалгаруулах тэмцээнд оролцох баг тамирчдад 1сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн тушаал.
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-17 а/128 Хөрөнгө гаргах тухай 128.pdf “Хүний хөгжил-Төрийн алба” сэдэвт сургалт, семинарын зардалд 1.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
20 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-20 а/129 Хөрөнгө гаргах тухай 129.pdf ОУЭЭХамгаалах өдрийг тохиолдуулан HBTV телевизийн “Төр түшсэн эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэгт 250,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
21 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/131 Хөрөнгө гаргах тухай 131.pdf Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох мөрдөх журмыг суртачилах ажилд 16.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай.Хавсралттай.
22 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/133 Хөрөнгө гаргах тухай 133.pdf Архины архаг хэрэглээтэй 20 иргэдийн албадан эмчилгээний зардалд 6.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
23 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/135 Хөрөнгө гаргах тухай 135.pdf “Бизнес форум-Эрдэнэт” арга хэмжээний хүрээнд гадаадын зочид төлөөлгчдөд хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын үйл ажиллагаанд 4.1 сая зардалыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
24 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/136 Хөрөнгө гаргах тухай 136.pdf “Наурыз”-ын баярын хүрээнд зохион байгуулагдах үйл ажиллагааны зардалд 2.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
25 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/137 Хөрөнгө гаргах тухай 137.pdf Өсвөрийн хөгжимчдийн “Уран эгшиг” Улсын V уралдааны зардлын 5.9 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
26 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-22 а/138 Нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгох тухай 138.pdf Аймгийн орлогын дансанд 86.8 сая төгрөгийн нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгохыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
27 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-22 а/141 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 141.pdf ӨМӨЗӨ-ны Улаан хотын 2-р сургуультай хамтран ажиллах ажлын хүрээнд сургалтанд хамрагдах зардалд 400,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
28 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-23 а/143 Зардал гаргах тухай 143.pdf Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй барилга угсралт, их засварын ажилд захиалагчын хяналт хэрэгжүүлэх ажиллагааг явуулахад зарцуулах 29.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
29 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-24 а/148 Хөрөнгө гаргах тухай 148.pdf Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй бэлэн бус торгуулийн багаж технекийн ашиглалтын зардалд 2.3 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
30 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-24 а/149 Мал эмнэлгийн төлөвлөгөөт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 149.pdf Мал сүргийг халдварт өвчинөөс урьдлан сэргийлэх төлөвлөгөөг I, II, III хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
31 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-27 а/150 Хөрөнгө гаргах тухай 150.pdf Баян-Өндөр сумын 12 дугаар сургуулийн засварт шаардагдах 14.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
32 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-27 а/151 Хөрөнгө гаргах тухай 151.pdf ЗДТГ-ын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон  дэд хөтөлбөрүүдэд 40 сая төгрөгийг баталсан тушаал. Хавсралттай
33 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-27 а/152 Тамирчдад дэмжлэг үзүүлж хөрөнгө гаргах тухай 152.pdf Сагсан бөмбөгийн “Sprite cup” тэмцээнд оролцох баг тамирчдад 995,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
34 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-30 а/153 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 153.pdf Дэнж багт байрлалтай 40 ортой эмнэлэгийн барилгыг БОЭТ-ийн блансаас хасч ЭМГ-ын блансад шилжүүлэх тухай тушаал.
35 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-30 а/154 Хөрөнгө гаргах тухай 154.pdf Малчидад төр засгийн, орон нутгийн бодлого, шийдвэр,нийгмийн зарим үйлчилгээ, мал онд оруулах ажилд шаардагдах шатахууны зардалд 4,9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
36 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-31 а/159 Хөрөнгө гаргах тухай 159.pdf Хорт хавдар өвчтэй иргэдэд буцалтгүй тусламж олгох нэрс, тэтгэмж болох 7.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
            2017 ОНЫ 4-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-05 а/162 уран бүтээлийн зардалд хөрөнгө гаргах тухай 162.pdf “Тэнгэрийн дор” сонгомол түүвэр номын зохиолч Н.Мөнхбаярт 500,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-05 а/163 Хөрөнгө гаргах тухай 163.pdf Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асран хамгаалагчдыг эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгалд хамруулах нэрс, зардалд 39.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй.
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-05 а/165 Үзлэг шалгалт, аян зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 165.pdf “Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг ажлын байрандаа мөрдөцгөөе” 1 сарын аяны зардал болон  үзлэг шалгалтын зардалийг  I, II, III, IV хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Зөвхөн I хавсралттай
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/168 Тамирчдад хөрөнгө гаргах тухай 168.pdf Орхон аймагт зохион байгуулагдах спортын тэмцээн болон гаадад Орхон аймгаа төлөөлөн оролцож буй баг тамирчидад 9.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/169 Тэмцээн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 169.pdf Оюутны спортын IV их наадмын үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал 10 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/179 Хөрөнгө гаргах тухай 179.pdf Халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн стандартыг мөрдөж ажиллахад нэн шаардлагатай хэрэгсэлээр хангахад дэмжлэг үзүүлж 8.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/180 Хөрөнгө гаргах тухай 180.pdf Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, сувилагч нарыг уртасгасан цагаар ажиллуулах 37.8 сая төгрөгийн зардлыг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай.
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/182 Хөрөнгө гаргах тухай 182.pdf Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн бэлэг байдлыг  хангахад шаардлагатай эм, хэрэгсэлийн зардал 2.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай.
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/183 Хөрөнгө гаргах тухай 183.pdf Анхны тусламжийн нөхөрлөл байгуулах, сайн дурын идэвхитэн бэлтгэх тухай. 9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсаг тушаал.
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-07 а/185 Хөрөнгө гаргах тухай 185.pdf “Айл” зорилтот төслийн арга хэмжээний хүрээнд баталсан санхүүжитийн хувиарийг хавсралтаар баталсан тушаал. Нийт 20 сая. Хавсралттай.
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-10 а/186 Хөрөнгө гаргах тухай 186.pdf Терроризмтой тэмцэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 8.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-10 а/187 Хөрөнгө гаргах тухай 187.pdf “Иргэн танаа”  сонинг хэвлүүлж багуудад хүргэх зардал 6.2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-11 а/189 Сургалтын зардал гаргах тухай 189.pdf “Төрийн алба ба төрийн үйлчилгээ, чанарч хүртээмж” сэдэвт сургалтын зардал 4.2 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-13 а/190 Хөрөнгө гаргах тухай 190.pdf Оцгой тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээний зардал 12 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-13 а/191 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 191.pdf “Шилжин явах цом”-ын төлөөх сагсан бөмбөгийн тэмцээний зардалд 2.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
20 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-14 а/192 Хөрөнгө гаргах тухай 192.pdf Хүүхдийн урлагийн “Яргуй” наадмын зардалд 3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
21 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-14 а/193 Хөрөнгө гаргах тухай 193.pdf Мал, амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажилд шаардагдах зардалд 6.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/194 Хөрөнгө гаргах тухай 194.pdf Архивын салбар үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн хүрээнд зохиогдож буй тэмцээнд шаардагдах 3.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
23 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/195 Олимпиадад оролцогсдод дэмжлэг үзүүлэх тухай 195.pdf Олон улс болон улсын олимпиадад оролцох багш, сурагчдын  зардалд 6 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
24 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/199 Программ хийхэд хөрөнгө гаргах тухай 199.pdf Цахим Программ хийхэд 8 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
25 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/200 Тооллого явуулах тухай 200.pdf Төрийн архивын сан хөмрөгт нэгдсэн тооллого явуулах зардалд 1.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
26 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-18 а/203 Хөрөнгө гаргах тухай 203.pdf Аймгийн өндөр настан, зорилтот бүлгийн иргэдэд  МУ-ын гавъяат эмч оролцсон үзлэг хийх зардалд 3.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.
27 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-18 а/204 Хөрөнгө гаргах тухай 204.pdf Гэр хороололд шар усны үерийн улмаас үүссэн хохирлийг засварлах зардалд 185.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
28 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-20 а/207 Хөрөнгө гаргах тухай 207.pdf Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас авсан зээл, хүсэлтүүдэд хяналт шалгалт хийх зардалд 1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
29 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-20 а/208 Тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 208.pdf Суугаа волейболын улсын аврага шалгаруулах тэмцээн, олон улсын тэмцээнд оролцох баг тамирчидад 1.5 сая төгрөг баталсан тушаал.
30 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-21 а/214 Хөрөнгө гаргах тухай 214.pdf ОУ-ын гэр бүлийн өдөрт зориулан  гэр бүлүүдийн дунд зохиох волейболын тэмцээний зардалд 508,800 төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
31 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-24 а/218 Хөрөнгө гаргах тухай 218.pdf Эх орны дайны ялалтын 72 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах 3сая ₮ хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
32 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-24 а/220 Урамшуулалд хөрөнгө гаргах тухай 220.pdf Эрх зүйн хөтөч, ухуулагч нарын 2017 оны 2-р улирлын урамшуулал 9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
33 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/221 Хөрөнгө гаргах тухай 221.pdf Татварын тухай хууль тогтоомжийн талар иргэдэд мэдээлэх, зөвөлгөө зөвлөмж, суртачилан таниулах зардалд 10 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсаралттай
34 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/226 Их наадмын арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай 226.pdf “Бүжин наадъя” их наадмын арга хэмжээнд 3.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
35 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/228 Нөхөн олговор олгох тухай 228.pdf Шинээр тавьсан авто замын зурваст иргэний өмчилж авсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийг авто замын зурвасаас чөлөөлөх нөхөн олговорын зардалд 5.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
36 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/231 Олимпиадад хөрөнгө гаргах тухай 231.pdf Орхон аймагт Монгол хэл, бичгийн улсын 49-р олимпиад зохион байгуулагдах тул зардалд 15 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
37 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/232 Хөрөнгө гаргах тухай 232.pdf Шуурхай удирдлагын нэгдсэн төвийг байгуулах ажлын төслийг боловсруулах, судалгаа хийхэд 957420 төгрөг баталсан тушаал.
38 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/234 Хөрөнгө гаргах тухай 234.pdf Гэр хороололд шар усны үерийн улмаас үүссэн хохирлийг засварлах зардалд 5.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
39 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-27 а/240 Шагнах тухай 240.pdf Үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр өндөр үнэлгээ авсан төрийн байгууллагуудыг шагнах тухай 15.2 сая төгөргийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
40 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-28 а/244 Хөрөнгө гаргах тухай 244.pdf “Цэрэг-спортын Дөл” тоглолтод шаардагдах  2сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
41 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-28 а/250 Хөрөнгө гаргах тухай 250.pdf Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй ААН байгууллагуудын ашиглалтын улмаас  эвдэрсэн газрын тооллого, хяналт шалгалт хийх зардалд 8 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
            2017 ОНЫ 5-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а/254 дэмжлэг үзүүлэх тухай 254.pdf Марш-тактик  тэмцээнд оролцох ангиудад шаардлагатай шатахууны зардалд 3.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а255 хөрөнгө гаргах тухай 255.pdf Урианхай сурын харваа, Гимнастикийн тэмцээн, Багийн спортын шигшээ багийн тамирчдад  20 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а/258 хөрөнгө гаргах тухай 258.pdf Орон сууцны дээврийн засварын ажилд 147.1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а/259 ажлын хэсэг байгуулах тухай 259.pdf Хаврын тариалалтын ажлын хэсэгт шатахууны зардал 459000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-9 а/261 хөрөнгө гаргах тухай 261.pdf УДЭТ-ын “Царцаа намжил” Хүүхдийн жүжиг Эрдэнэт хотод тоглогдож байгаатай холбогдуулан 840000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
6 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-9 а/262 арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 262.pdf “Элэгний вирусгүй Эрдэнэт хот” аянд шаардагдах 14.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
7 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-9 а263 арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 263.pdf “Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай” арга хэмжээний зардалд 29.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
8 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-11 а/266 хөрөнгө гаргах тухай 266.pdf Нийтийн орон сууцны дээврийн засварын ажилд шаардагдах 194.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-11 а/267 хөрөнгө гаргах тухай 267.pdf Морни хуурын дугуйлангийн сурагч  О.Батнасан нь уран бүтээлийн тайлан тоглолтод 400000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-12 а/268 хөрөнгө гаргах тухай 268.pdf “Төсвийн бодлого, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хяналт” сэдэвт аянд шаардагдах 9.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-12 а/270 хөрөнгө гаргах тухай 270.pdf “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сэдэвт өдөрлөгийн зардалд 1.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-17 а/274 хөрөнгө гаргах тухай 274.pdf Дэд хөтөлбөр сурталчлах “Хөгжил бүтээх-18” өдөрлөгийн зардалд 7.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-18 а/275 хөрөнгө гаргах тухай 275.pdf Хөрөнгийн зах зээл, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийг иргэд, ААН болон оюутнуудад сурталчилах ажилд 2.6 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-18 а/278 хөрөнгө гаргах тухай 278.pdf БНЧУлсын парламентийн гишүүд, элчин сайд болон ажилтнуудын орхон аймагт ажилласан зардал 908700 төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй.
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/280 хөрөнгө гаргах тухай 280.pdf Архивын ерөнхий газарт ашиглаж байсан эд зүйлсийг шилжүүлэн авчрах зардал 1.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/283 хөрөнгө гаргах тухай 283.pdf Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалт, гэх бүлийн өдрийн хүрээнд багуудын дунд хууль суртачлах зардал 1.1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/284 цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах, сургалт явуулах, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай 284.pdf Цэргийн жинхэнэ албаны 2017 оны 1-р ээлжийн татлага, Цэргийн албыг биеэр хаагчдын ажил үүрэг гүйцэтгэх, сургалтанд шаардагдах 5.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/287 хүүхдийн баярыг тэмдэглэх тухай 287.pdf ОУ-ын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэхэд шаардагдах зардал 4.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017*-5-23 а/289 хөрөнгө гаргах тухай 289.pdf Хүчирхийлэлд өрдсөн иргэдийг түр хамгаалах байранд байршсан 22 хүүхдийн хоол, сувилгааны зардалд 2.5 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
20 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/290 хөрөнгө гаргах тухай 290.pdf Авто замын засварын ажилд шаардагдах 40 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
21 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/291 хөрөнгө гаргах тухай 291.pdf Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг дэмжих, спортын тоног төхөөрөмж, уралдаан тэмцээнд оролцох зардалд 33.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/292 тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 292.pdf ОУ-ын болон улсын хэмжээний тэмцээнд оролцож буй баг тамирчидад 3.5 сая төгрөгийг баталсан тухай тушаал.
23 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/293 хөрөнгө гаргах тухай 293.pdf Хүнд өвчний улмаас эмчилгээ хийлгэх, зорилтот бүлгийн иргэдэд буцалтгүй тусламж, гэр  олгох зардалд 6.9 сая төгрөгийг хавсралтар баталсан тушаал. Хавсралттай
24 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/294 мал сүрэгт үзлэг, ангилалт , хянан баталгаажуулалт хийх 294.pdf Мал сүрэгт үзлэг ангилалт, хянан баталгаажуулалт хийхэд шаардагдах 3.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
            2017 ОНЫ 6-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-2 а/300 үндсэн хөрөнгө акталж устгах тухай 300.pdf Орон нутгийн өмчит 20 байгууллагад олон жил ашиглагдан, эдэлгээний хугацаа дууссан 456.3 сая төгрөгийн блансын үнийн дүн бүхий хөрөнгийг акталж устгах тушаал. Хавсралттай
2 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-2 а/301 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 301.pdf Соната-7, Хьюнда-Туксон маркийн суудлын авто машиныг тус тус шилжүлэх тухай тушаал.
3 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-2 а/302 хөрөнгө гаргах тухай 302.pdf Дэнж багт байрлах 52-р ус түгээх байрыг шинээр барихад шаардагдах 13.2 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
4 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-5 а/304 хөрөнгө гаргах тухай 304.pdf Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн шарил хадгалах хөрөгчийн мотор шинэчлэх зардал 9.9 сая төгрөг баталсаг тушаал.
5 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-5 а/305 хөрөнгө гаргах тухай 305.pdf “Өв уламжлал бидний амьдралд” төслийг хэрэгжүүлхэд шаардагдах зардалд 5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
6 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-5 а/306 хуваарилалт хийх тухай 306.pdf Дэд хөтөлбөрүүдийн зардлыг нэмэгдүүлэхийг 8 хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй
7 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/309 дэмжлэг үзүүлэх тухай 309.pdf Шагайн харвааны улсын аврага шалгаруулах тэмцээнд оролцож буй баг тамирчдад 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал. Хавсралттай
8 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/310 дэмжлэг үзүүлэх тухай 310.pdf Орхон аймгийн уран бүтээлч Б.Сайханбаяр УБ хотод  арт галерейд үзэсгэлэнгээ гаргах тул зардалд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
9 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/311 дэмжлэг үзүүлэх тухай 311.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн урлагын VIII наадмын зардалд  506000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
10 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/312 хөрөнгө гаргах тухай 312.pdf “Багийн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлын зардалд 30 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
11 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/314 хөрөнгө гаргах тухай 314.pdf “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бидиын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх “Устгал-2017” арга хэмжээг зохион байгуулах зардалд 3 сая төгрөг баталсан тушаал.
12 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-13 а/318 шагнах тухай 318.pdf Эрүүл мэнд, соёл, боловсролын салбарийн ажиллагасдыг Орхон аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг” шагнах тухай 1.1 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-13 а/321 тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 321.pdf БНХАУ-д зохион байгуулагдах суугаа волейболын тэмцээнд оролцох тамирчинд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
14 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-14 а/323 хөрөнгө гаргах тухай 323.pdf Хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг үзүүлэх хавсралт. Тушаал байхгүй
15 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-14 а/325 үзлэг зохион байгуулах тухай 325.pdf Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эмчлэх ажлын зардал 5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
16 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-14 а/326 төлөвлөгөө батлах тухай 326.pdf Нэг өрх-Нэг ажлын байр дэд хөтөлбөрийн зардалд 40 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй
17 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/327 хөрөнгө гаргах тухай 327.pdf Авто замын тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох бодлогын барим бичиг боловсруулах зардалд 15 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
18 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/328 хөрөнгө гаргах тухай 328.pdf
19 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/329 хөрөнгө гаргах тухай 329.pdf Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд асар худалдан авахад шаардлагатай 8.7 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
20 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/330 хөрөнгө гаргах тухай 330.pdf Хүний эрхийн талаарх иргэдийн  ойлголтыг нэмэгдүүлэх, суртачилах ажилд 4.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
21 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/331 хөрөнгө гаргах тухай 331.pdf Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд баг бүрээс ажилгүй иргэдийн оедлын сургалтанд шаардагдах 6 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-16 а/334 хөрөнгө гаргах тухай 334.pdf Галын техникийн олон төрөлт спортын тэмцээнд оролцож буй ОБГ-ын баг тамирчдад 4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
23 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-16 а/335 архивыг нүүлгэн шилжүүлэх тухай 335.pdf Аймгийн төрийн архивыг шинэ байранд нүүлгэн шилжүүлэх зардалд 4.2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
24 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-16 а/337 дэмжлэг үзүүлэх тухай 337.pdf “Бий биелгээ” наадамд оролцох уран бүтээлчдийн зардалд 1.4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал. Хавсралттай
25 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/338 хөрөнгө гаргах тухай 338.pdf Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд асар худалдан авахад шаардлагатай 8.1 сая төгрөгийг баталсан тушаал. Хавсралттай
26 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/339 хөрөнгө гаргах тухай 339.pdf Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах худалдааны төвүүдэд лангууны тохижилд хийхэд шаардлагатай 10.2 сая төгрөгийг  хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
27 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/340 хөрөнгө гаргах тухай 340.pdf Татварын өр авлагыг барагдуулах ажлын зардалд 7.6 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
28 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/341 хөрөнгө гаргах тухай 341.pdf “Залуусын манлайлал” сургалт, семинарт шаардагдах 19.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
29 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/342 хөрөнгө гаргах тухай 342.pdf БНХАУ-д болох Байт харвааны дэлхийн цомын тэмцээнд оролцох тамирчинд 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
30 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/343 хөрөнгө гаргах тухай 343.pdf Спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ТББ-ын дунд онол арга зүй, практик сургалтын зардалд 3.3 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
31 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/344 тамирчинд хөрөнгө тухай 344.pdf “Орхон робо-2017” лего роботын тэмцээний зардалд 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүүлэх тухай хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай
32 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/345 хөрөнгө гаргах тухай 345.pdf “Багш” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд  байгалын ухааны AR кабинет орчин нөхцөл сайжруулах зардалд 7 сая, багшийг сургах зардалд 10.5 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
33 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/346 хөрөнгө гаргах тухай 346.pdf Жаргалант сумын Айрагийн гозгорт буй 2 булшинд археологийн малтлага, судалгаа, сэргээн засварлах ажлын зардалд 38 сая төгрөг баталсан тушаал.
34 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/347 малчдын өвөлжилт хаваржилтийн бэлтгэл хангах 347.pdf Мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлын хэсгийн шатахууны зардалд 8 сая төгрөгийг баталсан тушаал. Хавсралттай
35 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/349 эрх шилжүүлэх, хөрөнгө гаргах тухай 349.pdf “Өрхийн тариалалтыг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн зардалд 23.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
36 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/352 хөрөнгө гаргах тухай 352.pdf Аймгийн хэмжээнд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зардалд 3 сая төгрөг баталсан тушаал.
37 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-23 а/354 хөрөнгө гаргах тухай 354.pdf Ялон улсад ажиллах Гадаад харилцааны албаны ахлах мэргэжилтэн нислэгийн тийзний үнэ 1.5 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
38 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-23 а/355 цэргийн дүйцүүлэх албанаас халах тухай 355.pdf Мөнгөн төлбөрийг тогтоох, чөлөөлөх, цэргийн тоо бүртгэлээс хасах, Цэргийн дүйцүүлэх албанаас халах тухай тушаал.
39 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-23 а/357 хөрөнгө гаргах тухай 357.pdf Цагдаагийн газрын алба хаагчдын нэгдсэн бэлтгэл сургуулилтын үеийн хоолны зардалд 6 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
40 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/360 хөрөнгө гаргах тухай 360.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын зардалд 10.7 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
41 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/361 хөрөнгө гаргах тухай 361.pdf “Эмч” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд эмнэл зүйн хэлэлцүүлэгийн зардалд 380,000 төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
42 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/362 гамшгийн бэлэн байдал хангах сургалт зохион байгуулах тухай 362.pdf Гамшгийн үеийн өрхийн бэлэн байдлыг  хангах сургалтыг баг бүрт зохион байгуулах зардал 59.8 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
43 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/364 хөрөнгө гаргах тухай 364.pdf Тархины саатай хүүхдүүд, асран хамгаалагч эцэг эхчүүдэд сургалтын зардал 2.6 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
44 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/365 хөрөнгө гаргах тухай 365.pdf “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдлийн менежмент” сэдэвт сургалтын зардал 496,000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
45 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/366 хөрөнгө гаргах тухай 366.pdf “Хууль эрх зүйн орчин, хэрэглэгчийн эрх” сэдэвт сургалтын зардал 854,000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
46 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/369 шагнах тухай 369.pdf Эрчим хүчний салбарын ажилчдыг Орхон аймгын “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг”-ээр шагнах зардал 200,000 төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
47 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/370 хөрөнгө гаргах тухай 370.pdf Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан бэлтгэлд гарч буй бөхчүүдэд 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
48 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/372 хөрөнгө гаргах тухай 372.pdf  Ахмадын зуны саам сувилалыг ажиллуулах зардал 35 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
49 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/373 төлөвлөгөө баталж, хөрөнгө гаргах тухай 373.pdf
50 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/377 арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 377.pdf
51 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/378 хөрөнгө гаргах тухай 378.pdf
52 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/379 хөрөнгө гаргах тухай 379.pdf
53 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/380 хөрөнгө гаргах тухай 380.pdf
            2017 ОНЫ 7-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/398 дэмжлэг үзүүлэх тухай 398.pdf
2 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/399 үндсэн хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 399.pdf
3 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/405 цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдаар үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай 405.pdf
4 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/406 сургалтанд оролцуулах тухай 406.pdf
5 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/409 хөрөнгө гаргах тухай 409.pdf
6 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/410 хөрөнгө гаргах тухай 410.pdf
7 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/411 хөрөнгө гаргах тухай 411.pdf
8 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/412 хөрөнгө гаргах тухай 412.pdf
9 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/413 хөрөнгө гаргах тухай 413.pdf
10 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а414 үр дүнгийн мөнгөн урамшил олгох тухай 414.pdf
11 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/416 хөрөнгө гаргах тухай 416.pdf
12 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/419 хөрөнгө гаргах тухай 419.pdf
13 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/420 хөрөнгө гаргах тухай 420.pdf
14 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/421 хөрөнгө гаргах тухай 421.pdf
15 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/422 хөрөнгө гаргах тухай 422.pdf
16 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-5 а/423 шагнах тухай 423.pdf
17 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-6 а/427 хөрөнгө гаргах тухай 427.pdf
18 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-6 а/428 хөрөнгө гаргах тухай 428.pdf
19 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-6 а/429 буцалтгүй тусламж олгох тухай 429.pdf
20 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-17 а/435 дэмжлэг үзүүлэх тухай 435.pdf
21 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-17 а/437 хөрөнгө зарцуулах зөвшөөрөл олгох тухай 437.pdf
22 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-18 а/438 хөрөнгө гаргах тухай 438.pdf
23 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-18 а/439 дэмжлэг үзүүлэх тухай 439.pdf
24 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-21 а/444 тусламж үзүүлэх тухай 444.pdf
25 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-21 а/445 хөрөнгө гаргах тухай 445.pdf
26 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-21 а/446 Жемборид оролцоход хөрөнгө гаргах тухай 446.pdf
27 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-25 а/447 хөрөнгө гаргах тухай 447.pdf
28 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-25 а/448 өмчлөх эрх олгох тухай 448.pdf
29 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-26 а/451 сургалтын материаллаг баазыг сайжруулах тухай 451.pdf
30 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-28 а/454 хөрөнгө гаргах тухай 454.pdf

 

2017 ОНЫ 8-Р САР

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-02 а/455 буцалтгүй тусламж олгох тухай 455.pdf
2 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-02 а/456 шагнах тухай 456.pdf
3 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-02 а/458 хөрөнгө гаргах тухай 458.pdf
4 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-07 а/459 хөрөнгө гаргах тухай 459.pdf
5 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-07 а/460 хөрөнгө гаргах тухай 460.pdf
6 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-08 а/462 хөрөнгө гаргах тухай 462.pdf
7 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-08 а/463 хөрөнгө гаргах тухай 463.pdf
8 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-10 а/465 хөрөнгө гаргах тухай 465.pdf
9 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-10 а/466 хөрөнгө гаргах тухай 466.pdf
10 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-11 а/467 тэмцээнд оролцуулах тухай 467.pdf
11 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-15 а/469 хөрөнгө гаргах тухай 469.pdf
12 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/472 хөрөнгө гаргах тухай
13 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/474 хөрөнгө гаргах тухай
14 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/480 хөрөнгө гаргах тухай
15 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/481 хөрөнгө гаргах тухай
16 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/483 хөрөнгө гаргах тухай
17 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/487 хөрөнгө гаргах тухай
18 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/490 хөрөнгө гаргах тухай
19 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/491 хөрөнгө гаргах тухай
20 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/492 хөрөнгө гаргах тухай
21 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/494 хөрөнгө гаргах тухай
22 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/495 хөрөнгө гаргах тухай
23 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/497 хөрөнгө гаргах тухай
24 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/498 хөрөнгө гаргах тухай
25 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08- а/499 хөрөнгө гаргах тухай

 

2017 ОНЫ 9-Р САР

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-01 а/501 хөрөнгө гаргах тухай 501.pdf
2 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-04 а/505 хяналт шалгалт явуулах тухай 505.pdf
3 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-04 а/508 тэмцээн зохион байгуулах тухай 508.pdf
4 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-05 а/513 шагнах тухай 513.pdf
5 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-05 а/515 хөрөнгө гаргах тухай 515.pdf
6 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-05 а/516 хөрөнгө гаргах тухай 516.pdf
7 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-06 а/517 хөрөнгө гаргах тухай 517.pdf
8 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-08 а/518 хөрөнгө гаргах тухай 518.pdf
9 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-08 а/519 хөрөнгө гаргах тухай 519.pdf
10 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-11 а/520 хөрөнгө гаргах тухай 520.pdf
11 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/522 хөрөнгө гаргах тухай 522.pdf
12 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/523 хөрөнгө гаргах тухай 523.pdf
13 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/524 ажлын хэсэг байгуулах тухай 524.pdf
14 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/525 дэмжлэг үзүүлэх тухай 525.pdf
15 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/526 хөрөнгө гаргах тухай 526.pdf
16 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/527 хөрөнгө гаргах тухай 527.pdf
17 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/528 хөрөнгө гаргах тухай 528.pdf
18 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/529 дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 529.pdf
19 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/530 хөрөнгө гаргах тухай 530 001.pdf
20 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/531 хөрөнгө гаргах тухай 531.pdf
21 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/532 хөрөнгө гаргах тухай 532.pdf
22 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/533 хөрөнгө гаргах тухай 533.pdf
23 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/534 хөрөнгө гаргах тухай 534.pdf
24 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/537 дэмжлэг үзүүлэх тухай 537.pdf
25 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/538 дэмжлэг үзүүлэх тухай 538.pdf
26 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/539 хөрөнгө гаргах тухай 539.pdf
27 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/541 хөрөнгө гаргах тухай 541.pdf
28 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/542 хөрөнгө гаргах тухай 542.pdf
29 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/543 хөрөнгө гаргах тухай 543.pdf
30 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/544 хөрөнгө гаргах тухай 544.pdf
31 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/545 хөрөнгө гаргах тухай 545.pdf
32 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/546 хөрөнгө гаргах тухай 546.pdf
33 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/547 хөрөнгө гаргах тухай 547.pdf
34 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/548 хөрөнгө гаргах тухай 548.pdf
35 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/551 хөрөнгө гаргах тухай 551.pdf
36 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/552 үзэсгэлэн худалдаанд оролцох тухай 552.pdf
37 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/554 эрх зүйн хөтөч нарт урамшуулал олгох тухай 554.pdf
38 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/556 хөрөнгө гаргах тухай 556.pdf
39 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-21 а/559 үндсэн хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 559.pdf
40 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/560 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 560.pdf
41 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/561 хөрөнгө гаргах тухай 561.pdf
42 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/562 хөрөнгө гаргах тухай 562.pdf
43 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/563 хөрөнгө гаргах тухай 563.pdf
44 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-27 а/565 хөрөнгө гаргах тухай 565.pdf
45 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-27 а/566 хөрөнгө гаргах тухай 566.pdf
46 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-28 а/567 хөрөнгө гаргах тухай 567.pdf
47 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-28 а/568 шагнах тухай 568.pdf
48 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/569 хөрөнгө шилжүүлэх тухай 569.pdf
49 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/570 өмчлөх эрх олгох тухай 570.pdf
50 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/571 дэмжлэг үзүүлэх тухай 571.pdf
51 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/572 сургалтын зардал гаргах тухай 572.pdf
52 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/573 сургалтын зардал гаргах тухай 573.pdf

 

2017 ОНЫ 10-Р САР

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар
1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-2 а/574 хөрөнгө гаргах тухай 574.pdf
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/576 цэргийн дүйцүүлэх албаар үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай 576.pdf
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/577 цэргийн жинхэнэ албаны татлага зохион байгуулах тухай 577.pdf
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/578 буцалтгүй тусламж олгох тухай 578.pdf
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/579 улсын асрамжинд явуулах тухай 579.pdf
6 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/580 хөрөнгө гаргах тухай 580.pdf
7 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/581 хөрөнгө гаргах тухай 581.pdf
8 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-5 а/586 дэмжлэг үзүүлэх тухай 586.pdf
9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-5 а/588 хөрөнгө гаргах тухай 588.pdf
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-10 а/594 хөрөнгө гаргах тухай 594.pdf
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-10 а/595 сургалт явуулах тухай 595.pdf
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-12 а/600 ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 600.pdf
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-12 а/601 хөрөнгө гаргах тухай 601.pdf
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн төсөв: ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

            2017 ОНЫ 1-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 17,856,000.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 50,245,100.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 14,890,000.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 5,000,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 17,586,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
            2017 ОНЫ 2-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 35,712,000.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 50,245,100.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 14,890,000.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 5,000,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 30,458,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
6 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 146,740,100.00 17,210,100.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
7 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
13 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 8,490,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 6,803,720.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
16 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
17 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
19 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
20 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
21 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 9,553,680.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
            2017 ОНЫ 3-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 70,089,500.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 98,995,400.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 31,150,200.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 10,070,200.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 30,458,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
6 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 146,740,100.00 30,554,100.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
7 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
13 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 8,490,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 14,038,840.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
16 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
17 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
19 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
20 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
21 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 14,435,560.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
22 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
23 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
24 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
25 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
26 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 10,500,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 21,691,520.00 Цэцэрлүэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 17,910,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
            2017 ОНЫ 4-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 94,580,500.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 142,694,800.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 45,621,600.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 16,971,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 30,458,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
6 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 146,740,100.00 30,554,100.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
7 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
13 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 12,735,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 14,038,840.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
16 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
17 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
19 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
20 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
21 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 18,927,520.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
22 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
23 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
24 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
25 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
26 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 10,500,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 21,691,520.00 Цэцэрлүэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 17,910,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 119,373,500.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 4,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
            2017 ОНЫ 5-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 119,636,500.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 180,001,300.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 60,621,700.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 24,139,600.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 30,458,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
6 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 146,740,100.00 81,154,100.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
7 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
13 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 16,980,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 17,541,400.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
16 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
17 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
19 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
20 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
21 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 23,097,200.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
22 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
23 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
24 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
25 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
26 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 10,500,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 21,691,520.00 Цэцэрлүэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 90,839,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 138,297,000.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 4,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
63 Мал амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын зардал 6,920,000.00 Ор. ХХААГазар нс Орхон аймаг БӨ сум
64 Говил багийн Булагтын В хэсэгт халианаас хамгаалах шороон овоолго босгох 12,928,500.00 Өлзий хутагийн Наран ХХК Орхон аймаг БӨ сум
65 Маршал Г. Дэмидийн хүндэтгэлийн талбай байгуулах 19,915,000.00 Зэвсэгт хүчний 186-р анги Орхон аймаг БӨ сум
66 Жаргалант сумын нийтийн тээврийн гаржийн барилга 900,000.00 Хутгийн шанаа хоршоо ХХК Орхон аймаг БӨ сум
67 Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил 50,933,390.00 Авто мастер төв ХХК Орхон аймаг БӨ сум
68 Дэнж баг. Зүүн дэнжийн гадна ариутгах татуургын шугам сүлжээ 6,285,076.00 Талст билэг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
69 Авто замын нөхөөс 7,419,764.00 Орхон АЗЗА ТӨХК Орхон аймаг БӨ сум
70 Техник хяналт, зураг төсөв 17,907,780.00 “ХББЗА” ОНӨҮГ Орхон аймаг БӨ сум
71 ИТХурлын хэвлэл мэдээллийн албаны тоног төхөөрөмж 6,277,000.00 Цалгар трейд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
72 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-1 196,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
73 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-2 зуухны өргөтгөлийн ажил 10,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
74 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /”ЭБЦТС” ХХК/ 50,000,000.00 Эм Жи Ай Эм Орхон аймаг БӨ сум
75 Баянцагаан багийн ПДУ-н хэсгийн айл өрхийг төвлөрсөн ИШС-нд холбох 20,831,319.00 Номундөлгөөн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
76 Номын төвийн уншлагын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил 15,000,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон аймаг БӨ сум
77 12-р бага сургуулийн дотор гэрэлтүүлэг 9,866,700.00 Алистконстракшн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
78 Цагдаагийн газарт техник тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ 55,000,000.00 Заяабаатар Орхон аймаг БӨ сум
79 Эрдэнэ багт шинээр буусан айл өрхүүдэд 6/04 кв-ын ЦДАШ, 160 ква дэд станц барих 39,150,000.00 БМТ Бумбат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
80 Гэр хорооллын иргэдийг сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах /1,2-р гүйцэтгэл/ 30,129,500.00 Накотүлш ХХК Орхон аймаг БӨ сум
81 Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын үерийн далан суваг сэргээж ухах, шинээр татах ажлын зардал 360,000.00 Цэн карат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
82 Шатахууны үнэ 4,505,425.00 НИК ХХК Орхон аймаг БӨ сум
83 Хивсний үйлдвэрийн уулзвараас 7-р хорооллын уулзвар, 6-10-р байрнаас Эрх чөлөөний өргөн чөлөө хүртэлхи гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 5,750,000.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
84 Экскаваторын шанаганы шүд, гидрийн шаланкны үнэ 900,000.00 Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК Орхон аймаг БӨ сум
85 Гэнэтийн аюул, ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэд, бүтэн өнчин болон тэнэмэл амьдралтай иргэдэд гэр худалдаж авах 294,000,000.00 Цэнгэл-Ажнай ХХК Орхон аймаг БӨ сум
86 “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн” цогцолборын /гол барилга/ 42,500,000.00 Сэхүүн Чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
87 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих 4,998,063.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
88 ХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засварын ажил Баталгаа 5% 2,497,930.00 Тэргэн нуур ХХК Орхон аймаг БӨ сум
89 Баянбулаг багийн төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг ИШС-ний төвлөрсөн шугаманд холбох 2,790,000.00 АТТАЧР ХХК Орхон аймаг БӨ сум
90 Соронзон кодтой хаалга суулгах зардал 5,010,780.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
91 Баянцагаан баг, Тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчмыг 22 га нийт 120 га хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийх ажил 21,276,566.00 Инж геотех Орхон аймаг БӨ сум
92 Яргуйт баг, Хөтөлийн хэсэгт 160 ква дэд өртөө, 6/0,4 кв-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,990,000.00 Хос хан Хөхий ХХК Орхон аймаг БӨ сум
93 Эрдэнэ багийн урд Хабитатын гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл санхүүжилт/ 3,980,400.00 ДБЧЭ ХХК Орхон аймаг БӨ сум
94 Шанд багийн гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл гудамжны / 7,144,900.00 Мөнхтулга Уянга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
95 Хотын захирагчийн албаны авто машины сэлбэг, хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний зардал 19,475,610.00 Өнгөт бэх ХХК Орхон аймаг ХХК
96 “ªðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí öîãö òºâ” áàðèõ 25,700,000.00 Алдар Өргөө ХХК УБ ,ХУД,1-р хороо44-51 тоот
97 Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын суурийн холболт,гадна ИШС-ний ажлын зураг төсөл боловсруулах 11,689,000.00 “Хангайн хятруун” ххк Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо,Их тойруу 19Б-19 тоот
98 Яргуйт баг. Овоотын хэсэгт 160 кВА дэд өртөө, 6/0 кВ-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,651,243.00 Хөх үзүүр ХХК УБ,БЗД,33-р байр,16 тоот
99 БОЭТөвийн Гэмтлийн тасгийн засварын ажил 51,239,432.00 “Их материал” ххк Орхон аймаг,БӨС,Согоот баг,6-5-34 тоот
100 Их залуу ,Эрдэнэ,Рашаант багийн шороон замын хэсэгчилэн засварлах ажил 39,697,556.00 “Орхон АЗЗА”ххк Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
101 татвар төлөгчдийн өдрийг зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг Татварын хэлтэс Орхон Баян-Өндөр сум
102 Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны зардал 10,932,000.00 Амжилтын төлөөх хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
103 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд төвлөрүүлэлт 70,200,000.00 13,492,900.00 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ Улаанбаатар хот
104 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны төлбөр 79,135,000.00 79,135,000.00 Орхон аймаг ШШГАлба Орхон Баян-Өндөр сум
105 Өсвөрийн шигшээ багийн зардал 33,700,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
106 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зардал 14,500,000.00 14,500,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
107 Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай арга хэмжээг зохион байгуулах 29,350,000.00 29,350,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
108 Хүүхэд хамгаалалын төвийн урсгал зардал 20,000,000.00 8,332,000.00 Хүүхэд хамгаалалын сайн үйлс төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
109 Баг тамирчдын сэргэлтийн зардал 16,701,900.00 16,701,900.00 Орхон аймаг БТСГ Орхон Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг
110 Замын трасст орсон айл өрхийн нөхөн олговор 5,831,000.00 Варшылов Орхон аймаг
111 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны зардал 5,000,000.00 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ Орхон аймаг
112 Нийтлэг үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны зардал 11,751,115.00 Нийтлэг үйлчилгээний алба Орхон аймаг
           2017 ОНЫ 6-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 135,233,300.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 180,001,300.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 112,929,300.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 33,176,300.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 226,794,100.00 194,315,300.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
6 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
7 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 16,980,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 19,978,960.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
15 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
16 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
17 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
19 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
20 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 27,062,480.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
21 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
22 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
23 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
24 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
25 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 10,500,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 108,219,230.00 Цэцэрлүэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 90,839,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 161,528,500.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 4,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
63 Мал амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын зардал 6,920,000.00 Ор. ХХААГазар нс Орхон аймаг БӨ сум
64 Говил багийн Булагтын В хэсэгт халианаас хамгаалах шороон овоолго босгох 12,928,500.00 Өлзий хутагийн Наран ХХК Орхон аймаг БӨ сум
65 Маршал Г. Дэмидийн хүндэтгэлийн талбай байгуулах 19,915,000.00 Зэвсэгт хүчний 186-р анги Орхон аймаг БӨ сум
66 Жаргалант сумын нийтийн тээврийн гаржийн барилга 900,000.00 Хутгийн шанаа хоршоо ХХК Орхон аймаг БӨ сум
67 Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил 50,933,390.00 Авто мастер төв ХХК Орхон аймаг БӨ сум
68 Дэнж баг. Зүүн дэнжийн гадна ариутгах татуургын шугам сүлжээ 6,285,076.00 Талст билэг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
69 Авто замын нөхөөс 7,419,764.00 Орхон АЗЗА ТӨХК Орхон аймаг БӨ сум
70 Техник хяналт, зураг төсөв 17,907,780.00 “ХББЗА” ОНӨҮГ Орхон аймаг БӨ сум
71 ИТХурлын хэвлэл мэдээллийн албаны тоног төхөөрөмж 6,277,000.00 Цалгар трейд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
72 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-1 196,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
73 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-2 зуухны өргөтгөлийн ажил 10,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
74 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /”ЭБЦТС” ХХК/ 50,000,000.00 Эм Жи Ай Эм Орхон аймаг БӨ сум
75 Баянцагаан багийн ПДУ-н хэсгийн айл өрхийг төвлөрсөн ИШС-нд холбох 20,831,319.00 Номундөлгөөн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
76 Номын төвийн уншлагын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил 15,000,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон аймаг БӨ сум
77 12-р бага сургуулийн дотор гэрэлтүүлэг 9,866,700.00 Алистконстракшн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
78 Цагдаагийн газарт техник тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ 55,000,000.00 Заяабаатар Орхон аймаг БӨ сум
79 Эрдэнэ багт шинээр буусан айл өрхүүдэд 6/04 кв-ын ЦДАШ, 160 ква дэд станц барих 39,150,000.00 БМТ Бумбат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
80 Гэр хорооллын иргэдийг сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах /1,2-р гүйцэтгэл/ 30,129,500.00 Накотүлш ХХК Орхон аймаг БӨ сум
81 Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын үерийн далан суваг сэргээж ухах, шинээр татах ажлын зардал 360,000.00 Цэн карат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
82 Шатахууны үнэ 4,505,425.00 НИК ХХК Орхон аймаг БӨ сум
83 Хивсний үйлдвэрийн уулзвараас 7-р хорооллын уулзвар, 6-10-р байрнаас Эрх чөлөөний өргөн чөлөө хүртэлхи гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 5,750,000.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
84 Экскаваторын шанаганы шүд, гидрийн шаланкны үнэ 900,000.00 Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК Орхон аймаг БӨ сум
85 Гэнэтийн аюул, ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэд, бүтэн өнчин болон тэнэмэл амьдралтай иргэдэд гэр худалдаж авах 294,000,000.00 Цэнгэл-Ажнай ХХК Орхон аймаг БӨ сум
86 “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн” цогцолборын /гол барилга/ 42,500,000.00 Сэхүүн Чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
87 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих 4,998,063.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
88 ХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засварын ажил Баталгаа 5% 2,497,930.00 Тэргэн нуур ХХК Орхон аймаг БӨ сум
89 Баянбулаг багийн төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг ИШС-ний төвлөрсөн шугаманд холбох 2,790,000.00 АТТАЧР ХХК Орхон аймаг БӨ сум
90 Соронзон кодтой хаалга суулгах зардал 5,010,780.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
91 Баянцагаан баг, Тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчмыг 22 га нийт 120 га хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийх ажил 21,276,566.00 Инж геотех Орхон аймаг БӨ сум
92 Яргуйт баг, Хөтөлийн хэсэгт 160 ква дэд өртөө, 6/0,4 кв-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,990,000.00 Хос хан Хөхий ХХК Орхон аймаг БӨ сум
93 Эрдэнэ багийн урд Хабитатын гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл санхүүжилт/ 3,980,400.00 ДБЧЭ ХХК Орхон аймаг БӨ сум
94 Шанд багийн гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл гудамжны / 7,144,900.00 Мөнхтулга Уянга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
95 Хотын захирагчийн албаны авто машины сэлбэг, хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний зардал 19,475,610.00 Өнгөт бэх ХХК Орхон аймаг ХХК
96 “ªðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí öîãö òºâ” áàðèõ 25,700,000.00 Алдар Өргөө ХХК УБ ,ХУД,1-р хороо44-51 тоот
97 Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын суурийн холболт,гадна ИШС-ний ажлын зураг төсөл боловсруулах 11,689,000.00 “Хангайн хятруун” ххк Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо,Их тойруу 19Б-19 тоот
98 Яргуйт баг. Овоотын хэсэгт 160 кВА дэд өртөө, 6/0 кВ-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,651,243.00 Хөх үзүүр ХХК УБ,БЗД,33-р байр,16 тоот
99 БОЭТөвийн Гэмтлийн тасгийн засварын ажил 51,239,432.00 “Их материал” ххк Орхон аймаг,БӨС,Согоот баг,6-5-34 тоот
100 Их залуу ,Эрдэнэ,Рашаант багийн шороон замын хэсэгчилэн засварлах ажил 39,697,556.00 “Орхон АЗЗА”ххк Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
101 татвар төлөгчдийн өдрийг зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг Татварын хэлтэс Орхон Баян-Өндөр сум
102 Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны зардал 10,932,000.00 Амжилтын төлөөх хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
103 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд төвлөрүүлэлт 70,200,000.00 26,974,800.00 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ Улаанбаатар хот
104 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны төлбөр 79,135,000.00 79,135,000.00 Орхон аймаг ШШГАлба Орхон Баян-Өндөр сум
105 Өсвөрийн шигшээ багийн зардал 33,700,000.00 18,000,000.00 Орхон аймаг БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
106 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зардал 14,500,000.00 14,500,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
107 Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай арга хэмжээг зохион байгуулах 29,350,000.00 29,350,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
108 Хүүхэд хамгаалалын төвийн урсгал зардал 20,000,000.00 9,998,000.00 Хүүхэд хамгаалалын сайн үйлс төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
109 Баг тамирчдын сэргэлтийн зардал 16,701,900.00 16,701,900.00 Орхон аймаг БТСГ Орхон Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг
110 Замын трасст орсон айл өрхийн нөхөн олговор 5,831,000.00 Варшылов Орхон аймаг
111 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны зардал 5,000,000.00 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ Орхон аймаг
112 Нийтлэг үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны зардал 63,969,790.00 Нийтлэг үйлчилгээний алба Орхон аймаг
113 Эрдэнэт ШУТПаркад тоног төхөөрөмж худалдан авах 97,110,000.00 97,110,000.00 Эрдэнэт ШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
114 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр- Нарийн ногооны үр бэлтгэх зардал 9,500,000.00 9,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
115 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр – сургалт зөвлөгөө, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, угсралт хүргэлтийн зардал 8,500,000.00 8,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
116 Багш дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 16,600,000.00 Харилцааны гайхамшиг ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг
117 Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх 5,000,000.00 5,000,000.00 ЭМГазар Орхон Аймаг Баян-Өндөр сум
118 Аймгийн авто зам тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох бодлогын баримт бичиг боловсруулах 15,000,000.00 7,500,000.00 Зам тээврийн хүрээлэн ТББ Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 26 р хороо
119 Эрдэнэтчүүд Эрдэнэтчүүддээ хайртай дэд хөтөлбөрийн зардал 40,000,000.00 40,000,000.00 ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум
120 Өв уламжлал бидний амьдралд төслийн зардал 5,000,000.00 5,000,000.00 Албан бус сургалтын насан туршийн боловсрол олгох төв Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Дэнж баг Эрдэнэт оргил ХХКийн байр
121 Бизнес хөгжлийн төвийг түшиглэн ажилгүй иргэдэд сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Ахмадын ордон
122 Соронкон кодтой хаалганы зардал 5,010,780.00 ОНХО Орхон аймаг
123 Өвс тэжээлийн үнэ 8,264,000.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
124 Давсан орлого 13,076,929.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
125 ЭЦХЦогцолбор үйл ажиллагааны зардал 10,400,000.00 ЭЦХЦогцолбор Орхон аймаг
126 Хяналтын зардал 24,725,030.00 Хотын захирагчын алба Орхон аймаг
127 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах лангууны зардал 10,200,000.00 9,900,000.00 Бугын дөрөлж ХХК Орохон аймаг Уурхайчин баг Цэцэг төв 2-р давхар
128 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах шаардагдах асарын зардал 8,700,000.00 8,700,000.00 Их хурдатгал ХХК Орхон Баян-өндөр сум Уртбулаг баг
129 Орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах асарын зардал 8,100,000.00 8,100,000.00 Өн цаг гарден ХХК Орхон Баян-Өндөр сум Дэнж баг
130 Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэтийн хөгжил бидний ирээдүй ТББ Орхон Баян-Өндөр сум 7 а хороолол
131 өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 87,000,000.00 87,000,000.00 Орхон ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум захиргааны 3-р байр
132 Айргийн гозгорт буй булшинд архелогийн малтлага хийх 38,000,000.00 19,000,000.00 Монголын үндэсний музей Улаанбаатар хот
133 Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 10,000,000.00 8,000,000.00 Эко Баян-Өндөр жимс жимсгэнэ тариалалтын холбоо ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Цагаанчулуут баг 52-14
134 Ахмад настныг дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 18,000,000.00 Стратеги төлөвлөлт шинэчлэлтийн академи ТББ Улаанбаатар хот
135 Малын өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажил хангуулах 8,000,000.00 8,000,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум Захиргааны 3-р байр
136 Орхон Робо -2017 лего роботын тэмцээн зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
           2017 ОНЫ 7-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 135,233,300.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 217,308,300.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 127,681,300.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 43,148,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 226,794,100.00 194,315,300.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
6 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
7 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 16,980,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 21,643,960.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
15 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
16 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
17 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
19 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
20 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 31,059,760.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
21 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
22 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
23 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
24 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
25 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 15,000,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 125,393,090.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 90,839,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 161,528,500.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 8,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
63 Мал амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын зардал 6,920,000.00 Ор. ХХААГазар нс Орхон аймаг БӨ сум
64 Говил багийн Булагтын В хэсэгт халианаас хамгаалах шороон овоолго босгох 12,928,500.00 Өлзий хутагийн Наран ХХК Орхон аймаг БӨ сум
65 Маршал Г. Дэмидийн хүндэтгэлийн талбай байгуулах 19,915,000.00 Зэвсэгт хүчний 186-р анги Орхон аймаг БӨ сум
66 Жаргалант сумын нийтийн тээврийн гаржийн барилга 900,000.00 Хутгийн шанаа хоршоо ХХК Орхон аймаг БӨ сум
67 Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил 50,933,390.00 Авто мастер төв ХХК Орхон аймаг БӨ сум
68 Дэнж баг. Зүүн дэнжийн гадна ариутгах татуургын шугам сүлжээ 6,285,076.00 Талст билэг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
69 Авто замын нөхөөс 7,419,764.00 Орхон АЗЗА ТӨХК Орхон аймаг БӨ сум
70 Техник хяналт, зураг төсөв 17,907,780.00 “ХББЗА” ОНӨҮГ Орхон аймаг БӨ сум
71 ИТХурлын хэвлэл мэдээллийн албаны тоног төхөөрөмж 6,277,000.00 Цалгар трейд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
72 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-1 196,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
73 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-2 зуухны өргөтгөлийн ажил 10,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
74 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /”ЭБЦТС” ХХК/ 50,000,000.00 Эм Жи Ай Эм Орхон аймаг БӨ сум
75 Баянцагаан багийн ПДУ-н хэсгийн айл өрхийг төвлөрсөн ИШС-нд холбох 20,831,319.00 Номундөлгөөн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
76 Номын төвийн уншлагын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил 15,000,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон аймаг БӨ сум
77 12-р бага сургуулийн дотор гэрэлтүүлэг 9,866,700.00 Алистконстракшн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
78 Цагдаагийн газарт техник тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ 55,000,000.00 Заяабаатар Орхон аймаг БӨ сум
79 Эрдэнэ багт шинээр буусан айл өрхүүдэд 6/04 кв-ын ЦДАШ, 160 ква дэд станц барих 39,150,000.00 БМТ Бумбат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
80 Гэр хорооллын иргэдийг сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах /1,2-р гүйцэтгэл/ 30,129,500.00 Накотүлш ХХК Орхон аймаг БӨ сум
81 Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын үерийн далан суваг сэргээж ухах, шинээр татах ажлын зардал 360,000.00 Цэн карат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
82 Шатахууны үнэ 4,505,425.00 НИК ХХК Орхон аймаг БӨ сум
83 Хивсний үйлдвэрийн уулзвараас 7-р хорооллын уулзвар, 6-10-р байрнаас Эрх чөлөөний өргөн чөлөө хүртэлхи гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 5,750,000.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
84 Экскаваторын шанаганы шүд, гидрийн шаланкны үнэ 900,000.00 Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК Орхон аймаг БӨ сум
85 Гэнэтийн аюул, ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэд, бүтэн өнчин болон тэнэмэл амьдралтай иргэдэд гэр худалдаж авах 294,000,000.00 Цэнгэл-Ажнай ХХК Орхон аймаг БӨ сум
86 “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн” цогцолборын /гол барилга/ 42,500,000.00 Сэхүүн Чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
87 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих 4,998,063.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
88 ХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засварын ажил Баталгаа 5% 2,497,930.00 Тэргэн нуур ХХК Орхон аймаг БӨ сум
89 Баянбулаг багийн төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг ИШС-ний төвлөрсөн шугаманд холбох 2,790,000.00 АТТАЧР ХХК Орхон аймаг БӨ сум
90 Соронзон кодтой хаалга суулгах зардал 5,010,780.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
91 Баянцагаан баг, Тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчмыг 22 га нийт 120 га хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийх ажил 21,276,566.00 Инж геотех Орхон аймаг БӨ сум
92 Яргуйт баг, Хөтөлийн хэсэгт 160 ква дэд өртөө, 6/0,4 кв-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,990,000.00 Хос хан Хөхий ХХК Орхон аймаг БӨ сум
93 Эрдэнэ багийн урд Хабитатын гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл санхүүжилт/ 3,980,400.00 ДБЧЭ ХХК Орхон аймаг БӨ сум
94 Шанд багийн гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл гудамжны / 7,144,900.00 Мөнхтулга Уянга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
95 Хотын захирагчийн албаны авто машины сэлбэг, хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний зардал 19,475,610.00 Өнгөт бэх ХХК Орхон аймаг ХХК
96 “ªðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí öîãö òºâ” áàðèõ 25,700,000.00 Алдар Өргөө ХХК УБ ,ХУД,1-р хороо44-51 тоот
97 Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын суурийн холболт,гадна ИШС-ний ажлын зураг төсөл боловсруулах 11,689,000.00 “Хангайн хятруун” ххк Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо,Их тойруу 19Б-19 тоот
98 Яргуйт баг. Овоотын хэсэгт 160 кВА дэд өртөө, 6/0 кВ-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,651,243.00 Хөх үзүүр ХХК УБ,БЗД,33-р байр,16 тоот
99 БОЭТөвийн Гэмтлийн тасгийн засварын ажил 51,239,432.00 “Их материал” ххк Орхон аймаг,БӨС,Согоот баг,6-5-34 тоот
100 Их залуу ,Эрдэнэ,Рашаант багийн шороон замын хэсэгчилэн засварлах ажил 39,697,556.00 “Орхон АЗЗА”ххк Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
101 татвар төлөгчдийн өдрийг зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг Татварын хэлтэс Орхон Баян-Өндөр сум
102 Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны зардал 10,932,000.00 Амжилтын төлөөх хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
103 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд төвлөрүүлэлт 70,200,000.00 43,474,800.00 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ Улаанбаатар хот
104 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны төлбөр 79,135,000.00 79,135,000.00 Орхон аймаг ШШГАлба Орхон Баян-Өндөр сум
105 Өсвөрийн шигшээ багийн зардал 33,700,000.00 28,000,000.00 Орхон аймаг БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
106 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зардал 14,500,000.00 14,500,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
107 Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай арга хэмжээг зохион байгуулах 29,350,000.00 29,350,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
108 Хүүхэд хамгаалалын төвийн урсгал зардал 20,000,000.00 11,664,000.00 Хүүхэд хамгаалалын сайн үйлс төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
109 Баг тамирчдын сэргэлтийн зардал 16,701,900.00 16,701,900.00 Орхон аймаг БТСГ Орхон Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг
110 Замын трасст орсон айл өрхийн нөхөн олговор 5,831,000.00 Варшылов Орхон аймаг
111 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны зардал 5,000,000.00 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ Орхон аймаг
112 Нийтлэг үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны зардал 92,536,321.00 Нийтлэг үйлчилгээний алба Орхон аймаг
113 Эрдэнэт ШУТПаркад тоног төхөөрөмж худалдан авах 97,110,000.00 97,110,000.00 Эрдэнэт ШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
114 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр- Нарийн ногооны үр бэлтгэх зардал 9,500,000.00 9,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
115 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр – сургалт зөвлөгөө, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, угсралт хүргэлтийн зардал 8,500,000.00 8,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
116 Багш дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 16,600,000.00 Харилцааны гайхамшиг ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг
117 Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх 5,000,000.00 5,000,000.00 ЭМГазар Орхон Аймаг Баян-Өндөр сум
118 Аймгийн авто зам тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох бодлогын баримт бичиг боловсруулах 15,000,000.00 7,500,000.00 Зам тээврийн хүрээлэн ТББ Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 26 р хороо
119 Эрдэнэтчүүд Эрдэнэтчүүддээ хайртай дэд хөтөлбөрийн зардал 40,000,000.00 40,000,000.00 ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум
120 Өв уламжлал бидний амьдралд төслийн зардал 5,000,000.00 5,000,000.00 Албан бус сургалтын насан туршийн боловсрол олгох төв Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Дэнж баг Эрдэнэт оргил ХХКийн байр
121 Бизнес хөгжлийн төвийг түшиглэн ажилгүй иргэдэд сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Ахмадын ордон
122 Соронкон кодтой хаалганы зардал 5,010,780.00 ОНХО Орхон аймаг
123 Өвс тэжээлийн үнэ 8,264,000.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
124 Давсан орлого 13,076,929.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
125 ЭЦХЦогцолбор үйл ажиллагааны зардал 10,400,000.00 ЭЦХЦогцолбор Орхон аймаг
126 Хяналтын зардал 24,725,030.00 Хотын захирагчын алба Орхон аймаг
127 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах лангууны зардал 10,200,000.00 9,900,000.00 Бугын дөрөлж ХХК Орохон аймаг Уурхайчин баг Цэцэг төв 2-р давхар
128 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах шаардагдах асарын зардал 8,700,000.00 8,700,000.00 Их хурдатгал ХХК Орхон Баян-өндөр сум Уртбулаг баг
129 Орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах асарын зардал 8,100,000.00 8,100,000.00 Өн цаг гарден ХХК Орхон Баян-Өндөр сум Дэнж баг
130 Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэтийн хөгжил бидний ирээдүй ТББ Орхон Баян-Өндөр сум 7 а хороолол
131 өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 87,000,000.00 87,000,000.00 Орхон ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум захиргааны 3-р байр
132 Айргийн гозгорт буй булшинд архелогийн малтлага хийх 38,000,000.00 19,000,000.00 Монголын үндэсний музей Улаанбаатар хот
133 Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 10,000,000.00 8,000,000.00 Эко Баян-Өндөр жимс жимсгэнэ тариалалтын холбоо ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Цагаанчулуут баг 52-14
134 Ахмад настныг дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 18,000,000.00 Стратеги төлөвлөлт шинэчлэлтийн академи ТББ Улаанбаатар хот
135 Малын өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажил хангуулах 8,000,000.00 8,000,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум Захиргааны 3-р байр
136 Орхон Робо -2017 лего роботын тэмцээн зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
137 Баяо наадмын зардал /шагайн харваа/ 6,850,000.00 Төрийн сан Орхон аймаг
138 Баяр наадмын зардал /Үдшийн цэнгүүн 32,910,000.00 Би саунд продакшн ХХК Улаанбаатар хот
139 Баяр наадмын зардал / хоол био нойл 8,000,000.00 Хот тохижуулах газар Орхон аймаг
140 Баяр наадмын зардал /хурдан морь 23,071,700.00 ММСУХолбоо Орхон аймаг
141 Хурдан морины зардал 8,000,000.00 ОНХСан Орхон аймаг
142 Шинжлэх ухаан технологийн парк тоног төхөөрөмж худалдан авах 22,900,000.00 22,900,000.00 Зэст орд консракшн ХХК Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Эрдэнэ баг Баянтал
143 Багш дэд хөтөлбөрийн зардлаас байгалийн ухааны AR кабинет байгуулах 17,500,000.00 17,500,000.00 Аргунтрейд ХХК Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо
144 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгаалалыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн санхүүжилт 10,000,000.00 10,000,000.00 Ор.ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум Баянбулаг баг
145 Төр захиргааны байгууллагаас гаргасан бодлого шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлэх 7,300,000.00 7,300,000.00 Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийн Орхон салбар Орхон Баян-Өндөр сум Хүрэнбулаг баг Саруул төв
146 Аймгийн хэмжээнд хүнсний ногоо, оёдлын салбарын орон нутгийн түргэвчилсэн зах зээлийн судалгаа хийх 5,210,000.00 5,210,000.00 Нэмүү өртөгт бүтээгдэхүүн хөгжлүүлэх төв ТББ ОрХон аймаг Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг Хүний хөгжлийн төвийн байр
147 Ахмадын саам сувилалын зардал 9,750,000.00 5,850,000.00 ГД моторс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
148 Ахмадын саам сувилалын зардал 14,950,000.00 8,970,000.00 Булагт хангай ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
149 Ахмадын саам сувилалын зардал 9,750,000.00 5,850,000.00 Очир увидас ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
150 Хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар хорооны үйл ажиллагааны зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхог аймгийн үйлдвэрчний эвлэл Орхон Баян-Өндөр сум
151 Ахмад настан, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах 70,380,000.00 56,304,000.00 Медипас ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
152 Бизнес хөгжлийн төсвийн санхүүжилт 21,000,000.00 10,500,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
153 Хөх тэнгэрийн орон төслийн зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Орхон аймгийн зураач урчуудын холбоо ТББ Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
154 Суурь өвчтэй хүүхдүүдийг чийрэгжүүлэх, улирлын чанартай гэр сувилал ажиллуулах 15,000,000.00 11,955,000.00 Уян чагнуур ХХК Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
           2017 ОНЫ 8-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 164,506,900.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 254,367,100.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 142,299,300.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 53,818,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 226,794,100.00 194,315,300.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
6 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
7 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 16,980,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 24,681,520.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
15 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
16 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
17 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
19 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
20 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 35,666,040.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
21 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
22 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
23 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
24 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
25 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 15,000,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 142,617,050.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 90,839,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 161,528,500.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 8,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
63 Мал амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын зардал 6,920,000.00 Ор. ХХААГазар нс Орхон аймаг БӨ сум
64 Говил багийн Булагтын В хэсэгт халианаас хамгаалах шороон овоолго босгох 12,928,500.00 Өлзий хутагийн Наран ХХК Орхон аймаг БӨ сум
65 Маршал Г. Дэмидийн хүндэтгэлийн талбай байгуулах 19,915,000.00 Зэвсэгт хүчний 186-р анги Орхон аймаг БӨ сум
66 Жаргалант сумын нийтийн тээврийн гаржийн барилга 900,000.00 Хутгийн шанаа хоршоо ХХК Орхон аймаг БӨ сум
67 Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил 50,933,390.00 Авто мастер төв ХХК Орхон аймаг БӨ сум
68 Дэнж баг. Зүүн дэнжийн гадна ариутгах татуургын шугам сүлжээ 6,285,076.00 Талст билэг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
69 Авто замын нөхөөс 7,419,764.00 Орхон АЗЗА ТӨХК Орхон аймаг БӨ сум
70 Техник хяналт, зураг төсөв 17,907,780.00 “ХББЗА” ОНӨҮГ Орхон аймаг БӨ сум
71 ИТХурлын хэвлэл мэдээллийн албаны тоног төхөөрөмж 6,277,000.00 Цалгар трейд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
72 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-1 196,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
73 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-2 зуухны өргөтгөлийн ажил 10,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
74 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /”ЭБЦТС” ХХК/ 50,000,000.00 Эм Жи Ай Эм Орхон аймаг БӨ сум
75 Баянцагаан багийн ПДУ-н хэсгийн айл өрхийг төвлөрсөн ИШС-нд холбох 20,831,319.00 Номундөлгөөн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
76 Номын төвийн уншлагын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил 15,000,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон аймаг БӨ сум
77 12-р бага сургуулийн дотор гэрэлтүүлэг 9,866,700.00 Алистконстракшн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
78 Цагдаагийн газарт техник тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ 55,000,000.00 Заяабаатар Орхон аймаг БӨ сум
79 Эрдэнэ багт шинээр буусан айл өрхүүдэд 6/04 кв-ын ЦДАШ, 160 ква дэд станц барих 39,150,000.00 БМТ Бумбат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
80 Гэр хорооллын иргэдийг сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах /1,2-р гүйцэтгэл/ 30,129,500.00 Накотүлш ХХК Орхон аймаг БӨ сум
81 Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын үерийн далан суваг сэргээж ухах, шинээр татах ажлын зардал 360,000.00 Цэн карат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
82 Шатахууны үнэ 4,505,425.00 НИК ХХК Орхон аймаг БӨ сум
83 Хивсний үйлдвэрийн уулзвараас 7-р хорооллын уулзвар, 6-10-р байрнаас Эрх чөлөөний өргөн чөлөө хүртэлхи гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 5,750,000.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
84 Экскаваторын шанаганы шүд, гидрийн шаланкны үнэ 900,000.00 Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК Орхон аймаг БӨ сум
85 Гэнэтийн аюул, ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэд, бүтэн өнчин болон тэнэмэл амьдралтай иргэдэд гэр худалдаж авах 294,000,000.00 Цэнгэл-Ажнай ХХК Орхон аймаг БӨ сум
86 “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн” цогцолборын /гол барилга/ 42,500,000.00 Сэхүүн Чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
87 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих 4,998,063.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
88 ХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засварын ажил Баталгаа 5% 2,497,930.00 Тэргэн нуур ХХК Орхон аймаг БӨ сум
89 Баянбулаг багийн төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг ИШС-ний төвлөрсөн шугаманд холбох 2,790,000.00 АТТАЧР ХХК Орхон аймаг БӨ сум
90 Соронзон кодтой хаалга суулгах зардал 5,010,780.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
91 Баянцагаан баг, Тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчмыг 22 га нийт 120 га хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийх ажил 21,276,566.00 Инж геотех Орхон аймаг БӨ сум
92 Яргуйт баг, Хөтөлийн хэсэгт 160 ква дэд өртөө, 6/0,4 кв-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,990,000.00 Хос хан Хөхий ХХК Орхон аймаг БӨ сум
93 Эрдэнэ багийн урд Хабитатын гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл санхүүжилт/ 3,980,400.00 ДБЧЭ ХХК Орхон аймаг БӨ сум
94 Шанд багийн гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл гудамжны / 7,144,900.00 Мөнхтулга Уянга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
95 Хотын захирагчийн албаны авто машины сэлбэг, хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний зардал 19,475,610.00 Өнгөт бэх ХХК Орхон аймаг ХХК
96 “ªðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí öîãö òºâ” áàðèõ 25,700,000.00 Алдар Өргөө ХХК УБ ,ХУД,1-р хороо44-51 тоот
97 Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын суурийн холболт,гадна ИШС-ний ажлын зураг төсөл боловсруулах 11,689,000.00 “Хангайн хятруун” ххк Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо,Их тойруу 19Б-19 тоот
98 Яргуйт баг. Овоотын хэсэгт 160 кВА дэд өртөө, 6/0 кВ-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,651,243.00 Хөх үзүүр ХХК УБ,БЗД,33-р байр,16 тоот
99 БОЭТөвийн Гэмтлийн тасгийн засварын ажил 51,239,432.00 “Их материал” ххк Орхон аймаг,БӨС,Согоот баг,6-5-34 тоот
100 Их залуу ,Эрдэнэ,Рашаант багийн шороон замын хэсэгчилэн засварлах ажил 39,697,556.00 “Орхон АЗЗА”ххк Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
101 татвар төлөгчдийн өдрийг зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг Татварын хэлтэс Орхон Баян-Өндөр сум
102 Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны зардал 10,932,000.00 Амжилтын төлөөх хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
103 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд төвлөрүүлэлт 70,200,000.00 43,474,800.00 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ Улаанбаатар хот
104 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны төлбөр 79,135,000.00 79,135,000.00 Орхон аймаг ШШГАлба Орхон Баян-Өндөр сум
105 Өсвөрийн шигшээ багийн зардал 33,700,000.00 28,000,000.00 Орхон аймаг БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
106 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зардал 14,500,000.00 14,500,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
107 Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай арга хэмжээг зохион байгуулах 29,350,000.00 29,350,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
108 Хүүхэд хамгаалалын төвийн урсгал зардал 20,000,000.00 13,330,000.00 Хүүхэд хамгаалалын сайн үйлс төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
109 Баг тамирчдын сэргэлтийн зардал 16,701,900.00 16,701,900.00 Орхон аймаг БТСГ Орхон Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг
110 Замын трасст орсон айл өрхийн нөхөн олговор 5,831,000.00 5,831,000.00 Варшылов Орхон аймаг
111 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны зардал 38,465,000.00 19,118,473.00 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ Орхон аймаг
112 Нийтлэг үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны зардал 267,270,000.00 127,422,899.00 Нийтлэг үйлчилгээний алба Орхон аймаг
113 Эрдэнэт ШУТПаркад тоног төхөөрөмж худалдан авах 97,110,000.00 97,110,000.00 Эрдэнэт ШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
114 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр- Нарийн ногооны үр бэлтгэх зардал 9,500,000.00 9,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
115 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр – сургалт зөвлөгөө, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, угсралт хүргэлтийн зардал 8,500,000.00 8,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
116 Багш дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 16,600,000.00 Харилцааны гайхамшиг ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг
117 Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх 5,000,000.00 5,000,000.00 ЭМГазар Орхон Аймаг Баян-Өндөр сум
118 Аймгийн авто зам тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох бодлогын баримт бичиг боловсруулах 15,000,000.00 7,500,000.00 Зам тээврийн хүрээлэн ТББ Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 26 р хороо
119 Эрдэнэтчүүд Эрдэнэтчүүддээ хайртай дэд хөтөлбөрийн зардал 40,000,000.00 40,000,000.00 ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум
120 Өв уламжлал бидний амьдралд төслийн зардал 5,000,000.00 5,000,000.00 Албан бус сургалтын насан туршийн боловсрол олгох төв Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Дэнж баг Эрдэнэт оргил ХХКийн байр
121 Бизнес хөгжлийн төвийг түшиглэн ажилгүй иргэдэд сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Ахмадын ордон
122 Соронкон кодтой хаалганы зардал 5,010,780.00 ОНХО Орхон аймаг
123 Өвс тэжээлийн үнэ 8,264,000.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
124 Давсан орлого 13,076,929.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
125 ЭЦХЦогцолбор үйл ажиллагааны зардал 34,665,000.00 12,360,120.00 ЭЦХЦогцолбор Орхон аймаг
126 Хяналтын зардал 24,725,030.00 Хотын захирагчын алба Орхон аймаг
127 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах лангууны зардал 10,200,000.00 9,900,000.00 Бугын дөрөлж ХХК Орохон аймаг Уурхайчин баг Цэцэг төв 2-р давхар
128 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах шаардагдах асарын зардал 8,700,000.00 8,700,000.00 Их хурдатгал ХХК Орхон Баян-өндөр сум Уртбулаг баг
129 Орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах асарын зардал 8,100,000.00 8,100,000.00 Өн цаг гарден ХХК Орхон Баян-Өндөр сум Дэнж баг
130 Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэтийн хөгжил бидний ирээдүй ТББ Орхон Баян-Өндөр сум 7 а хороолол
131 өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 87,000,000.00 87,000,000.00 Орхон ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум захиргааны 3-р байр
132 Айргийн гозгорт буй булшинд архелогийн малтлага хийх 38,000,000.00 33,000,000.00 Монголын үндэсний музей Улаанбаатар хот
133 Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 10,000,000.00 8,000,000.00 Эко Баян-Өндөр жимс жимсгэнэ тариалалтын холбоо ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Цагаанчулуут баг 52-14
134 Ахмад настныг дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 18,000,000.00 Стратеги төлөвлөлт шинэчлэлтийн академи ТББ Улаанбаатар хот
135 Малын өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажил хангуулах 8,000,000.00 8,000,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум Захиргааны 3-р байр
136 Орхон Робо -2017 лего роботын тэмцээн зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
137 Баяо наадмын зардал /шагайн харваа/ 6,850,000.00 Төрийн сан Орхон аймаг
138 Баяр наадмын зардал /Үдшийн цэнгүүн 32,910,000.00 Би саунд продакшн ХХК Улаанбаатар хот
139 Баяр наадмын зардал / хоол био нойл 8,000,000.00 Хот тохижуулах газар Орхон аймаг
140 Баяр наадмын зардал /хурдан морь 23,071,700.00 ММСУХолбоо Орхон аймаг
141 Хурдан морины зардал 8,000,000.00 ОНХСан Орхон аймаг
142 Шинжлэх ухаан технологийн парк тоног төхөөрөмж худалдан авах 22,900,000.00 22,900,000.00 Зэст орд консракшн ХХК Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Эрдэнэ баг Баянтал
143 Багш дэд хөтөлбөрийн зардлаас байгалийн ухааны AR кабинет байгуулах 17,500,000.00 17,500,000.00 Аргунтрейд ХХК Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо
144 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгаалалыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн санхүүжилт 10,000,000.00 10,000,000.00 Ор.ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум Баянбулаг баг
145 Төр захиргааны байгууллагаас гаргасан бодлого шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлэх 7,300,000.00 7,300,000.00 Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийн Орхон салбар Орхон Баян-Өндөр сум Хүрэнбулаг баг Саруул төв
146 Аймгийн хэмжээнд хүнсний ногоо, оёдлын салбарын орон нутгийн түргэвчилсэн зах зээлийн судалгаа хийх 5,210,000.00 5,210,000.00 Нэмүү өртөгт бүтээгдэхүүн хөгжлүүлэх төв ТББ ОрХон аймаг Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг Хүний хөгжлийн төвийн байр
147 Ахмадын саам сувилалын зардал 9,750,000.00 9,750,000.00 ГД моторс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
148 Ахмадын саам сувилалын зардал 14,950,000.00 14,950,000.00 Булагт хангай ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
149 Ахмадын саам сувилалын зардал 9,750,000.00 9,750,000.00 Очир увидас ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
150 Хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар хорооны үйл ажиллагааны зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхог аймгийн үйлдвэрчний эвлэл Орхон Баян-Өндөр сум
151 Ахмад настан, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах 70,380,000.00 56,304,000.00 Медипас ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
152 Бизнес хөгжлийн төсвийн санхүүжилт 21,000,000.00 10,500,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
153 Хөх тэнгэрийн орон төслийн зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Орхон аймгийн зураач урчуудын холбоо ТББ Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
154 Суурь өвчтэй хүүхдүүдийг чийрэгжүүлэх, улирлын чанартай гэр сувилал ажиллуулах 15,000,000.00 11,955,000.00 Уян чагнуур ХХК Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
155 Булаг багт барих өрхийн эрүүл мэндийн төв,Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлцг,Яргуйт багт барих 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын талбайд инженер геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэх санхүүжилтийн эрх нээх 1 204 659 “Гурван тэс” ххк УБ хот,Хан-Уул дүүрэг,9-р хороо,ЦШ-ын байр
156 Их шүтээн цогцолборын Бурхан багшийн суурийн дээвэрт ус тусгаарлалт хийх 37 203 666 Эрд уул ХХК Орхон аймаг,БӨС, Уурхайчин баг,3-6-74 тоот
157 Наран баг. 1-14-р гудамжны хооронд шороон зам сайжруулах 27 284 531 “Сонгино тамир” Орхон аймаг,БӨС,Цагаанчулуут баг,51-09 тоот
158 Их залуу баг. Шороон зам сайжруулах 16 859 058 “Сонгино тамир” Орхон аймаг,БӨС,Цагаанчулуут баг,51-09 тоот
159 Баян-Өндөр сумын Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэрт үүссэн гамшгийн нөхцөл байдлыг арилгах 43 564 905 Онцгой байдлын газар
160 Орон сууцны 2-р хорооллын 22-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар 19 790 957 “УТООБ”ххк Орхон аймаг,БӨС, Дэнж баг,Задгай-1
161 Техник хяналт 53 121 044 ХББЗА Захиргааны 3-р байр
162 Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шаардагдах тоног төхөөрөмж 53 121 044
163 Цагаанчулуут баг. 27а, 42-р гудамжны шороон зам сайжруулах 21 870 000 “Орхон АЗЗА”ТӨХК Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
164 Нутгийн удирдлагын ордны төв хаалганы саравчны дээврийн засвар 4 296 545 “ДШТД” ххк Орхон аймаг,БӨС, дэнж баг,Баруун дэнжийн 19-07 тоот
165 Баян-Өндөр сумын Дэнж багт байрлах 52-р ус түгээх байрыг шинээр барих 13 200 000 “Эрдэнэт ус ДТС” ОНӨХК
166 Баянбулаг баг. 3-р хэсгийн зүүн талын шороон зам сайжруулах 20 000 000 “Орхон АЗЗА”ТӨХК Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
167 “Жаст ойл” ХХК-ний ШТС-аас Их залуу багийн самбар хүртэлх гудамжны гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 34 216 217 “Аббел”ххк УБ хот Сүхбаатар дүүрэг,7-р хороолол,10-р хороо,Их тойруу, ВИВА төв 303 тоот
168 Орон сууцны 2-р хороололд хогийн сав хийх 37 533 173 “Ган чагт”ххк Орхон аймаг,Баян-Өндөр сум,Шанд баг,20-29 тоот
169 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн байрны хурлын заал өрөө тасалгааны тоног төхөөрөмжүүд 49 850 300 “Эрднэр”ххк Орхон аймаг,БӨС,Хүрэнбулаг баг,4-7-38 тоот
170 Хотын камерийн засвар үйлчилгээ /89 ш/ 15 471 067 “Женерейшн линк”ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,Ард Аюушийн өргөн чөлөө,34-03 тоот
171 Орон сууцны 1-р хорооллын 19-р байрны 1-р блокийн дээврийн засвар 17 465 200 “Сууц трейд”ххк Орхон аймаг,Баян-Өндөр сум,Хүрэнбулаг баг,Консулын ард
172 Орон сууцны 1-р хорооллын 2-р байрны 4-р блокийн дээврийн засвар 17 708 752 “Сууц трейд”ххк Орхон аймаг,Баян-Өндөр сум,Хүрэнбулаг баг,Консулын ард
173 Эрдэнэ баг. Бүрэнбүстийн овооны хойд хэсэг, замын баруун талын айл өрхүүдэд 0.4кВ-ын ЦДАШ барих 28 951 712 “Амиргүй” ххк УБ хот,Сүхбаатар дүүрэг,3-р хороо,Тээвэрчний гудамж,Нарны зам -53,Монгол глобал
174 Îðîí ñóóöíû 3-р хорооллын ДГТ-2-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар 27 709 061 Золотое руно ххк Орхон аймаг,БӨС, Хүрэнбулаг баг,4-20-89 тоот
175 Мэс заслын тасгийн их засварын зөрүү /ОНТөсвөөс/ 36 771 930 “Жинсийн орой “ххк Улаанбаатар хот,Сүхбаатар дүүрэг,1-р хороо,17-р гудамж,Гэрэгэ Тауэр-303 тоот
176 ЭМНийгмийн даатгалын газрын дээврийн засвар 32 785 668 “Шигшмэл Эрдэнэ” ххк Орхон аймаг,БӨС,Уурхайчин баг,3-22-17 тоот
177 16-р цэцэрлэгийн цонхны засвар 36 987 917 “Шигшмэл Эрдэнэ” ххк Орхон аймаг,БӨС,Уурхайчин баг,3-22-17 тоот
178 Баянцагаан болон Говил багийг ЭДЦС ТӨХК-ний хойд хэсгээр холбох 1.195км,Яргуйт багт баригдах 7,9 км хатуу хучилттай авто зам /А-М цэг хүртэл 1506 км/-ын зураг төсөл боловсруулах 34 300 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
179 Баянбулаг, Булаг багийг холбох 0.305км,Баянбулаг, Булаг ,Наран багийг холбох 0,701 км,Цагаанчулуут,Рашаант,Их залуу багийг холбох 0,762 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах 22 750 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
180 Эрдэнэ ,Дэнж багт баригдах1.5 км,Кувейт,Орхоны гудамжийг холбох 0.833 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах 29 960 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
181 Эрдэнэ ,Кэнж ,Уртын гол багуудыг холбох 2,1 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах 26 600 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
182 Орон сууцны 5-р хорооллын 18-р байрны 4-р блокийн дээврийн засвар 16 416 191 “Хөрөнгийн бэл” ххк Орхон аймаг,БӨ сум,Шанд баг,23-35 тоот
183 Яргуйт багт баригдах 7.9 км хатуу хучилттай авто зам /N цэгээс Z цэг хүртэл 1.109 км,Q цэгээс T цэг хүртэл 0.996 км/-ын зураг төсөл боловсруулах 26 670 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
184 Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шаардагдах тоног төхөөрөмж 7 000 000 ТТАЗЗийн Орхон аймаг дах салбар зөвлөл
185 Орон сууцны 3-р хорооллын 13-р байрны 1-р блокийн дээврийн засвар 18 612 166 Золотое руно ххк Орхон аймаг,БӨС, Хүрэнбулаг баг,4-20-89 тоот
186 Îðîí ñóóöíû 5-р хорооллын 6.7-р байрны дээврийн засвар 50 733 251 Зургаан зараа ХХК Орхон аймаг, БӨС, Дэнж баг Элит 1-28 тоот
187 Орон сууцны 5-р хорооллын 1-р байрны 2 дүгээр блокын дээвэр засварын ажил 16 919 886 Золотое руно ххк Орхон аймаг,БӨС, Хүрэнбулаг баг,4-20-89 тоот
188 Орон сууцны 3-р хорооллын 7-р байрны 3-р блокийн дээврийн засвар 17 493 618 Бугат цонхлон ХХК Орхон аймаг, БӨС, Баянцагаан баг тосгоны7-13 тоот
189 Орон сууцны 3-р хорооллын 12-р байрны 3-р блокийн дээврийн засвар 17 343 537 Бугат цонхлон ХХК Орхон аймаг, БӨС, Баянцагаан баг тосгоны7-13 тоот
190 Орон сууцны 6-р хорооллын 10-р байрны 2.3.4-р блокийн дээврийн засвар 50 258 574 Ричи ойл ХХК Орхон аймаг, БӨС, Дөмөг захын 205 тоот
191 Захирагчийн албаны өрөөний засвар 7 560 100 “Алист констракшн” ххк Орхон аймаг,БӨС,Бүрэнбүст баг, 5-13-69 тоот
192 ОНӨГазрын үйл ажиллагааны зардал 20,605,000.00 ОНӨГазар Орхон аймаг
193 Эрүүл мэндийн тогтолцооны дунд хугацааны стратеги боловсруулан хэрэгжүүлэх 14,504,000.00 14,504,000.00 ЭМГазар Орхон Баян-Өндөр сум
194 Япон улсын Хачиожи хотод ОУ-ын хуралд оролцох 7,350,000.00 7,350,000.00 Эдийн засаг бизнесийн холбоо Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо бага тойруу
195 Залуусын манлайлал сургалт зохион байгуулах 12,500,000.00 12,500,000.00 Н.Батсүх Орхон баян-өндөр сум уурхайчин баг 3-р хороолол
196 Гэр хороололын алслагдсан багт чөлөөт цагийн талбай байгуулах / Дэнж баг / 48,900,276.00 22,809,380.00 Агар дүнз ХХК Орхон Баян-Өндөр сум Хүрэнбулаг баг Мобикомын байр 311 тоот
197 Монгол улс мандаг УСКиноны зураг авалтын зардал 30,000,000.00 27,000,000.00 Чингис хаан кино сан ТББ УБ хот Бээжин гудамж А Корпус
198 Эрдэнэт хотын ус хангамжийн системийн усны алдагдлын шалтгааныг тодорхойлох зардал 20,000,000.00 10,000,000.00 ШУТИСургууль Улаанбаатар хот
199 Өрхийн гамшгийн бэлэн байдлын сургалт зохион байгуулах 59,770,000.00 39,000,000.00 Орхон аймгийн Улаан загалмайн хороо Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг Захиргааны 4-р байр
             2017 ОНЫ 9-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 182,362,900.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 291,610,900.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 156,631,700.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 64,465,600.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 226,794,100.00 194,315,300.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
6 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
7 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 5,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 21,225,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 28,209,080.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
15 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
16 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
17 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
19 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
20 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 40,685,720.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
21 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
22 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
23 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
24 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
25 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 15,000,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 142,617,050.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 90,839,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 161,528,500.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 8,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
63 Мал амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын зардал 6,920,000.00 Ор. ХХААГазар нс Орхон аймаг БӨ сум
64 Говил багийн Булагтын В хэсэгт халианаас хамгаалах шороон овоолго босгох 12,928,500.00 Өлзий хутагийн Наран ХХК Орхон аймаг БӨ сум
65 Маршал Г. Дэмидийн хүндэтгэлийн талбай байгуулах 19,915,000.00 Зэвсэгт хүчний 186-р анги Орхон аймаг БӨ сум
66 Жаргалант сумын нийтийн тээврийн гаржийн барилга 900,000.00 Хутгийн шанаа хоршоо ХХК Орхон аймаг БӨ сум
67 Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил 50,933,390.00 Авто мастер төв ХХК Орхон аймаг БӨ сум
68 Дэнж баг. Зүүн дэнжийн гадна ариутгах татуургын шугам сүлжээ 6,285,076.00 Талст билэг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
69 Авто замын нөхөөс 7,419,764.00 Орхон АЗЗА ТӨХК Орхон аймаг БӨ сум
70 Техник хяналт, зураг төсөв 17,907,780.00 “ХББЗА” ОНӨҮГ Орхон аймаг БӨ сум
71 ИТХурлын хэвлэл мэдээллийн албаны тоног төхөөрөмж 6,277,000.00 Цалгар трейд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
72 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-1 196,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
73 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-2 зуухны өргөтгөлийн ажил 10,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
74 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /”ЭБЦТС” ХХК/ 50,000,000.00 Эм Жи Ай Эм Орхон аймаг БӨ сум
75 Баянцагаан багийн ПДУ-н хэсгийн айл өрхийг төвлөрсөн ИШС-нд холбох 20,831,319.00 Номундөлгөөн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
76 Номын төвийн уншлагын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил 15,000,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон аймаг БӨ сум
77 12-р бага сургуулийн дотор гэрэлтүүлэг 9,866,700.00 Алистконстракшн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
78 Цагдаагийн газарт техник тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ 55,000,000.00 Заяабаатар Орхон аймаг БӨ сум
79 Эрдэнэ багт шинээр буусан айл өрхүүдэд 6/04 кв-ын ЦДАШ, 160 ква дэд станц барих 39,150,000.00 БМТ Бумбат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
80 Гэр хорооллын иргэдийг сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах /1,2-р гүйцэтгэл/ 30,129,500.00 Накотүлш ХХК Орхон аймаг БӨ сум
81 Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын үерийн далан суваг сэргээж ухах, шинээр татах ажлын зардал 360,000.00 Цэн карат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
82 Шатахууны үнэ 4,505,425.00 НИК ХХК Орхон аймаг БӨ сум
83 Хивсний үйлдвэрийн уулзвараас 7-р хорооллын уулзвар, 6-10-р байрнаас Эрх чөлөөний өргөн чөлөө хүртэлхи гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 5,750,000.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
84 Экскаваторын шанаганы шүд, гидрийн шаланкны үнэ 900,000.00 Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК Орхон аймаг БӨ сум
85 Гэнэтийн аюул, ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэд, бүтэн өнчин болон тэнэмэл амьдралтай иргэдэд гэр худалдаж авах 294,000,000.00 Цэнгэл-Ажнай ХХК Орхон аймаг БӨ сум
86 “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн” цогцолборын /гол барилга/ 42,500,000.00 Сэхүүн Чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
87 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих 4,998,063.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
88 ХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засварын ажил Баталгаа 5% 2,497,930.00 Тэргэн нуур ХХК Орхон аймаг БӨ сум
89 Баянбулаг багийн төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг ИШС-ний төвлөрсөн шугаманд холбох 2,790,000.00 АТТАЧР ХХК Орхон аймаг БӨ сум
90 Соронзон кодтой хаалга суулгах зардал 5,010,780.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
91 Баянцагаан баг, Тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчмыг 22 га нийт 120 га хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийх ажил 21,276,566.00 Инж геотех Орхон аймаг БӨ сум
92 Яргуйт баг, Хөтөлийн хэсэгт 160 ква дэд өртөө, 6/0,4 кв-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,990,000.00 Хос хан Хөхий ХХК Орхон аймаг БӨ сум
93 Эрдэнэ багийн урд Хабитатын гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл санхүүжилт/ 3,980,400.00 ДБЧЭ ХХК Орхон аймаг БӨ сум
94 Шанд багийн гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл гудамжны / 7,144,900.00 Мөнхтулга Уянга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
95 Хотын захирагчийн албаны авто машины сэлбэг, хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний зардал 19,475,610.00 Өнгөт бэх ХХК Орхон аймаг ХХК
96 “ªðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí öîãö òºâ” áàðèõ 25,700,000.00 Алдар Өргөө ХХК УБ ,ХУД,1-р хороо44-51 тоот
97 Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын суурийн холболт,гадна ИШС-ний ажлын зураг төсөл боловсруулах 11,689,000.00 “Хангайн хятруун” ххк Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо,Их тойруу 19Б-19 тоот
98 Яргуйт баг. Овоотын хэсэгт 160 кВА дэд өртөө, 6/0 кВ-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,651,243.00 Хөх үзүүр ХХК УБ,БЗД,33-р байр,16 тоот
99 БОЭТөвийн Гэмтлийн тасгийн засварын ажил 51,239,432.00 “Их материал” ххк Орхон аймаг,БӨС,Согоот баг,6-5-34 тоот
100 Их залуу ,Эрдэнэ,Рашаант багийн шороон замын хэсэгчилэн засварлах ажил 39,697,556.00 “Орхон АЗЗА”ххк Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
101 татвар төлөгчдийн өдрийг зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг Татварын хэлтэс Орхон Баян-Өндөр сум
102 Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны зардал 10,932,000.00 Амжилтын төлөөх хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
103 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд төвлөрүүлэлт 70,200,000.00 51,724,800.00 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ Улаанбаатар хот
104 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны төлбөр 79,135,000.00 79,135,000.00 Орхон аймаг ШШГАлба Орхон Баян-Өндөр сум
105 Өсвөрийн шигшээ багийн зардал 33,700,000.00 33,700,000.00 Орхон аймаг БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
106 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зардал 14,500,000.00 14,500,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
107 Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай арга хэмжээг зохион байгуулах 29,350,000.00 29,350,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
108 Хүүхэд хамгаалалын төвийн урсгал зардал 20,000,000.00 14,996,000.00 Хүүхэд хамгаалалын сайн үйлс төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
109 Баг тамирчдын сэргэлтийн зардал 16,701,900.00 16,701,900.00 Орхон аймаг БТСГ Орхон Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг
110 Замын трасст орсон айл өрхийн нөхөн олговор 5,831,000.00 5,831,000.00 Варшылов Орхон аймаг
111 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны зардал 38,465,000.00 19,118,473.00 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ Орхон аймаг
112 Нийтлэг үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны зардал 267,270,000.00 127,422,899.00 Нийтлэг үйлчилгээний алба Орхон аймаг
113 Эрдэнэт ШУТПаркад тоног төхөөрөмж худалдан авах 97,110,000.00 97,110,000.00 Эрдэнэт ШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
114 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр- Нарийн ногооны үр бэлтгэх зардал 9,500,000.00 9,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
115 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр – сургалт зөвлөгөө, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, угсралт хүргэлтийн зардал 8,500,000.00 8,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
116 Багш дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 16,600,000.00 Харилцааны гайхамшиг ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг
117 Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх 5,000,000.00 5,000,000.00 ЭМГазар Орхон Аймаг Баян-Өндөр сум
118 Аймгийн авто зам тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох бодлогын баримт бичиг боловсруулах 15,000,000.00 7,500,000.00 Зам тээврийн хүрээлэн ТББ Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 26 р хороо
119 Эрдэнэтчүүд Эрдэнэтчүүддээ хайртай дэд хөтөлбөрийн зардал 40,000,000.00 40,000,000.00 ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум
120 Өв уламжлал бидний амьдралд төслийн зардал 5,000,000.00 5,000,000.00 Албан бус сургалтын насан туршийн боловсрол олгох төв Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Дэнж баг Эрдэнэт оргил ХХКийн байр
121 Бизнес хөгжлийн төвийг түшиглэн ажилгүй иргэдэд сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Ахмадын ордон
122 Соронкон кодтой хаалганы зардал 5,010,780.00 ОНХО Орхон аймаг
123 Өвс тэжээлийн үнэ 8,264,000.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
124 Давсан орлого 13,076,929.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
125 ЭЦХЦогцолбор үйл ажиллагааны зардал 34,665,000.00 12,360,120.00 ЭЦХЦогцолбор Орхон аймаг
126 Хяналтын зардал 24,725,030.00 Хотын захирагчын алба Орхон аймаг
127 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах лангууны зардал 10,200,000.00 9,900,000.00 Бугын дөрөлж ХХК Орохон аймаг Уурхайчин баг Цэцэг төв 2-р давхар
128 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах шаардагдах асарын зардал 8,700,000.00 8,700,000.00 Их хурдатгал ХХК Орхон Баян-өндөр сум Уртбулаг баг
129 Орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах асарын зардал 8,100,000.00 8,100,000.00 Өн цаг гарден ХХК Орхон Баян-Өндөр сум Дэнж баг
130 Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэтийн хөгжил бидний ирээдүй ТББ Орхон Баян-Өндөр сум 7 а хороолол
131 өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 87,000,000.00 87,000,000.00 Орхон ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум захиргааны 3-р байр
132 Айргийн гозгорт буй булшинд архелогийн малтлага хийх 38,000,000.00 33,000,000.00 Монголын үндэсний музей Улаанбаатар хот
133 Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 10,000,000.00 8,000,000.00 Эко Баян-Өндөр жимс жимсгэнэ тариалалтын холбоо ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Цагаанчулуут баг 52-14
134 Ахмад настныг дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 18,000,000.00 Стратеги төлөвлөлт шинэчлэлтийн академи ТББ Улаанбаатар хот
135 Малын өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажил хангуулах 8,000,000.00 8,000,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум Захиргааны 3-р байр
136 Орхон Робо -2017 лего роботын тэмцээн зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
137 Баяо наадмын зардал /шагайн харваа/ 6,850,000.00 Төрийн сан Орхон аймаг
138 Баяр наадмын зардал /Үдшийн цэнгүүн 32,910,000.00 Би саунд продакшн ХХК Улаанбаатар хот
139 Баяр наадмын зардал / хоол био нойл 8,000,000.00 Хот тохижуулах газар Орхон аймаг
140 Баяр наадмын зардал /хурдан морь 23,071,700.00 ММСУХолбоо Орхон аймаг
141 Хурдан морины зардал 8,000,000.00 ОНХСан Орхон аймаг
142 Шинжлэх ухаан технологийн парк тоног төхөөрөмж худалдан авах 22,900,000.00 22,900,000.00 Зэст орд консракшн ХХК Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Эрдэнэ баг Баянтал
143 Багш дэд хөтөлбөрийн зардлаас байгалийн ухааны AR кабинет байгуулах 17,500,000.00 17,500,000.00 Аргунтрейд ХХК Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо
144 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгаалалыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн санхүүжилт 10,000,000.00 10,000,000.00 Ор.ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум Баянбулаг баг
145 Төр захиргааны байгууллагаас гаргасан бодлого шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлэх 7,300,000.00 7,300,000.00 Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийн Орхон салбар Орхон Баян-Өндөр сум Хүрэнбулаг баг Саруул төв
146 Аймгийн хэмжээнд хүнсний ногоо, оёдлын салбарын орон нутгийн түргэвчилсэн зах зээлийн судалгаа хийх 5,210,000.00 5,210,000.00 Нэмүү өртөгт бүтээгдэхүүн хөгжлүүлэх төв ТББ ОрХон аймаг Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг Хүний хөгжлийн төвийн байр
147 Ахмадын саам сувилалын зардал 9,750,000.00 9,750,000.00 ГД моторс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
148 Ахмадын саам сувилалын зардал 14,950,000.00 14,950,000.00 Булагт хангай ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
149 Ахмадын саам сувилалын зардал 9,750,000.00 9,750,000.00 Очир увидас ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
150 Хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар хорооны үйл ажиллагааны зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхог аймгийн үйлдвэрчний эвлэл Орхон Баян-Өндөр сум
151 Ахмад настан, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах 70,380,000.00 56,304,000.00 Медипас ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
152 Бизнес хөгжлийн төсвийн санхүүжилт 21,000,000.00 10,500,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
153 Хөх тэнгэрийн орон төслийн зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Орхон аймгийн зураач урчуудын холбоо ТББ Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
154 Суурь өвчтэй хүүхдүүдийг чийрэгжүүлэх, улирлын чанартай гэр сувилал ажиллуулах 15,000,000.00 11,955,000.00 Уян чагнуур ХХК Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
155 Булаг багт барих өрхийн эрүүл мэндийн төв,Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлцг,Яргуйт багт барих 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын талбайд инженер геологийн судалгааны ажил гүйцэтгэх санхүүжилтийн эрх нээх 1 204 659 “Гурван тэс” ххк УБ хот,Хан-Уул дүүрэг,9-р хороо,ЦШ-ын байр
156 Их шүтээн цогцолборын Бурхан багшийн суурийн дээвэрт ус тусгаарлалт хийх 37 203 666 Эрд уул ХХК Орхон аймаг,БӨС, Уурхайчин баг,3-6-74 тоот
157 Наран баг. 1-14-р гудамжны хооронд шороон зам сайжруулах 27 284 531 “Сонгино тамир” Орхон аймаг,БӨС,Цагаанчулуут баг,51-09 тоот
158 Их залуу баг. Шороон зам сайжруулах 16 859 058 “Сонгино тамир” Орхон аймаг,БӨС,Цагаанчулуут баг,51-09 тоот
159 Баян-Өндөр сумын Эрдэнэ багийн нутаг дэвсгэрт үүссэн гамшгийн нөхцөл байдлыг арилгах 43 564 905 Онцгой байдлын газар
160 Орон сууцны 2-р хорооллын 22-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар 19 790 957 “УТООБ”ххк Орхон аймаг,БӨС, Дэнж баг,Задгай-1
161 Техник хяналт 53 121 044 ХББЗА Захиргааны 3-р байр
162 Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шаардагдах тоног төхөөрөмж 53 121 044
163 Цагаанчулуут баг. 27а, 42-р гудамжны шороон зам сайжруулах 21 870 000 “Орхон АЗЗА”ТӨХК Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
164 Нутгийн удирдлагын ордны төв хаалганы саравчны дээврийн засвар 4 296 545 “ДШТД” ххк Орхон аймаг,БӨС, дэнж баг,Баруун дэнжийн 19-07 тоот
165 Баян-Өндөр сумын Дэнж багт байрлах 52-р ус түгээх байрыг шинээр барих 13 200 000 “Эрдэнэт ус ДТС” ОНӨХК
166 Баянбулаг баг. 3-р хэсгийн зүүн талын шороон зам сайжруулах 20 000 000 “Орхон АЗЗА”ТӨХК Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
167 “Жаст ойл” ХХК-ний ШТС-аас Их залуу багийн самбар хүртэлх гудамжны гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 34 216 217 “Аббел”ххк УБ хот Сүхбаатар дүүрэг,7-р хороолол,10-р хороо,Их тойруу, ВИВА төв 303 тоот
168 Орон сууцны 2-р хороололд хогийн сав хийх 37 533 173 “Ган чагт”ххк Орхон аймаг,Баян-Өндөр сум,Шанд баг,20-29 тоот
169 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн байрны хурлын заал өрөө тасалгааны тоног төхөөрөмжүүд 49 850 300 “Эрднэр”ххк Орхон аймаг,БӨС,Хүрэнбулаг баг,4-7-38 тоот
170 Хотын камерийн засвар үйлчилгээ /89 ш/ 15 471 067 “Женерейшн линк”ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,Ард Аюушийн өргөн чөлөө,34-03 тоот
171 Орон сууцны 1-р хорооллын 19-р байрны 1-р блокийн дээврийн засвар 17 465 200 “Сууц трейд”ххк Орхон аймаг,Баян-Өндөр сум,Хүрэнбулаг баг,Консулын ард
172 Орон сууцны 1-р хорооллын 2-р байрны 4-р блокийн дээврийн засвар 17 708 752 “Сууц трейд”ххк Орхон аймаг,Баян-Өндөр сум,Хүрэнбулаг баг,Консулын ард
173 Эрдэнэ баг. Бүрэнбүстийн овооны хойд хэсэг, замын баруун талын айл өрхүүдэд 0.4кВ-ын ЦДАШ барих 28 951 712 “Амиргүй” ххк УБ хот,Сүхбаатар дүүрэг,3-р хороо,Тээвэрчний гудамж,Нарны зам -53,Монгол глобал
174 Îðîí ñóóöíû 3-р хорооллын ДГТ-2-р байрны 2-р блокийн дээврийн засвар 27 709 061 Золотое руно ххк Орхон аймаг,БӨС, Хүрэнбулаг баг,4-20-89 тоот
175 Мэс заслын тасгийн их засварын зөрүү /ОНТөсвөөс/ 36 771 930 “Жинсийн орой “ххк Улаанбаатар хот,Сүхбаатар дүүрэг,1-р хороо,17-р гудамж,Гэрэгэ Тауэр-303 тоот
176 ЭМНийгмийн даатгалын газрын дээврийн засвар 32 785 668 “Шигшмэл Эрдэнэ” ххк Орхон аймаг,БӨС,Уурхайчин баг,3-22-17 тоот
177 16-р цэцэрлэгийн цонхны засвар 36 987 917 “Шигшмэл Эрдэнэ” ххк Орхон аймаг,БӨС,Уурхайчин баг,3-22-17 тоот
178 Баянцагаан болон Говил багийг ЭДЦС ТӨХК-ний хойд хэсгээр холбох 1.195км,Яргуйт багт баригдах 7,9 км хатуу хучилттай авто зам /А-М цэг хүртэл 1506 км/-ын зураг төсөл боловсруулах 34 300 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
179 Баянбулаг, Булаг багийг холбох 0.305км,Баянбулаг, Булаг ,Наран багийг холбох 0,701 км,Цагаанчулуут,Рашаант,Их залуу багийг холбох 0,762 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах 22 750 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
180 Эрдэнэ ,Дэнж багт баригдах1.5 км,Кувейт,Орхоны гудамжийг холбох 0.833 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах 29 960 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
181 Эрдэнэ ,Кэнж ,Уртын гол багуудыг холбох 2,1 км хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах 26 600 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
182 Орон сууцны 5-р хорооллын 18-р байрны 4-р блокийн дээврийн засвар 16 416 191 “Хөрөнгийн бэл” ххк Орхон аймаг,БӨ сум,Шанд баг,23-35 тоот
183 Яргуйт багт баригдах 7.9 км хатуу хучилттай авто зам /N цэгээс Z цэг хүртэл 1.109 км,Q цэгээс T цэг хүртэл 0.996 км/-ын зураг төсөл боловсруулах 26 670 000 “Гарьд зам” ххк УБ хот,Баянгол дүүрэг,10-р хороолол,Энхтайваны өргөн чөлөө,Crystal city 305 тоот
184 Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн 2017 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шаардагдах тоног төхөөрөмж 7 000 000 ТТАЗЗийн Орхон аймаг дах салбар зөвлөл
185 Орон сууцны 3-р хорооллын 13-р байрны 1-р блокийн дээврийн засвар 18 612 166 Золотое руно ххк Орхон аймаг,БӨС, Хүрэнбулаг баг,4-20-89 тоот
186 Îðîí ñóóöíû 5-р хорооллын 6.7-р байрны дээврийн засвар 50 733 251 Зургаан зараа ХХК Орхон аймаг, БӨС, Дэнж баг Элит 1-28 тоот
187 Орон сууцны 5-р хорооллын 1-р байрны 2 дүгээр блокын дээвэр засварын ажил 16 919 886 Золотое руно ххк Орхон аймаг,БӨС, Хүрэнбулаг баг,4-20-89 тоот
188 Орон сууцны 3-р хорооллын 7-р байрны 3-р блокийн дээврийн засвар 17 493 618 Бугат цонхлон ХХК Орхон аймаг, БӨС, Баянцагаан баг тосгоны7-13 тоот
189 Орон сууцны 3-р хорооллын 12-р байрны 3-р блокийн дээврийн засвар 17 343 537 Бугат цонхлон ХХК Орхон аймаг, БӨС, Баянцагаан баг тосгоны7-13 тоот
190 Орон сууцны 6-р хорооллын 10-р байрны 2.3.4-р блокийн дээврийн засвар 50 258 574 Ричи ойл ХХК Орхон аймаг, БӨС, Дөмөг захын 205 тоот
191 Захирагчийн албаны өрөөний засвар 7 560 100 “Алист констракшн” ххк Орхон аймаг,БӨС,Бүрэнбүст баг, 5-13-69 тоот
192 ОНӨГазрын үйл ажиллагааны зардал 20,605,000.00 ОНӨГазар Орхон аймаг
193 Эрүүл мэндийн тогтолцооны дунд хугацааны стратеги боловсруулан хэрэгжүүлэх 14,504,000.00 14,504,000.00 ЭМГазар Орхон Баян-Өндөр сум
194 Япон улсын Хачиожи хотод ОУ-ын хуралд оролцох 7,350,000.00 7,350,000.00 Эдийн засаг бизнесийн холбоо Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо бага тойруу
195 Залуусын манлайлал сургалт зохион байгуулах 12,500,000.00 12,500,000.00 Н.Батсүх Орхон баян-өндөр сум уурхайчин баг 3-р хороолол
196 Гэр хороололын алслагдсан багт чөлөөт цагийн талбай байгуулах / Дэнж баг / 48,900,276.00 22,809,380.00 Агар дүнз ХХК Орхон Баян-Өндөр сум Хүрэнбулаг баг Мобикомын байр 311 тоот
197 Монгол улс мандаг УСКиноны зураг авалтын зардал 30,000,000.00 27,000,000.00 Чингис хаан кино сан ТББ УБ хот Бээжин гудамж А Корпус
198 Эрдэнэт хотын ус хангамжийн системийн усны алдагдлын шалтгааныг тодорхойлох зардал 20,000,000.00 10,000,000.00 ШУТИСургууль Улаанбаатар хот
199 Өрхийн гамшгийн бэлэн байдлын сургалт зохион байгуулах 59,770,000.00 39,000,000.00 Орхон аймгийн Улаан загалмайн хороо Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг Захиргааны 4-р байр
200 ТББ-тай хамтран ажиллах гэрээний санхүүжилт 10,000,000.00 6,000,000.00 Шинэ хөгжлийн түлхүүр ТББ Улаанбаатар хот DHL-төв байр
201 халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтын судалгаа хийх, БЗДХ болон ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх оношлогоо, эмчилгээ зохион байгуулах 18,800,000.00 18,800,000.00 Орхон аймаг ЭМГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
202 Заан цолтонд хүндэтгэл үзүүлэх барилдаан зохион байгуулах 5,000,000.00 5,000,000.00 Орхон аймаг БТСГазар Орхон БаянӨндөр сум
203 ТББ-тай хамтран ажиллах гэрээний санхүүжилт / ЕБС-ийн 8-12 ангийн сурагчдад сэтгэл зүйн анхан шатны мэдлэг олгох / 6,000,000.00 3,600,000.00 Ариун саруул бат ТББ Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Уурхайчин баг
204 ТББ-тай хамтран ажиллах /ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад эрүүл мэндийн хичээлийн эмч нараар заалгах 9,625,000.00 7,700,000.00 Эрдэнэтийн эмч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Медипас эмнэлэгийн байр

 

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн ЗДТГ-ын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

 

            2017 ОНЫ 1-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Засаг даргын захирамж 2017-01-16 а/14 хөрөнгө гаргах тухай 14.pdf Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвд “Үйлчилгээний соёл-Иргэдийн сэтгэл ханамж” аяныг дэмжих зорилгоор 9.9 сая төгрөгийг  хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралтгүй.
2 Засаг даргын захирамж 2017-01-16 а/16 Хөрөнгө гаргах тухай 16.pdf Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн халуун усны насосд 1.8 сая төгрөгийг  хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
3 Засаг даргын захирамж 2017-01-16 а/17 хөрөнгө шилжүүлэх тухай 17.pdf Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэлд  бүртгэлтэй Ниссан Патрол машинийг Гадаадын иргэн харьяатын газар шилжүүлэх тухай тушаал.
4 Засаг даргын захирамж 2017-01-17 а/20 Хөрөнгө гаргах тухай 20.pdf Орхон аймгийн Хүндэт тэмдэг хэвлүүлхэд шаардагдах 6.4 сая төгрөгийг баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
5 Засаг даргын захирамж 2017-01-24 а/21 Сургалт зохион байгуулах тухай 21.pdf “Мэдээллийн ил тод байдлыг хангахад хэвлэл мэдээллийн үүрэг, оролцоо” сэдэвт сургалт зохион багуулахад шаардагдах 7.3 сая төгрөгийн зардлыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
6 Засаг даргын захирамж 2017-01-24 а/22 Хөрөнгө гаргах тухай 22.pdf “Сэтгэл зүйч, сэтгэл засалчдын анхдугаар чуулган” зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 144,000 төрөг баталсан тушаал.
7 Засаг даргын захирамж 2017-01-24 а/23 буцалтгүй тусламж олгох тухай 23.pdf Бөөр шилжүүлэн суулгах зардалд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
8 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/25 Хөрөнгө гаргах тухай 25.pdf Нийгмийн салбарын байгууллагуудын нийт ажилтнуудад зохион байгуулсан сургалтын зардал 2.8 сая төгрөг баталсан тухай тушаал.
9 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/28 Вакцинжуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 28.pdf Аймгийн нийт Хонин сүргийг вакцинжуулах ажлын зардал 12.1 сая төгрөгийг хавсралтаар балталсан тушаал. Хавсралттай
10 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/31 Хөрөнгө гаргах тухай 31.pdf БНСУ-ын Шихэн хотын төлөөлөгчдийн айлчлалын зардал 1сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй.
11 Засаг даргын захирамж 2017-01-26 а/32 Хөрөнгө гаргах тухай 32.pdf Аймгуудын аврага шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцож буй “Эрдэнэт Икон” багийн Орхон аймаг дахь тоглолтын зардал 2.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралтгүй.
            2017 ОНЫ 2-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Засаг даргын захирамж 2017-02-02 а/40 Хөрөнгө гаргах тухай 40.pdf “Эрдэнэтийн оюутнууд Эрдэнэтдээ хайртай-2017” чуулганд  3сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
2 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/41 Тэмцээний зардалд хөрөнгө гаргах тухай 41.pdf Орхон аймгийн тамирчдын олон улсын болон улсын хэмжээний тэмцээний зардалд 3.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
3 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/42 Хөрөнгө гаргах тухай 42.pdf “Иргэн танаа”  сонинг хэвлүүлж багуудад хүргэх зардал 6.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
4 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/44 Тэмцээний зардалд хөрөнгө гаргах тухай 44.pdf Эрдэнэт дуу бүжгийн чуулгын хөөмийч М.Саруултөгсийн уран бүтээлийн тайлан тоглолтын зардалд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
5 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/45 Уран бүтээлийн зардалд хөрөнгө гаргах тухай 45.pdf “Занабазар” түүхэн романыг сонсдог ном хэлбэрээр бүтээж  буй МҮОНТ-ийн нэвтрүүлэгч Б.Ганбаатарт 2.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
6 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/46 Тэмцээний зардалд хөрөнгө гаргах тухай 46.pdf Орхон аймгийн ахмад тамирчдын олон улсын тэмцээний зардалд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
7 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/47 Хөрөнгө гаргах тухай 47.pdf “Орхон аймгийн Хурал, захиргааны байгууллагын Үйл ажиллагаатай холбогдолтой бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн эмхтгэл” номын хэвлэлтийн зардал 9.8 сая төгрөг баталсан тушаал.
8 Засаг даргын захирамж 2017-02-03 а/48 Хөрөнгө гаргах тухай 48.pdf “Best of Mongolia” Үйл ажиллагааний задлалд 3сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
9 Засаг даргын захирамж 2017-02-06 а/49 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх тухай 49.pdf Захиргааны байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагаанд  хяналт-шинжилгээ хийх, арга зүйн зөвөлгөө суралт зохион байгуулах зардал 3.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
10 Засаг даргын захирамж 2017-02-06 а/50 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 50.pdf “Бизнес эрхлэгчдийн зөвөлгөөн”, “Бизнес форум”-ыг зохион байгуулах зардал 5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
11 Засаг даргын захирамж 2017-02-06 а/52 Хөрөнгө гаргах тухай 52.pdf Аймгуудын аврага шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээнд оролцож буй “Эрдэнэт Икон” багийн БНАСАУ-ын  тамирчин, дасгалжуулагч нарын онгоцны тиз болон бусад тамирчдын тэмцээний зардал 4.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
12 Засаг даргын захирамж 2017-02-09 а/53 Хөрөнгө гаргах тухай
13 Засаг даргын захирамж 2017-02-10 а/55 Хөрөнгө гаргах тухай
14 Засаг даргын захирамж 2017-02-14 а/56 Хөрөнгө гаргах тухай
15 Засаг даргын захирамж 2017-02-14 а/57 Аймгийн
16 Засаг даргын захирамж
17 Засаг даргын захирамж
18 Засаг даргын захирамж
19 Засаг даргын захирамж
20 Засаг даргын захирамж
21 Засаг даргын захирамж
22 Засаг даргын захирамж
23 Засаг даргын захирамж
24 Засаг даргын захирамж
25 Засаг даргын захирамж
            2017 ОНЫ 3-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-06 а/98 Хөрөнгө гаргах тухай 98.pdf МҮОНТ-ийн “Монгол түмний мэнд” нэвтрүүлэгт оролцох зардалд 1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/101 Хөрөнгө гаргах тухай 101.pdf “Орхон аймгийн Хурал, захиргааны байгууллагын Үйл ажиллагаатай холбогдолтой бодлого төлөвлөлтийн баримт бичгийн эмхтгэл” номын дахин хэвлэлтийн зардал 7 сая төгрөг баталсан тушаал.
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/102 Хөрөнгө гаргах тухай 102.pdf Аймгийн Төрийн байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн байдалд судалгаа хийх 5сая төгрөг баталсан тушаал.
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/103 Хөрөнгө гаргах тухай 103.pdf БНСУ-ын Шихэн хотын төлөөлөгчдөд хүндэтгэл үзүүлэх, ЗДТГ-ын ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах 2.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/104 Хөрөнгө гаргах тухай 104.pdf “Добу мэргэн-2017” тэмцээн 1 сая, Дэлхийн тусгай олимпийн өвлийн наадамд оролцох тамирчдад 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
6 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/105 Хөрөнгө гаргах тухай 105.pdf 2016 онд урлаг, спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан уран бүтээлч, тамирчин, сурагчид, багш, дасгалжуулагчдын шагнал гардуулах үйл ажиллагааны зардал 1 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
7 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-07 а/106 Хөрөнгө гаргах тухай 106.pdf Цагаан сарын баярт зориулсан хурдан морьдын уралдааны зардалд 4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
8 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-09 а/107 Хөрөнгө гаргах тухай 107.pdf “Цахим худалдаан дахь хэрэглэгчийн эрх, хэрэглээний аюулгүй байдал” сэдэвт өдөрлөгийн үйл ажиллагааны зардал 5.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/108 Хөрөнгө гаргах тухай 108.pdf БНХАУ-ын Шанхай хотод  Ази Номхон далайн орнуудын элэг судлалын олон улсын хуралд оролцох төлөөлөгчдийн зардалд 1.5 сая төгрөгийг дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/109 Хөрөнгө гаргах тухай 109.pdf Срайдорж Номун ханы бурханы ном сургаалийн ажилд хүндэтгэл үзүүлж 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/110 Оюутан цэрэгт сургалт явуулах тухай 110.pdf “Оюутан-цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтын зохион байгуулж явуулах 10 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/111 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 111.pdf Орон нутгийн өмчлөлд шилжин ирсэн 16.₮ сая төгрөгийн өвс тэжээлийн агуулах, 27.9 сая төгрөгийн бетон хашаа, 15.1 сая төгрөгийн царгасны өргөст торон хашааг Баян-өндөр сумын ЗДТГ-ын үндсэн хөрөнгөд бүртгэх.
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/114 Хөрөнгө гаргах тухай 114.pdf Аймгийн ЭЗ, Нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд зохион байгуулах хөтөлбөр, арга хэмжээний зардалд 7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-10 а/115 Хөрөнгө гаргах тухай 115.pdf “Бизнес форум-Эрдэнэт” арга хэмжээг зохион  байгуулах 19.9 сая төгрөгийг “ЭЗ-ийн форумын арга хэмжээний зардал”-аас, 4.01 сая төгрөгийг  “ Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны зардал”-аас тус тус гаргахыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-14 а/117 Хөрөнгө гаргах тухай 117.pdf МУ-д Үндэсний сэтгүүл зүй үүсч хөгжсөний 104 жилийн ойд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад хүндэтгэл үзүүлэх зардал 500700 төгрөг хавсралтаар баталсалсан тушаал.Хавсралттай.
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-15 а/124 шагнах тухай 124.pdf Монгол цэргийн өдөр, Наурызын баярын өдрийг  тохиолдуулан аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг”, мөнгөн шагналын зардал 1.6 сая төгрөг зарцуулах тухай тушаал.
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-15 а/125 нөхөн олговор олгох тухай 125.pdf Шүүхийн шийдвэрийн дагуу олгох нөхөн төлбөрийн зардалууд болох 18.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-16 а/126 Тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 126.pdf Гар бөмбөгийн Улсын аврага шалгаруулах тэмцээнд оролцох баг тамирчдад 1сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн тушаал.
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-17 а/128 Хөрөнгө гаргах тухай 128.pdf “Хүний хөгжил-Төрийн алба” сэдэвт сургалт, семинарын зардалд 1.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
20 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-20 а/129 Хөрөнгө гаргах тухай 129.pdf ОУЭЭХамгаалах өдрийг тохиолдуулан HBTV телевизийн “Төр түшсэн эмэгтэйчүүд” нэвтрүүлэгт 250,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
21 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/131 Хөрөнгө гаргах тухай 131.pdf Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох мөрдөх журмыг суртачилах ажилд 16.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай.Хавсралттай.
22 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/133 Хөрөнгө гаргах тухай 133.pdf Архины архаг хэрэглээтэй 20 иргэдийн албадан эмчилгээний зардалд 6.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
23 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/135 Хөрөнгө гаргах тухай 135.pdf “Бизнес форум-Эрдэнэт” арга хэмжээний хүрээнд гадаадын зочид төлөөлгчдөд хүндэтгэл үзүүлэх ёслолын үйл ажиллагаанд 4.1 сая зардалыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
24 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/136 Хөрөнгө гаргах тухай 136.pdf “Наурыз”-ын баярын хүрээнд зохион байгуулагдах үйл ажиллагааны зардалд 2.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
25 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-21 а/137 Хөрөнгө гаргах тухай 137.pdf Өсвөрийн хөгжимчдийн “Уран эгшиг” Улсын V уралдааны зардлын 5.9 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
26 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-22 а/138 Нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгох тухай 138.pdf Аймгийн орлогын дансанд 86.8 сая төгрөгийн нэмэлт дансны үлдэгдлийг буцаан олгохыг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
27 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-22 а/141 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 141.pdf ӨМӨЗӨ-ны Улаан хотын 2-р сургуультай хамтран ажиллах ажлын хүрээнд сургалтанд хамрагдах зардалд 400,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
28 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-23 а/143 Зардал гаргах тухай 143.pdf Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй барилга угсралт, их засварын ажилд захиалагчын хяналт хэрэгжүүлэх ажиллагааг явуулахад зарцуулах 29.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
29 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-24 а/148 Хөрөнгө гаргах тухай 148.pdf Цагдаагийн газрын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй бэлэн бус торгуулийн багаж технекийн ашиглалтын зардалд 2.3 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
30 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-24 а/149 Мал эмнэлгийн төлөвлөгөөт арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 149.pdf Мал сүргийг халдварт өвчинөөс урьдлан сэргийлэх төлөвлөгөөг I, II, III хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
31 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-27 а/150 Хөрөнгө гаргах тухай 150.pdf Баян-Өндөр сумын 12 дугаар сургуулийн засварт шаардагдах 14.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
32 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-27 а/151 Хөрөнгө гаргах тухай 151.pdf ЗДТГ-ын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон  дэд хөтөлбөрүүдэд 40 сая төгрөгийг баталсан тушаал. Хавсралттай
33 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-27 а/152 Тамирчдад дэмжлэг үзүүлж хөрөнгө гаргах тухай 152.pdf Сагсан бөмбөгийн “Sprite cup” тэмцээнд оролцох баг тамирчдад 995,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэхийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
34 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-30 а/153 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 153.pdf Дэнж багт байрлалтай 40 ортой эмнэлэгийн барилгыг БОЭТ-ийн блансаас хасч ЭМГ-ын блансад шилжүүлэх тухай тушаал.
35 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-30 а/154 Хөрөнгө гаргах тухай 154.pdf Малчидад төр засгийн, орон нутгийн бодлого, шийдвэр,нийгмийн зарим үйлчилгээ, мал онд оруулах ажилд шаардагдах шатахууны зардалд 4,9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
36 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-03-31 а/159 Хөрөнгө гаргах тухай 159.pdf Хорт хавдар өвчтэй иргэдэд буцалтгүй тусламж олгох нэрс, тэтгэмж болох 7.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
            2017 ОНЫ 4-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-05 а/162 уран бүтээлийн зардалд хөрөнгө гаргах тухай 162.pdf “Тэнгэрийн дор” сонгомол түүвэр номын зохиолч Н.Мөнхбаярт 500,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-05 а/163 Хөрөнгө гаргах тухай 163.pdf Хүнд хэлбэрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асран хамгаалагчдыг эрүүл мэнд болон нийгмийн даатгалд хамруулах нэрс, зардалд 39.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй.
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-05 а/165 Үзлэг шалгалт, аян зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 165.pdf “Аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг ажлын байрандаа мөрдөцгөөе” 1 сарын аяны зардал болон  үзлэг шалгалтын зардалийг  I, II, III, IV хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Зөвхөн I хавсралттай
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/168 Тамирчдад хөрөнгө гаргах тухай 168.pdf Орхон аймагт зохион байгуулагдах спортын тэмцээн болон гаадад Орхон аймгаа төлөөлөн оролцож буй баг тамирчидад 9.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/169 Тэмцээн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 169.pdf Оюутны спортын IV их наадмын үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал 10 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/179 Хөрөнгө гаргах тухай 179.pdf Халдвар хамгаалал, эрүүл ахуйн стандартыг мөрдөж ажиллахад нэн шаардлагатай хэрэгсэлээр хангахад дэмжлэг үзүүлж 8.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/180 Хөрөнгө гаргах тухай 180.pdf Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, сувилагч нарыг уртасгасан цагаар ажиллуулах 37.8 сая төгрөгийн зардлыг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай.
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/182 Хөрөнгө гаргах тухай 182.pdf Томуу, томуу төст өвчний дэгдэлтийн үед өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн бэлэг байдлыг  хангахад шаардлагатай эм, хэрэгсэлийн зардал 2.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай.
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-06 а/183 Хөрөнгө гаргах тухай 183.pdf Анхны тусламжийн нөхөрлөл байгуулах, сайн дурын идэвхитэн бэлтгэх тухай. 9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсаг тушаал.
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-07 а/185 Хөрөнгө гаргах тухай 185.pdf “Айл” зорилтот төслийн арга хэмжээний хүрээнд баталсан санхүүжитийн хувиарийг хавсралтаар баталсан тушаал. Нийт 20 сая. Хавсралттай.
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-10 а/186 Хөрөнгө гаргах тухай 186.pdf Терроризмтой тэмцэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагаа, төлөвлөгөөт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 8.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-10 а/187 Хөрөнгө гаргах тухай 187.pdf “Иргэн танаа”  сонинг хэвлүүлж багуудад хүргэх зардал 6.2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-11 а/189 Сургалтын зардал гаргах тухай 189.pdf “Төрийн алба ба төрийн үйлчилгээ, чанарч хүртээмж” сэдэвт сургалтын зардал 4.2 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-13 а/190 Хөрөнгө гаргах тухай 190.pdf Оцгой тохиолдолд нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээний зардал 12 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-13 а/191 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 191.pdf “Шилжин явах цом”-ын төлөөх сагсан бөмбөгийн тэмцээний зардалд 2.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
20 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-14 а/192 Хөрөнгө гаргах тухай 192.pdf Хүүхдийн урлагийн “Яргуй” наадмын зардалд 3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
21 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-14 а/193 Хөрөнгө гаргах тухай 193.pdf Мал, амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажилд шаардагдах зардалд 6.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/194 Хөрөнгө гаргах тухай 194.pdf Архивын салбар үүсэн байгуулагдсаны 90 жилийн ойн хүрээнд зохиогдож буй тэмцээнд шаардагдах 3.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
23 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/195 Олимпиадад оролцогсдод дэмжлэг үзүүлэх тухай 195.pdf Олон улс болон улсын олимпиадад оролцох багш, сурагчдын  зардалд 6 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
24 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/199 Программ хийхэд хөрөнгө гаргах тухай 199.pdf Цахим Программ хийхэд 8 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
25 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-17 а/200 Тооллого явуулах тухай 200.pdf Төрийн архивын сан хөмрөгт нэгдсэн тооллого явуулах зардалд 1.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
26 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-18 а/203 Хөрөнгө гаргах тухай 203.pdf Аймгийн өндөр настан, зорилтот бүлгийн иргэдэд  МУ-ын гавъяат эмч оролцсон үзлэг хийх зардалд 3.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.
27 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-18 а/204 Хөрөнгө гаргах тухай 204.pdf Гэр хороололд шар усны үерийн улмаас үүссэн хохирлийг засварлах зардалд 185.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
28 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-20 а/207 Хөрөнгө гаргах тухай 207.pdf Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас авсан зээл, хүсэлтүүдэд хяналт шалгалт хийх зардалд 1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
29 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-20 а/208 Тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 208.pdf Суугаа волейболын улсын аврага шалгаруулах тэмцээн, олон улсын тэмцээнд оролцох баг тамирчидад 1.5 сая төгрөг баталсан тушаал.
30 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-21 а/214 Хөрөнгө гаргах тухай 214.pdf ОУ-ын гэр бүлийн өдөрт зориулан  гэр бүлүүдийн дунд зохиох волейболын тэмцээний зардалд 508,800 төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
31 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-24 а/218 Хөрөнгө гаргах тухай 218.pdf Эх орны дайны ялалтын 72 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх арга хэмжээнд шаардагдах 3сая ₮ хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
32 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-24 а/220 Урамшуулалд хөрөнгө гаргах тухай 220.pdf Эрх зүйн хөтөч, ухуулагч нарын 2017 оны 2-р улирлын урамшуулал 9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
33 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/221 Хөрөнгө гаргах тухай 221.pdf Татварын тухай хууль тогтоомжийн талар иргэдэд мэдээлэх, зөвөлгөө зөвлөмж, суртачилан таниулах зардалд 10 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсаралттай
34 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/226 Их наадмын арга хэмжээнд хөрөнгө гаргах тухай 226.pdf “Бүжин наадъя” их наадмын арга хэмжээнд 3.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
35 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/228 Нөхөн олговор олгох тухай 228.pdf Шинээр тавьсан авто замын зурваст иргэний өмчилж авсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийг авто замын зурвасаас чөлөөлөх нөхөн олговорын зардалд 5.8 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
36 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/231 Олимпиадад хөрөнгө гаргах тухай 231.pdf Орхон аймагт Монгол хэл, бичгийн улсын 49-р олимпиад зохион байгуулагдах тул зардалд 15 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
37 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/232 Хөрөнгө гаргах тухай 232.pdf Шуурхай удирдлагын нэгдсэн төвийг байгуулах ажлын төслийг боловсруулах, судалгаа хийхэд 957420 төгрөг баталсан тушаал.
38 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-25 а/234 Хөрөнгө гаргах тухай 234.pdf Гэр хороололд шар усны үерийн улмаас үүссэн хохирлийг засварлах зардалд 5.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.
39 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-27 а/240 Шагнах тухай 240.pdf Үйл ажиллагааны хяналт шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр өндөр үнэлгээ авсан төрийн байгууллагуудыг шагнах тухай 15.2 сая төгөргийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
40 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-28 а/244 Хөрөнгө гаргах тухай 244.pdf “Цэрэг-спортын Дөл” тоглолтод шаардагдах  2сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
41 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-04-28 а/250 Хөрөнгө гаргах тухай 250.pdf Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй ААН байгууллагуудын ашиглалтын улмаас  эвдэрсэн газрын тооллого, хяналт шалгалт хийх зардалд 8 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
            2017 ОНЫ 5-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а/254 дэмжлэг үзүүлэх тухай 254.pdf Марш-тактик  тэмцээнд оролцох ангиудад шаардлагатай шатахууны зардалд 3.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а255 хөрөнгө гаргах тухай 255.pdf Урианхай сурын харваа, Гимнастикийн тэмцээн, Багийн спортын шигшээ багийн тамирчдад  20 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а/258 хөрөнгө гаргах тухай 258.pdf Орон сууцны дээврийн засварын ажилд 147.1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-8 а/259 ажлын хэсэг байгуулах тухай 259.pdf Хаврын тариалалтын ажлын хэсэгт шатахууны зардал 459000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-9 а/261 хөрөнгө гаргах тухай 261.pdf УДЭТ-ын “Царцаа намжил” Хүүхдийн жүжиг Эрдэнэт хотод тоглогдож байгаатай холбогдуулан 840000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
6 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-9 а/262 арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 262.pdf “Элэгний вирусгүй Эрдэнэт хот” аянд шаардагдах 14.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
7 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-9 а263 арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 263.pdf “Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай” арга хэмжээний зардалд 29.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
8 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-11 а/266 хөрөнгө гаргах тухай 266.pdf Нийтийн орон сууцны дээврийн засварын ажилд шаардагдах 194.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-11 а/267 хөрөнгө гаргах тухай 267.pdf Морни хуурын дугуйлангийн сурагч  О.Батнасан нь уран бүтээлийн тайлан тоглолтод 400000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-12 а/268 хөрөнгө гаргах тухай 268.pdf “Төсвийн бодлого, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хяналт” сэдэвт аянд шаардагдах 9.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-12 а/270 хөрөнгө гаргах тухай 270.pdf “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сэдэвт өдөрлөгийн зардалд 1.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-17 а/274 хөрөнгө гаргах тухай 274.pdf Дэд хөтөлбөр сурталчлах “Хөгжил бүтээх-18” өдөрлөгийн зардалд 7.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-18 а/275 хөрөнгө гаргах тухай 275.pdf Хөрөнгийн зах зээл, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийг иргэд, ААН болон оюутнуудад сурталчилах ажилд 2.6 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-18 а/278 хөрөнгө гаргах тухай 278.pdf БНЧУлсын парламентийн гишүүд, элчин сайд болон ажилтнуудын орхон аймагт ажилласан зардал 908700 төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй.
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/280 хөрөнгө гаргах тухай 280.pdf Архивын ерөнхий газарт ашиглаж байсан эд зүйлсийг шилжүүлэн авчрах зардал 1.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/283 хөрөнгө гаргах тухай 283.pdf Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалт, гэх бүлийн өдрийн хүрээнд багуудын дунд хууль суртачлах зардал 1.1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/284 цэргийн дүйцүүлэх албыг хаалгах, сургалт явуулах, үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай 284.pdf Цэргийн жинхэнэ албаны 2017 оны 1-р ээлжийн татлага, Цэргийн албыг биеэр хаагчдын ажил үүрэг гүйцэтгэх, сургалтанд шаардагдах 5.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тухай тушаал. Хавсралттай
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-23 а/287 хүүхдийн баярыг тэмдэглэх тухай 287.pdf ОУ-ын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэхэд шаардагдах зардал 4.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017*-5-23 а/289 хөрөнгө гаргах тухай 289.pdf Хүчирхийлэлд өрдсөн иргэдийг түр хамгаалах байранд байршсан 22 хүүхдийн хоол, сувилгааны зардалд 2.5 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
20 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/290 хөрөнгө гаргах тухай 290.pdf Авто замын засварын ажилд шаардагдах 40 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
21 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/291 хөрөнгө гаргах тухай 291.pdf Өсвөрийн шигшээ багийн үйл ажиллагааг дэмжих, спортын тоног төхөөрөмж, уралдаан тэмцээнд оролцох зардалд 33.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/292 тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 292.pdf ОУ-ын болон улсын хэмжээний тэмцээнд оролцож буй баг тамирчидад 3.5 сая төгрөгийг баталсан тухай тушаал.
23 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/293 хөрөнгө гаргах тухай 293.pdf Хүнд өвчний улмаас эмчилгээ хийлгэх, зорилтот бүлгийн иргэдэд буцалтгүй тусламж, гэр  олгох зардалд 6.9 сая төгрөгийг хавсралтар баталсан тушаал. Хавсралттай
24 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-5-25 а/294 мал сүрэгт үзлэг, ангилалт , хянан баталгаажуулалт хийх 294.pdf Мал сүрэгт үзлэг ангилалт, хянан баталгаажуулалт хийхэд шаардагдах 3.7 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
            2017 ОНЫ 6-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-2 а/300 үндсэн хөрөнгө акталж устгах тухай 300.pdf Орон нутгийн өмчит 20 байгууллагад олон жил ашиглагдан, эдэлгээний хугацаа дууссан 456.3 сая төгрөгийн блансын үнийн дүн бүхий хөрөнгийг акталж устгах тушаал. Хавсралттай
2 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-2 а/301 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 301.pdf Соната-7, Хьюнда-Туксон маркийн суудлын авто машиныг тус тус шилжүлэх тухай тушаал.
3 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-2 а/302 хөрөнгө гаргах тухай 302.pdf Дэнж багт байрлах 52-р ус түгээх байрыг шинээр барихад шаардагдах 13.2 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
4 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-5 а/304 хөрөнгө гаргах тухай 304.pdf Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн шарил хадгалах хөрөгчийн мотор шинэчлэх зардал 9.9 сая төгрөг баталсаг тушаал.
5 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-5 а/305 хөрөнгө гаргах тухай 305.pdf “Өв уламжлал бидний амьдралд” төслийг хэрэгжүүлхэд шаардагдах зардалд 5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
6 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-5 а/306 хуваарилалт хийх тухай 306.pdf Дэд хөтөлбөрүүдийн зардлыг нэмэгдүүлэхийг 8 хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй
7 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/309 дэмжлэг үзүүлэх тухай 309.pdf Шагайн харвааны улсын аврага шалгаруулах тэмцээнд оролцож буй баг тамирчдад 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал. Хавсралттай
8 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/310 дэмжлэг үзүүлэх тухай 310.pdf Орхон аймгийн уран бүтээлч Б.Сайханбаяр УБ хотод  арт галерейд үзэсгэлэнгээ гаргах тул зардалд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
9 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/311 дэмжлэг үзүүлэх тухай 311.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн урлагын VIII наадмын зардалд  506000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
10 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/312 хөрөнгө гаргах тухай 312.pdf “Багийн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх ажлын зардалд 30 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
11 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-7 а/314 хөрөнгө гаргах тухай 314.pdf “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бидиын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх “Устгал-2017” арга хэмжээг зохион байгуулах зардалд 3 сая төгрөг баталсан тушаал.
12 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-13 а/318 шагнах тухай 318.pdf Эрүүл мэнд, соёл, боловсролын салбарийн ажиллагасдыг Орхон аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг” шагнах тухай 1.1 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-13 а/321 тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх тухай 321.pdf БНХАУ-д зохион байгуулагдах суугаа волейболын тэмцээнд оролцох тамирчинд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
14 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-14 а/323 хөрөнгө гаргах тухай 323.pdf Хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг үзүүлэх хавсралт. Тушаал байхгүй
15 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-14 а/325 үзлэг зохион байгуулах тухай 325.pdf Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эмчлэх ажлын зардал 5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
16 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-14 а/326 төлөвлөгөө батлах тухай 326.pdf Нэг өрх-Нэг ажлын байр дэд хөтөлбөрийн зардалд 40 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй
17 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/327 хөрөнгө гаргах тухай 327.pdf Авто замын тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох бодлогын барим бичиг боловсруулах зардалд 15 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
18 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/328 хөрөнгө гаргах тухай 328.pdf
19 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/329 хөрөнгө гаргах тухай 329.pdf Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд асар худалдан авахад шаардлагатай 8.7 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
20 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/330 хөрөнгө гаргах тухай 330.pdf Хүний эрхийн талаарх иргэдийн  ойлголтыг нэмэгдүүлэх, суртачилах ажилд 4.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
21 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-15 а/331 хөрөнгө гаргах тухай 331.pdf Дэд хөтөлбөрийн хүрээнд баг бүрээс ажилгүй иргэдийн оедлын сургалтанд шаардагдах 6 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-16 а/334 хөрөнгө гаргах тухай 334.pdf Галын техникийн олон төрөлт спортын тэмцээнд оролцож буй ОБГ-ын баг тамирчдад 4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
23 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-16 а/335 архивыг нүүлгэн шилжүүлэх тухай 335.pdf Аймгийн төрийн архивыг шинэ байранд нүүлгэн шилжүүлэх зардалд 4.2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
24 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-16 а/337 дэмжлэг үзүүлэх тухай 337.pdf “Бий биелгээ” наадамд оролцох уран бүтээлчдийн зардалд 1.4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал. Хавсралттай
25 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/338 хөрөнгө гаргах тухай 338.pdf Жижиг худалдаа эрхлэгчдэд асар худалдан авахад шаардлагатай 8.1 сая төгрөгийг баталсан тушаал. Хавсралттай
26 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/339 хөрөнгө гаргах тухай 339.pdf Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах худалдааны төвүүдэд лангууны тохижилд хийхэд шаардлагатай 10.2 сая төгрөгийг  хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
27 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/340 хөрөнгө гаргах тухай 340.pdf Татварын өр авлагыг барагдуулах ажлын зардалд 7.6 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
28 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/341 хөрөнгө гаргах тухай 341.pdf “Залуусын манлайлал” сургалт, семинарт шаардагдах 19.9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
29 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/342 хөрөнгө гаргах тухай 342.pdf БНХАУ-д болох Байт харвааны дэлхийн цомын тэмцээнд оролцох тамирчинд 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
30 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-19 а/343 хөрөнгө гаргах тухай 343.pdf Спортын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ТББ-ын дунд онол арга зүй, практик сургалтын зардалд 3.3 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
31 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/344 тамирчинд хөрөнгө тухай 344.pdf “Орхон робо-2017” лего роботын тэмцээний зардалд 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүүлэх тухай хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай
32 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/345 хөрөнгө гаргах тухай 345.pdf “Багш” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд  байгалын ухааны AR кабинет орчин нөхцөл сайжруулах зардалд 7 сая, багшийг сургах зардалд 10.5 сая төгрөгийг баталсан тушаал.
33 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/346 хөрөнгө гаргах тухай 346.pdf Жаргалант сумын Айрагийн гозгорт буй 2 булшинд археологийн малтлага, судалгаа, сэргээн засварлах ажлын зардалд 38 сая төгрөг баталсан тушаал.
34 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/347 малчдын өвөлжилт хаваржилтийн бэлтгэл хангах 347.pdf Мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах ажлын хэсгийн шатахууны зардалд 8 сая төгрөгийг баталсан тушаал. Хавсралттай
35 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/349 эрх шилжүүлэх, хөрөнгө гаргах тухай 349.pdf “Өрхийн тариалалтыг дэмжих” дэд хөтөлбөрийн зардалд 23.5 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
36 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-22 а/352 хөрөнгө гаргах тухай 352.pdf Аймгийн хэмжээнд Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зардалд 3 сая төгрөг баталсан тушаал.
37 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-23 а/354 хөрөнгө гаргах тухай 354.pdf Ялон улсад ажиллах Гадаад харилцааны албаны ахлах мэргэжилтэн нислэгийн тийзний үнэ 1.5 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
38 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-23 а/355 цэргийн дүйцүүлэх албанаас халах тухай 355.pdf Мөнгөн төлбөрийг тогтоох, чөлөөлөх, цэргийн тоо бүртгэлээс хасах, Цэргийн дүйцүүлэх албанаас халах тухай тушаал.
39 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-23 а/357 хөрөнгө гаргах тухай 357.pdf Цагдаагийн газрын алба хаагчдын нэгдсэн бэлтгэл сургуулилтын үеийн хоолны зардалд 6 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
40 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/360 хөрөнгө гаргах тухай 360.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын зардалд 10.7 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
41 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/361 хөрөнгө гаргах тухай 361.pdf “Эмч” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд эмнэл зүйн хэлэлцүүлэгийн зардалд 380,000 төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай.
42 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/362 гамшгийн бэлэн байдал хангах сургалт зохион байгуулах тухай 362.pdf Гамшгийн үеийн өрхийн бэлэн байдлыг  хангах сургалтыг баг бүрт зохион байгуулах зардал 59.8 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
43 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/364 хөрөнгө гаргах тухай 364.pdf Тархины саатай хүүхдүүд, асран хамгаалагч эцэг эхчүүдэд сургалтын зардал 2.6 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
44 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/365 хөрөнгө гаргах тухай 365.pdf “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдлийн менежмент” сэдэвт сургалтын зардал 496,000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
45 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/366 хөрөнгө гаргах тухай 366.pdf “Хууль эрх зүйн орчин, хэрэглэгчийн эрх” сэдэвт сургалтын зардал 854,000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
46 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-28 а/369 шагнах тухай 369.pdf Эрчим хүчний салбарын ажилчдыг Орхон аймгын “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг”-ээр шагнах зардал 200,000 төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
47 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/370 хөрөнгө гаргах тухай 370.pdf Үндэсний их баяр наадмыг тохиолдуулан бэлтгэлд гарч буй бөхчүүдэд 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
48 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/372 хөрөнгө гаргах тухай 372.pdf  Ахмадын зуны саам сувилалыг ажиллуулах зардал 35 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
49 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/373 төлөвлөгөө баталж, хөрөнгө гаргах тухай 373.pdf “Зорилтот өрхийн хөгжил, хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн сонгогдсон өрхүүдтэй ажиллах зардал 10 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
50 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/377 арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 377.pdf Эрүүл мэнд, нийгмийн халамж шаардлагатай зорилтот бүлгийн иргэдэд урьдчилан сэргийлэх сургалт, шинжилгээ, үзлэг хийх зардал 14.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
51 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/378 хөрөнгө гаргах тухай 378.pdf Суурь өвчтэй, сульдаатай, хөгжлийн бэрхшээлтэй 150 хүүхдийн сувилалын зардал 15 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
52 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/379 хөрөнгө гаргах тухай 379.pdf Хүндэт доноруудыг урамшуулах  Эрдэнэт,  Улаан-Үд, Байгаль нуурын аялалд 2.5 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
53 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-6-29 а/380 хөрөнгө гаргах тухай 380.pdf БНХАУ-д сургалтанд оролцох БОЭТ-ийн их эмч Д.Даваасүрэнд 1 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
            2017 ОНЫ 7-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/398 дэмжлэг үзүүлэх тухай 398.pdf ОХУ-д болох орос хэлний тэмцээнд оролцох 14-р сургуулийн багш О.Энхжаргалд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
2 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/399 үндсэн хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 399.pdf “Баян-Өндөр уулын амны худаг”-ийг Эрдэнэт үйлдвэрийн хөрөнгөөс Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын хөрөнгөд бүртгэх тухай тушаал
3 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/405 цэргийн дүйцүүлэх албан хаагчдаар үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай 405.pdf Хүчтэй аадар бороо, салхины улмаас үүссэн хор уршгийг арилгах ажилд 5 хоногийн хугацаатай цэргийн алба хаагчдыг үүрэг гүйцэтгэхэд шаардагдах зардал 4.4 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
4 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/406 сургалтанд оролцуулах тухай 406.pdf Зүүнбаянд байрлах ЗХ-336-р ангийн шинэ дайчдын тангараг өргөх арга хэмжээ, Алтанбулаг суманд болох цэргийн бэлтгэл сургалтанд оролцох зардалд 2.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
5 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/409 хөрөнгө гаргах тухай 409.pdf Нэмүү өртөгийн сүлжээг хөгжүүлэх онол, арга зүйн сургалтыг зардалд 1.2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
6 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/410 хөрөнгө гаргах тухай 410.pdf Хүнсний ногоо, оёдлын салбарын орон нутгийн түргэвчилсэн зах зээлийн судалгааны зардал 5.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
7 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/411 хөрөнгө гаргах тухай 411.pdf 2017.07.03. Монгол шуудангаас эрхэлж буй монголын үнэн сонин хэвлүүлэх зардалд 1.7 сая төгрөг дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
8 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/412 хөрөнгө гаргах тухай 412.pdf Өвөлжилт хүндэрч зам даваа хаагдсан  малчин өрхүүдэд өвс тэжээл хүргэх, зам харгуй гаргахад шаардагдах шатахууны зардалд 860600 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
9 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а/413 хөрөнгө гаргах тухай 413.pdf Баян-Өндөр сумын Эрдэнэ баг үүссэн гамшигийн нөхцөл байдлыг арилгахад шаардагдах 43.6 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай.
10 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-3 а414 үр дүнгийн мөнгөн урамшил олгох тухай 414.pdf ЕБС, Цэцэрлэг, соёлын байгууллагуудын захиралд үр дүнгийн урамшилийн хувь хэмжээг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
11 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/416 хөрөнгө гаргах тухай 416.pdf Орон нутгийн барилгын дээвэр, сумын гүний худаг, зам засварын ажилд 43.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
12 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/419 хөрөнгө гаргах тухай 419.pdf “Эмч” дэд хөтөлбөрийг суртачилах, явцын үнэлгээ хийх арга хэмжээний зардал 2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/420 хөрөнгө гаргах тухай 420.pdf Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсад болон ахмадуудад “Медипас” Эмнэлэгт үзлэг, шинжилгээ хийх зардал 70 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
14 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/421 хөрөнгө гаргах тухай 421.pdf БОЭТ-ийн сувилагч, ажилчдын шөнийн ээлжинд нэмэлт халуун хоолны зардалд 15.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
15 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-4 а/422 хөрөнгө гаргах тухай 422.pdf Бүгд Найрамдах Унгар Улсын Будапешт хотод болох усанд сэлэлтийн тэмцээнд оролцох тамирчин, Сурын Улсын аврага шалгаруулах тэмцээнд оролцох баг тамирчдад 2 сая төгрөг баталсан тушаал.
16 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-5 а/423 шагнах тухай 423.pdf “Эрдэнэт хотын Хүндэт иргэн” медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналд зарцуулагдах 4.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
17 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-6 а/427 хөрөнгө гаргах тухай 427.pdf Хөдөлмөрийн маргааныг шуурхай зохицуулах салбар хорооны зардалд10 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
18 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-6 а/428 хөрөнгө гаргах тухай 428.pdf Аймгийн баяр наадмын үер “Эрдэнэтийн овооны анхдагч илгээлтийн эзэд холбоо”-нд 1.3 сая, “Баатар холбоо”-нд 800,000, “Эрдэнэтийн анхдагч барилгачин дайчдын холбоо”-нд 500,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
19 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-6 а/429 буцалтгүй тусламж олгох тухай 429.pdf Зорилтот бүлгийн иргэдэд буцалтгүй тусламж олгож нэрс, тэтгэмжийн хэмжээ 2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
20 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-17 а/435 дэмжлэг үзүүлэх тухай 435.pdf Ахмад багш нарын “Эрдэнэтийн гишүүд” холбоо ТББ нь Хөвсөл аймагт туршлага солилцох уулзалтанд оролцоход 455,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
21 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-17 а/437 хөрөнгө зарцуулах зөвшөөрөл олгох тухай 437.pdf Орон нутгийн өмчит хуучин автомашинуудыг дуудлага худалдаагаар худалдах зардал 577,500 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-18 а/438 хөрөнгө гаргах тухай 438.pdf Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ хийх төслийн ажилд 5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
23 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-18 а/439 дэмжлэг үзүүлэх тухай 439.pdf Зураач, Урчуудын холбооноос хэрэгжүүлэх төслийн зардалд 9 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тушаал.
24 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-21 а/444 тусламж үзүүлэх тухай 444.pdf Байгалийн гамшигт үзэгдэлд нэрвэгдсэн өрхөд ногоо тарих хүлэмж 1-г 50%, 1-г 100% тус тус хөнгөлөлттэй олгох тухай тушаал.
25 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-21 а/445 хөрөнгө гаргах тухай 445.pdf Эрдэнэтийн Дулааны Цахилгаан Станц байгуулагдсаны 30 жилийн ойд Засаг дарга, ЗДТГ-аас хүндэтгэл үзүүлэх зардалд 463,700 төгрөг баталсан тушаал.
26 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-21 а/446 Жемборид оролцоход хөрөнгө гаргах тухай 446.pdf Жемборид оролцож буй хүүхдүүдийн хувцас жигдэрэлт, бэлгтэл хангах зардалд 4.2 сая төгрөг баталсан тушаал. Хавсралттай
27 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-25 а/447 хөрөнгө гаргах тухай 447.pdf Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторийг шилжүүлэх, тохижуулахад 18 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
28 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-25 а/448 өмчлөх эрх олгох тухай 448.pdf Дуудлага худалдаагаар иргэдийн худалдан авсан машинуудыг Орон нутгийн өмчөөс хасч, өмчлөгчид шилжүүлэн өгөх тухай тушаал.
29 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-26 а/451 сургалтын материаллаг баазыг сайжруулах тухай 451.pdf Цэргийн бэлтгэл нөөцийн сургалтын танхимыг шинэчилж засварлах, материаллаг баазыг сайжруулхад 5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
30 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-7-28 а/454 хөрөнгө гаргах тухай 454.pdf Аймгийн 2018 оны төсвийн төсөл, 2019 2020 оны төсвийн төсөөлөл, Хагас жилийн санхүүгийн тайланг
            2017 ОНЫ 8-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-02 а/455 буцалтгүй тусламж олгох тухай 455.pdf Зорилтот бүлгийн иргэдэд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
2 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-02 а/456 шагнах тухай 456.pdf ЗХ 110-р ангийн 50 жилийн ойг тохиолдуулан ажилчидыг Орхон аймгийн “Хүндэт Тэмдэг”, “Жуух Бичиг”-аар шагнахад 3.3 сая төгрөг, хавсралтаар нэрсийг тус тус баталсан тушаал. Хавсралттай.
3 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-02 а/458 хөрөнгө гаргах тухай 458.pdf “Иргэн танаа”  сонинг хэвлүүлэх 4.5 сая төгрөг, Хтуу диск авахад 1.5 сая төгрөг тус тус хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
4 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-07 а/459 хөрөнгө гаргах тухай 459.pdf “Анхдагч-илгээлтийн эздийн өдөр”-ийг тэмдэглэх ажилд шаардагдах 31.4 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
5 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-07 а/460 хөрөнгө гаргах тухай 460.pdf Ахмадын УАШ волейболын тэмцээнд оролцох эрэгтэй, эмэгтэй баг тамирчдад 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
6 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-08 а/462 хөрөнгө гаргах тухай 462.pdf Ургац хураалтын ажлыг шуурхай зохион байгуулах ажлын хэсгийн шатахууны зардал 1 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
7 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-08 а/463 хөрөнгө гаргах тухай 463.pdf Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага үүсч хөгжсөний 25 жилийн ойг тэмдэглэх 10 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
8 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-10 а/465 хөрөнгө гаргах тухай 465.pdf “Их барилга-91” сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах зардал 2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
9 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-10 а/466 хөрөнгө гаргах тухай 466.pdf А.Амарын талбайн хүндэтгэлийн сууринд дахь МУ-ын төрийн далбаануудыг шинэчлэхэд 900,000 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
10 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-11 а/467 тэмцээнд оролцуулах тухай 467.pdf Цэрэг-Спортын “ Дөл” тэмцээнд оролцох зардалд 4.9 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
11 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-15 а/469 хөрөнгө гаргах тухай 469.pdf Эрдэнэт хотод болох “Үндэсний цом-2017” хөлбөмбөгийн тэмцээнд 3 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал. Хавсралттай
12 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-15 а/472 ур чадварын нэмэгдэл тухай 472.pdf “Нийтлэг үйлчилгээний алба” УТҮГ-ын дарга Г.Пүрэвдээд ажлын идэвхи санаачлагыг харгалзаж ур чадвар нэмэгдлийг 25% тооцож олгох тушаал.
13 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-17 а/474 хөрөнгө гаргах тухай 474.pdf Орхон аймагт ажиллах УИХ-ын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын хорооны дарга Ж.Энхбаяр тэргүүтэй ажлын хэсэгт шаардагдах 509,933 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй
14 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-21 а/480 шагнах тухай 480.pdf Үер усны аюулаас иргэдийн амь насыг аварч иргэний үүргээ биелүүлсэн иргэдийг “Хүндэт тэмдэг” мөнгөн шагналд 500,000 төгрөг баталсан тушаал.
15 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-22 а/481 хөрөнгө гаргах тухай 481.pdf ОХУ-аас Эрдэнэт хотод суугаа консул Р.Р.Рашкаетын томилолтын хугацаа дуусгавар болж байгаатай холбогдуулан дурсгалын зүйлийн зардалд 534,790 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
16 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-24 а/483 хөрөнгө гаргах тухай 482.pdf Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнг оруулалтаар хийгдэх ажлын саналыг иргэдээс авахад 14.1 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
17 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-24 а/487 хөрөнгө гаргах тухай 487.pdf Гонконг улсад болох ой тогтоолтын тэмцээнд оролцох тамирчдад 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал. Хавсралттай.
18 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-29 а/490 хөрөнгө шилжүүлэх тухай 490.pdf ЕБС-ийн бүтэц зохион байгуулалтад өөрчлөлт орж байгаа тул 5-р сургуулиас 6 нэр төрлийн эд хөрөнгийг 16-р сургуульд шилжүүлэх тухай хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
19 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-30 а/491 хөрөнгө гаргах тухай 491.pdf Хүчтэй аадар борооны улмаас битүүрсэн болон шинээр үерийн суваг татах ажилд 2.1 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
20 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-30 а/492 хөрөнгө гаргах тухай 492.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үнэмлэх хэвлэх, УБ хотод “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, хамгаалал” форумд оролоцох хүүхдүүдийн зардал 6.1 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
21 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-31 а/494 хөрөнгө гаргах тухай 494.pdf “Татвар хураалтын ажлыг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт уулзалт-зөвөлгөөнд оролцох зардал 4.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-31 а/495 хөрөнгө гаргах тухай 495.pdf Булган аймгийн Бугат суманд явагдаж буй “Монгол Улс Мандаг” уран сайхны кино зураг авалтанд 30 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
23 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-31 а/497 хөрөнгө гаргах тухай 497.pdf Аймаг, сумдын аюулгүй нөөцөд 360 тн өвс, 130 тн тэжээл худалдан авахад шаардагдах 155 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
24 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-31 а/498 хөрөнгө гаргах тухай 498.pdf Сэтгэцийн архаг өвчтэй иргэдэд сэтгэц, нийгмийн нөхөн сэргээх өдрийн эмчилгээг “Оюу” сэтгэц наркологийн эмнэлэгтэй хамтран зохион байгуулахад 2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
25 аймгийн засаг даргын захирамж 2017-08-31 а/499 хөрөнгө гаргах тухай 499.pdf Япон улсад ажлын айлчлал хийх БОЭТ-ийн захирал Б.Батсүхэд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал. Хавсралттай
            2017 ОНЫ 9-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-01 а/501 хөрөнгө гаргах тухай 501.pdf Хүнсний зориулалтын бус хуванцар савийг хэрэглэхийг хориглох, хор уршиг таних мэдүүлэх суртачилгааны гарын авлага, тараах материал хэвлүүлхэд 2.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
2 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-04 а/505 хяналт шалгалт явуулах тухай 505.pdf Хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт зохион байгуулахад 12 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
3 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-04 а/508 тэмцээн зохион байгуулах тухай 508.pdf Гамшгаас хамгаалах “Аврагч-2017” тэмцээний зардалд 4.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
4 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-05 а/513 шагнах тухай 513.pdf Хавсралтанд дурьдсан иргэдэд “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг”-ээр шагнахад 2сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
5 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-05 а/515 хөрөнгө гаргах тухай 515.pdf Арвайхээр хотод болох Монголын мастеруудын 3-р наадамд оролцох баг тамирчдад 1 сая төгрөгийн дэмжлэх үзүүлэх тухай тушаал.
6 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-05 а/516 хөрөнгө гаргах тухай 516.pdf Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтын судалгаанд  3.8 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
7 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-06 а/517 хөрөнгө гаргах тухай 517.pdf Цагдаагийн газарт дугуйт эргүүлийн дугуй худалдан авах 8 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
8 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-08 а/518 хөрөнгө гаргах тухай 518.pdf МСҮТ-ийн сурагчдын мэрэгжлийн ур чадварын тэмцээн, “Эрдэнэт барилга 2017” зөвөлгөөнд шаардагдах 6 сая төгрөг баталсан тушаал.
9 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-08 а/519 хөрөнгө гаргах тухай 519.pdf Жаргалант сумын Айрагийн гозгорт буй булшинд судалгаа хийж буй судлаачдыг Эрдэнэт хоттой танилцуулахад 259,000 төгрөг баталсан тушаал.
10 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-11 а/520 хөрөнгө гаргах тухай 520.pdf Барилга, инженерийн шугам сүлжээний засварын ажлын зардалд 23.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.
11 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/522 хөрөнгө гаргах тухай 522.pdf БНХАУ-ын Ордос, Эрээн хотод болон форум, үзэсгэлэн худалдаанд оролцоход 10.7 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.  Хавсралттай
12 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/523 хөрөнгө гаргах тухай 523.pdf Оёдол, хүнсний ногоогоор нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн бий болгох, туршлага судлах 11.3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/524 ажлын хэсэг байгуулах тухай 524.pdf МУ-ын Заан цолтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх уламжлалт барилдаанд 5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
14 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/525 дэмжлэг үзүүлэх тухай 525.pdf Сувилагч нарын дунд 4 төрөлт спортын арга хэмжээний зардалд 4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
15 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/526 хөрөнгө гаргах тухай 526.pdf Өвөрхангай аймагт болох тусгай олимпийн тэмцээнд оролцох баг тамирчдад 1.9 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
16 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/527 хөрөнгө гаргах тухай 527.pdf “Оюунлаг Эрдэнэтчүүд” аяны хүрээнд номын сангийн фонд нэмэгдүүлэх, танилцуулга ном хэвлэхэд 20 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
17 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/528 хөрөнгө гаргах тухай 528.pdf БНСУ-ын Сөүл хотод болох эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох БОЭТ-ийн их эмч Х.Мэндхүүд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
18 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-12 а/529 дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай 529.pdf 1дэх удаагийн дуудлага худалдаагаар зарагдаагүй хуучин автомашинуудын үнийг 20% бууруулж дахихн дуудлага худалдаагаар арилжаалах тухай тушаал
19 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/530 хөрөнгө гаргах тухай 530 001.pdf 15-34 насны хүн амд эрүүл мэндийн үзлэг, шигжилгээ, эмчилгээ хийх 15 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралтгүй
20 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/531 хөрөнгө гаргах тухай 531.pdf Соёл, урлагийн ажилтны өдрийн арга хэмжээний зардалд 2.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
21 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/532 хөрөнгө гаргах тухай 532.pdf “Ач санах” дэд хөтөбөрийн хүрээнд баг бүрийн ахмадад чиглэсэн зорилтот үйл ажиллагаанд 10 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
22 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/533 хөрөнгө гаргах тухай 533.pdf Аргентин улсын Росарио хотод болох өсвөрийн байт харвааны ДАШТ-д оролцох Э.Солонгод 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
23 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/534 хөрөнгө гаргах тухай 534.pdf Дэлхийн банкнаас зохион байгуулсан сургалтанд оролцсон  төлөөлөгчдөд шаардагдах 668,500 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
24 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/537 дэмжлэг үзүүлэх тухай 537.pdf “Олон улсын өсвөрийн циркчидийн III наадамд оролцох баг тамирчдад 1.46 сая төгрөгийн дэмлэгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
25 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/538 дэмжлэг үзүүлэх тухай 538.pdf АНУ-ын Вашингтон хотод болох хуралд оролцох мэргэжилтэн Д.Отгонбаатарт 2.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
26 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-13 а/539 хөрөнгө гаргах тухай 539.pdf Баян өндөр сумын 10-р цэцэрлэгт сургалтын орчин нөхцөл сайжруулах төсөл хөтөлбөрт 1.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
27 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/541 хөрөнгө гаргах тухай 541.pdf МУ-ын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар иргэд хэлэлцүүлэхэд шаардагдах 3.9 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
28 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/542 хөрөнгө гаргах тухай 542.pdf “Соёлийн гавъяат зүтгэлтэн” цол хүртсэн З.Гончигжавт хүндэтгэл үзүүлэхэд 583,550 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
29 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/543 хөрөнгө гаргах тухай 543.pdf ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад эрүүл мэндийн хичээлийг эмч нараар заалгахад 9.6 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
30 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/544 хөрөнгө гаргах тухай 544.pdf Хорт хавдартай иргэдэд буцалтгүй тусламж олгох нэрс, тэтгэмжийн хэмжээ болох 4.5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
31 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/545 хөрөнгө гаргах тухай 545.pdf “Элэгний Вирусгүй хамт олон” аяны хүрээнд ААН байгуулгуудад сургалтыг “Эрдэнэтийн эрүүл иргэн” ТББ-тай  хамтран явуулахад 2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
32 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/546 хөрөнгө гаргах тухай 546.pdf Турк улсын Измир хотод болох Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын ДАШТ-д оролцох Я.Энхбаярт 500,000 төгрөгийн дэмжлэг олгох тухай тушаал
33 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/547 хөрөнгө гаргах тухай 547.pdf Ахмадын хөгжлийн төвийн гаднах тохижилтонд 1.8сая төгрөг, Ахмадын слортын өдөрлөгт 900,000 төгрөг, Илгээлтийн эзэд холбооноос аялал, туршлага судлах ажилд 2.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
34 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-14 а/548 хөрөнгө гаргах тухай 548.pdf Хадгаламж зээлийн хоршоодын удирдлагуудад сургалт, даатгал болон ББСБ-н үйл ажиллагааг суртачилан таниулах өдөрлөгийн зардалд 5 сая төгрөг тхавсралтаар баталсан тушаал.  Хавсралттай
35 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/551 хөрөнгө гаргах тухай 551.pdf “Эко аялал-Орон нутаг судлал” интенраци хичээлд шаардагдах 4 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
36 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/552 үзэсгэлэн худалдаанд оролцох тухай 552.pdf “Намрын ногоон өдрүүд-2017” улсын нэгдсэн арга хэмжээнд УБ-т оролцоход шаардагдах 3.2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал.Хавсралттай
37 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/554 эрх зүйн хөтөч нарт урамшуулал олгох тухай 554.pdf Эрх зүйн хөтөч, ухуулагч нарын 2017 оны 3,4-р улирлын урамшуулал 18 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
38 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-19 а/556 хөрөнгө гаргах тухай 556.pdf УЦУОШГ-ын өмчит пажеро маркийн машинд сэлбэг авахад 2.4 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
39 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-21 а/559 үндсэн хөрөнгө бүртгэлд авах тухай 559.pdf Баян-Өндөр сумын Говил багт байрлах 310 м дулаан дамжуулах шугамыг 3.7 сая төгрөгөөр “Эрдэнэт-Ус” ДТС ОНӨХК-н үндсэн хөрөнгөд бүртгэсэн тушаал
40 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/560 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай 560.pdf “Намрын ногоон өдрүүд-2017” үзэсгэлэн худалдааны арга хэмжээнд шаардагдах 2.7 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
41 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/561 хөрөнгө гаргах тухай 561.pdf МУ-ын Заан цолтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх уламжлалт барилдаанд шаардагдах 4.7 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
42 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/562 хөрөнгө гаргах тухай 562.pdf Багш нарын баярын өдрийг тэмдэглэн урлаг, спортын арга хэмжээ, баярын зардалд 3.7 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
43 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-22 а/563 хөрөнгө гаргах тухай 563.pdf МҮОНРТ байгуулагдсаны 50 жилийн ойг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлхэд шаардагдах 1.6 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
44 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-27 а/565 хөрөнгө гаргах тухай 565.pdf Орхон аймгийн Хүндэт тэмдэг, Жуух бичиг хэвлүүлхэд шаардагдах 5 сая төгрөгийг баталсан тухай тушаал.
45 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-27 а/566 хөрөнгө гаргах тухай 566.pdf Орхон, Завхан аймгийн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах, албан уулзалтанд 4 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
46 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-28 а/567 хөрөнгө гаргах тухай 567.pdf Улс аймгийн алдарт уяач цол хүртсэн иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэх, Зорилтот бүлгийн өрхийн сурагчдад хичээлийн хэрэгсэл олгоход 3 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай.
47 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-28 а/568 шагнах тухай 568.pdf Монголын багш нарын 51 дэх өдөр, Ахмадын өдрийг тохиолдуулан Орхон аймгийн “Хүндэт тэмдэг”, “Жуух бичиг”-ээр шагнах зардалд  2.7 сая төгрөг, нэрсийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
48 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/569 хөрөнгө шилжүүлэх тухай 569.pdf Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад ашиглагдаж буй 3 нэр төрлийн 33 ширхэг эд хөрөнгийг хавсралт ёсоор шилжүүлэх тухай тушаал.
49 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/570 өмчлөх эрх олгох тухай 570.pdf Дуудлага худалдаагаар иргэдийн худалдан авсан машинуудыг Орон нутгийн өмчөөс хасч, өмчлөгчид шилжүүлэн өгөх тухай тушаал.
50 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/571 дэмжлэг үзүүлэх тухай 571.pdf “Ахмадууд дуулж байна” дуу бүжгийн цэнгүүний зардалд 710,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай тушаал.
51 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/572 сургалтын зардал гаргах тухай 572.pdf “Төрийн албан болон төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ” сургалтын зардал 5 сая төгрөг баталсан тушаал.
52 аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-09-29 а/573 сургалтын зардал гаргах тухай 573.pdf “Төрийн албаны стандарт” сургалтын зардал 3.6 сая төгрөг,  удирдах албан тушаалтнуудын сургалтын зардал 6.4 сая төгрөг баталсан тушаал.
            2017 ОНЫ 10-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-2 а/574 хөрөнгө гаргах тухай 574.pdf Эрдэнэт хотод байгаль орчны төрийн байгууллага байгуулагдсаны 30 жилийн ойн байрын арга хэмжээнд 2.3 сая төгрөг баталсан тушаал.
2 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/576 цэргийн дүйцүүлэх албаар үүрэг гүйцэтгүүлэх тухай 576.pdf Хүчтэй аадар бороо, салхины улмаас үүссэн хор уршгийг арилгах ажилд цэргийн алба хаагчдаар үүрэг гүйцэтгэхэд шаардагдах зардал 1.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
3 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/577 цэргийн жинхэнэ албаны татлага зохион байгуулах 577.pdf Цэргийн албаны татлага, халалт зохион байгуулахад шаардагдах 10.1 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
4 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/578 буцалтгүй тусламж олгох тухай 578.pdf Хүнд өвчний улмаас эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай ,зорилтот бүлгийн иргэдэд 3.6 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
5 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/579 улсын асрамжинд явуулах тухай 579.pdf Асран хамгаалах үр хүүхэдгүй, бие даан амьдрах чадваргүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг асрамжийн газарт шилжүүлэхэд 195,100 төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
6 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/580 хөрөнгө гаргах тухай 580.pdf “Эмч” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд БОЭТ-ийн эмч сувилагчдыг УБ хотын III эмнэлэгт туршлага солилцоход шаардагдах 9.9 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
7 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-3 а/581 хөрөнгө гаргах тухай 581.pdf “Эмч” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд “Чиглүүлэгч багш” сургалтын зардал 2 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
8 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-5 а/586 дэмжлэг үзүүлэх тухай 586.pdf Эрүүл мэнд даатгалын байгууллага үүсч хөгжсний 75 жилийн ойг тохиолдуулан спортын тэмцээнд оролцох баг тамирчдад 2 сая төгрөг дэмжлэг үзүүлэх тухай.
9 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-5 а/588 хөрөнгө гаргах тухай 588.pdf “Гавъяат уурхайчин” цол тэмдэгээр шагнуулсан Д.Цагаан-Эрдэнэд хүндэтгэл үзүүлэх зардал 218,350 төгрөг баталсан тушаал.
10 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-10 а/594 хөрөнгө гаргах тухай 594.pdf Өрхийн тариалан эрхлэгчдэд газар тариалангийн эрх зүйн баримт бичиг суртачилан таниулах, сургалтын зардалд 5 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
11 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-10 а/595 сургалт явуулах тухай 595.pdf Багын засаг дарга нартай цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах зардалд 4.8 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
12 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-12 а/600 ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 600.pdf Томоохон ААН, байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагын талаар хийж гүйцэтгэсэн ажилд үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн зардалд 2.4 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал. Хавсралттай
13 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10-12 а/601 хөрөнгө гаргах тухай 601.pdf Барилга, инженерийн шугам сүлжээний засварын ажлын зардалд 27 сая төгрөг хавсралтаар баталсан тушаал.
14 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
15 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
16 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
17 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
18 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай
19 Аймгийн Засаг даргын захирамж 2017-10- а/ хөрөнгө гаргах тухай

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн ЗДТГ-ын төсөв: ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

            2017 ОНЫ 1-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 17,856,000.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 50,245,100.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 14,890,000.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 5,000,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 17,586,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
            2017 ОНЫ 2-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 35,712,000.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 50,245,100.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 14,890,000.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 5,000,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 30,458,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
6 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 146,740,100.00 17,210,100.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
7 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
13 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 8,490,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 6,803,720.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
16 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
17 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
19 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
20 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
21 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 9,553,680.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
            2017 ОНЫ 3-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 70,089,500.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 98,995,400.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 31,150,200.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 10,070,200.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 30,458,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
6 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 146,740,100.00 30,554,100.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
7 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
13 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 8,490,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 14,038,840.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
16 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
17 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
19 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
20 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
21 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 14,435,560.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
22 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
23 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
24 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
25 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
26 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 10,500,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 21,691,520.00 Цэцэрлүэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 17,910,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
            2017 ОНЫ 4-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 94,580,500.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 142,694,800.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 45,621,600.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 16,971,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 30,458,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
6 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 146,740,100.00 30,554,100.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
7 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
13 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 12,735,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 14,038,840.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
16 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
17 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
19 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
20 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
21 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 18,927,520.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
22 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
23 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
24 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
25 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
26 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 10,500,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 21,691,520.00 Цэцэрлүэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 17,910,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 119,373,500.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 4,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
            2017 ОНЫ 5-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 119,636,500.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 180,001,300.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 60,621,700.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 24,139,600.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн санхүүжилт 30,458,760.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
6 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 146,740,100.00 81,154,100.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
7 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
13 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 16,980,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
15 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 17,541,400.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
16 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
17 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
19 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
20 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
21 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 23,097,200.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
22 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
23 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
24 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
25 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
26 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 10,500,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 21,691,520.00 Цэцэрлүэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 90,839,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 138,297,000.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 4,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
63 Мал амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын зардал 6,920,000.00 Ор. ХХААГазар нс Орхон аймаг БӨ сум
64 Говил багийн Булагтын В хэсэгт халианаас хамгаалах шороон овоолго босгох 12,928,500.00 Өлзий хутагийн Наран ХХК Орхон аймаг БӨ сум
65 Маршал Г. Дэмидийн хүндэтгэлийн талбай байгуулах 19,915,000.00 Зэвсэгт хүчний 186-р анги Орхон аймаг БӨ сум
66 Жаргалант сумын нийтийн тээврийн гаржийн барилга 900,000.00 Хутгийн шанаа хоршоо ХХК Орхон аймаг БӨ сум
67 Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил 50,933,390.00 Авто мастер төв ХХК Орхон аймаг БӨ сум
68 Дэнж баг. Зүүн дэнжийн гадна ариутгах татуургын шугам сүлжээ 6,285,076.00 Талст билэг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
69 Авто замын нөхөөс 7,419,764.00 Орхон АЗЗА ТӨХК Орхон аймаг БӨ сум
70 Техник хяналт, зураг төсөв 17,907,780.00 “ХББЗА” ОНӨҮГ Орхон аймаг БӨ сум
71 ИТХурлын хэвлэл мэдээллийн албаны тоног төхөөрөмж 6,277,000.00 Цалгар трейд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
72 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-1 196,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
73 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-2 зуухны өргөтгөлийн ажил 10,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
74 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /”ЭБЦТС” ХХК/ 50,000,000.00 Эм Жи Ай Эм Орхон аймаг БӨ сум
75 Баянцагаан багийн ПДУ-н хэсгийн айл өрхийг төвлөрсөн ИШС-нд холбох 20,831,319.00 Номундөлгөөн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
76 Номын төвийн уншлагын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил 15,000,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон аймаг БӨ сум
77 12-р бага сургуулийн дотор гэрэлтүүлэг 9,866,700.00 Алистконстракшн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
78 Цагдаагийн газарт техник тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ 55,000,000.00 Заяабаатар Орхон аймаг БӨ сум
79 Эрдэнэ багт шинээр буусан айл өрхүүдэд 6/04 кв-ын ЦДАШ, 160 ква дэд станц барих 39,150,000.00 БМТ Бумбат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
80 Гэр хорооллын иргэдийг сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах /1,2-р гүйцэтгэл/ 30,129,500.00 Накотүлш ХХК Орхон аймаг БӨ сум
81 Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын үерийн далан суваг сэргээж ухах, шинээр татах ажлын зардал 360,000.00 Цэн карат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
82 Шатахууны үнэ 4,505,425.00 НИК ХХК Орхон аймаг БӨ сум
83 Хивсний үйлдвэрийн уулзвараас 7-р хорооллын уулзвар, 6-10-р байрнаас Эрх чөлөөний өргөн чөлөө хүртэлхи гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 5,750,000.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
84 Экскаваторын шанаганы шүд, гидрийн шаланкны үнэ 900,000.00 Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК Орхон аймаг БӨ сум
85 Гэнэтийн аюул, ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэд, бүтэн өнчин болон тэнэмэл амьдралтай иргэдэд гэр худалдаж авах 294,000,000.00 Цэнгэл-Ажнай ХХК Орхон аймаг БӨ сум
86 “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн” цогцолборын /гол барилга/ 42,500,000.00 Сэхүүн Чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
87 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих 4,998,063.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
88 ХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засварын ажил Баталгаа 5% 2,497,930.00 Тэргэн нуур ХХК Орхон аймаг БӨ сум
89 Баянбулаг багийн төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг ИШС-ний төвлөрсөн шугаманд холбох 2,790,000.00 АТТАЧР ХХК Орхон аймаг БӨ сум
90 Соронзон кодтой хаалга суулгах зардал 5,010,780.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
91 Баянцагаан баг, Тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчмыг 22 га нийт 120 га хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийх ажил 21,276,566.00 Инж геотех Орхон аймаг БӨ сум
92 Яргуйт баг, Хөтөлийн хэсэгт 160 ква дэд өртөө, 6/0,4 кв-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,990,000.00 Хос хан Хөхий ХХК Орхон аймаг БӨ сум
93 Эрдэнэ багийн урд Хабитатын гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл санхүүжилт/ 3,980,400.00 ДБЧЭ ХХК Орхон аймаг БӨ сум
94 Шанд багийн гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл гудамжны / 7,144,900.00 Мөнхтулга Уянга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
95 Хотын захирагчийн албаны авто машины сэлбэг, хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний зардал 19,475,610.00 Өнгөт бэх ХХК Орхон аймаг ХХК
96 “ªðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí öîãö òºâ” áàðèõ 25,700,000.00 Алдар Өргөө ХХК УБ ,ХУД,1-р хороо44-51 тоот
97 Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын суурийн холболт,гадна ИШС-ний ажлын зураг төсөл боловсруулах 11,689,000.00 “Хангайн хятруун” ххк Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо,Их тойруу 19Б-19 тоот
98 Яргуйт баг. Овоотын хэсэгт 160 кВА дэд өртөө, 6/0 кВ-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,651,243.00 Хөх үзүүр ХХК УБ,БЗД,33-р байр,16 тоот
99 БОЭТөвийн Гэмтлийн тасгийн засварын ажил 51,239,432.00 “Их материал” ххк Орхон аймаг,БӨС,Согоот баг,6-5-34 тоот
100 Их залуу ,Эрдэнэ,Рашаант багийн шороон замын хэсэгчилэн засварлах ажил 39,697,556.00 “Орхон АЗЗА”ххк Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
101 татвар төлөгчдийн өдрийг зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг Татварын хэлтэс Орхон Баян-Өндөр сум
102 Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны зардал 10,932,000.00 Амжилтын төлөөх хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
103 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд төвлөрүүлэлт 70,200,000.00 13,492,900.00 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ Улаанбаатар хот
104 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны төлбөр 79,135,000.00 79,135,000.00 Орхон аймаг ШШГАлба Орхон Баян-Өндөр сум
105 Өсвөрийн шигшээ багийн зардал 33,700,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
106 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зардал 14,500,000.00 14,500,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
107 Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай арга хэмжээг зохион байгуулах 29,350,000.00 29,350,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
108 Хүүхэд хамгаалалын төвийн урсгал зардал 20,000,000.00 8,332,000.00 Хүүхэд хамгаалалын сайн үйлс төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
109 Баг тамирчдын сэргэлтийн зардал 16,701,900.00 16,701,900.00 Орхон аймаг БТСГ Орхон Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг
110 Замын трасст орсон айл өрхийн нөхөн олговор 5,831,000.00 Варшылов Орхон аймаг
111 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны зардал 5,000,000.00 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ Орхон аймаг
112 Нийтлэг үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны зардал 11,751,115.00 Нийтлэг үйлчилгээний алба Орхон аймаг
           2017 ОНЫ 6-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 135,233,300.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 180,001,300.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 112,929,300.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 33,176,300.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 226,794,100.00 194,315,300.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
6 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
7 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 16,980,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 19,978,960.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
15 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
16 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
17 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
19 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
20 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 27,062,480.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
21 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
22 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
23 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
24 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
25 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 10,500,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 108,219,230.00 Цэцэрлүэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 90,839,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 161,528,500.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 4,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
63 Мал амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын зардал 6,920,000.00 Ор. ХХААГазар нс Орхон аймаг БӨ сум
64 Говил багийн Булагтын В хэсэгт халианаас хамгаалах шороон овоолго босгох 12,928,500.00 Өлзий хутагийн Наран ХХК Орхон аймаг БӨ сум
65 Маршал Г. Дэмидийн хүндэтгэлийн талбай байгуулах 19,915,000.00 Зэвсэгт хүчний 186-р анги Орхон аймаг БӨ сум
66 Жаргалант сумын нийтийн тээврийн гаржийн барилга 900,000.00 Хутгийн шанаа хоршоо ХХК Орхон аймаг БӨ сум
67 Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил 50,933,390.00 Авто мастер төв ХХК Орхон аймаг БӨ сум
68 Дэнж баг. Зүүн дэнжийн гадна ариутгах татуургын шугам сүлжээ 6,285,076.00 Талст билэг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
69 Авто замын нөхөөс 7,419,764.00 Орхон АЗЗА ТӨХК Орхон аймаг БӨ сум
70 Техник хяналт, зураг төсөв 17,907,780.00 “ХББЗА” ОНӨҮГ Орхон аймаг БӨ сум
71 ИТХурлын хэвлэл мэдээллийн албаны тоног төхөөрөмж 6,277,000.00 Цалгар трейд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
72 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-1 196,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
73 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-2 зуухны өргөтгөлийн ажил 10,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
74 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /”ЭБЦТС” ХХК/ 50,000,000.00 Эм Жи Ай Эм Орхон аймаг БӨ сум
75 Баянцагаан багийн ПДУ-н хэсгийн айл өрхийг төвлөрсөн ИШС-нд холбох 20,831,319.00 Номундөлгөөн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
76 Номын төвийн уншлагын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил 15,000,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон аймаг БӨ сум
77 12-р бага сургуулийн дотор гэрэлтүүлэг 9,866,700.00 Алистконстракшн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
78 Цагдаагийн газарт техник тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ 55,000,000.00 Заяабаатар Орхон аймаг БӨ сум
79 Эрдэнэ багт шинээр буусан айл өрхүүдэд 6/04 кв-ын ЦДАШ, 160 ква дэд станц барих 39,150,000.00 БМТ Бумбат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
80 Гэр хорооллын иргэдийг сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах /1,2-р гүйцэтгэл/ 30,129,500.00 Накотүлш ХХК Орхон аймаг БӨ сум
81 Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын үерийн далан суваг сэргээж ухах, шинээр татах ажлын зардал 360,000.00 Цэн карат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
82 Шатахууны үнэ 4,505,425.00 НИК ХХК Орхон аймаг БӨ сум
83 Хивсний үйлдвэрийн уулзвараас 7-р хорооллын уулзвар, 6-10-р байрнаас Эрх чөлөөний өргөн чөлөө хүртэлхи гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 5,750,000.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
84 Экскаваторын шанаганы шүд, гидрийн шаланкны үнэ 900,000.00 Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК Орхон аймаг БӨ сум
85 Гэнэтийн аюул, ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэд, бүтэн өнчин болон тэнэмэл амьдралтай иргэдэд гэр худалдаж авах 294,000,000.00 Цэнгэл-Ажнай ХХК Орхон аймаг БӨ сум
86 “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн” цогцолборын /гол барилга/ 42,500,000.00 Сэхүүн Чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
87 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих 4,998,063.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
88 ХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засварын ажил Баталгаа 5% 2,497,930.00 Тэргэн нуур ХХК Орхон аймаг БӨ сум
89 Баянбулаг багийн төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг ИШС-ний төвлөрсөн шугаманд холбох 2,790,000.00 АТТАЧР ХХК Орхон аймаг БӨ сум
90 Соронзон кодтой хаалга суулгах зардал 5,010,780.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
91 Баянцагаан баг, Тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчмыг 22 га нийт 120 га хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийх ажил 21,276,566.00 Инж геотех Орхон аймаг БӨ сум
92 Яргуйт баг, Хөтөлийн хэсэгт 160 ква дэд өртөө, 6/0,4 кв-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,990,000.00 Хос хан Хөхий ХХК Орхон аймаг БӨ сум
93 Эрдэнэ багийн урд Хабитатын гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл санхүүжилт/ 3,980,400.00 ДБЧЭ ХХК Орхон аймаг БӨ сум
94 Шанд багийн гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл гудамжны / 7,144,900.00 Мөнхтулга Уянга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
95 Хотын захирагчийн албаны авто машины сэлбэг, хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний зардал 19,475,610.00 Өнгөт бэх ХХК Орхон аймаг ХХК
96 “ªðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí öîãö òºâ” áàðèõ 25,700,000.00 Алдар Өргөө ХХК УБ ,ХУД,1-р хороо44-51 тоот
97 Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын суурийн холболт,гадна ИШС-ний ажлын зураг төсөл боловсруулах 11,689,000.00 “Хангайн хятруун” ххк Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо,Их тойруу 19Б-19 тоот
98 Яргуйт баг. Овоотын хэсэгт 160 кВА дэд өртөө, 6/0 кВ-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,651,243.00 Хөх үзүүр ХХК УБ,БЗД,33-р байр,16 тоот
99 БОЭТөвийн Гэмтлийн тасгийн засварын ажил 51,239,432.00 “Их материал” ххк Орхон аймаг,БӨС,Согоот баг,6-5-34 тоот
100 Их залуу ,Эрдэнэ,Рашаант багийн шороон замын хэсэгчилэн засварлах ажил 39,697,556.00 “Орхон АЗЗА”ххк Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
101 татвар төлөгчдийн өдрийг зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг Татварын хэлтэс Орхон Баян-Өндөр сум
102 Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны зардал 10,932,000.00 Амжилтын төлөөх хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
103 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд төвлөрүүлэлт 70,200,000.00 26,974,800.00 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ Улаанбаатар хот
104 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны төлбөр 79,135,000.00 79,135,000.00 Орхон аймаг ШШГАлба Орхон Баян-Өндөр сум
105 Өсвөрийн шигшээ багийн зардал 33,700,000.00 18,000,000.00 Орхон аймаг БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
106 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зардал 14,500,000.00 14,500,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
107 Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай арга хэмжээг зохион байгуулах 29,350,000.00 29,350,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
108 Хүүхэд хамгаалалын төвийн урсгал зардал 20,000,000.00 9,998,000.00 Хүүхэд хамгаалалын сайн үйлс төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
109 Баг тамирчдын сэргэлтийн зардал 16,701,900.00 16,701,900.00 Орхон аймаг БТСГ Орхон Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг
110 Замын трасст орсон айл өрхийн нөхөн олговор 5,831,000.00 Варшылов Орхон аймаг
111 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны зардал 5,000,000.00 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ Орхон аймаг
112 Нийтлэг үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны зардал 63,969,790.00 Нийтлэг үйлчилгээний алба Орхон аймаг
113 Эрдэнэт ШУТПаркад тоног төхөөрөмж худалдан авах 97,110,000.00 97,110,000.00 Эрдэнэт ШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
114 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр- Нарийн ногооны үр бэлтгэх зардал 9,500,000.00 9,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
115 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр – сургалт зөвлөгөө, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, угсралт хүргэлтийн зардал 8,500,000.00 8,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
116 Багш дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 16,600,000.00 Харилцааны гайхамшиг ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг
117 Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх 5,000,000.00 5,000,000.00 ЭМГазар Орхон Аймаг Баян-Өндөр сум
118 Аймгийн авто зам тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох бодлогын баримт бичиг боловсруулах 15,000,000.00 7,500,000.00 Зам тээврийн хүрээлэн ТББ Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 26 р хороо
119 Эрдэнэтчүүд Эрдэнэтчүүддээ хайртай дэд хөтөлбөрийн зардал 40,000,000.00 40,000,000.00 ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум
120 Өв уламжлал бидний амьдралд төслийн зардал 5,000,000.00 5,000,000.00 Албан бус сургалтын насан туршийн боловсрол олгох төв Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Дэнж баг Эрдэнэт оргил ХХКийн байр
121 Бизнес хөгжлийн төвийг түшиглэн ажилгүй иргэдэд сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Ахмадын ордон
122 Соронкон кодтой хаалганы зардал 5,010,780.00 ОНХО Орхон аймаг
123 Өвс тэжээлийн үнэ 8,264,000.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
124 Давсан орлого 13,076,929.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
125 ЭЦХЦогцолбор үйл ажиллагааны зардал 10,400,000.00 ЭЦХЦогцолбор Орхон аймаг
126 Хяналтын зардал 24,725,030.00 Хотын захирагчын алба Орхон аймаг
127 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах лангууны зардал 10,200,000.00 9,900,000.00 Бугын дөрөлж ХХК Орохон аймаг Уурхайчин баг Цэцэг төв 2-р давхар
128 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах шаардагдах асарын зардал 8,700,000.00 8,700,000.00 Их хурдатгал ХХК Орхон Баян-өндөр сум Уртбулаг баг
129 Орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах асарын зардал 8,100,000.00 8,100,000.00 Өн цаг гарден ХХК Орхон Баян-Өндөр сум Дэнж баг
130 Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэтийн хөгжил бидний ирээдүй ТББ Орхон Баян-Өндөр сум 7 а хороолол
131 өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 87,000,000.00 87,000,000.00 Орхон ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум захиргааны 3-р байр
132 Айргийн гозгорт буй булшинд архелогийн малтлага хийх 38,000,000.00 19,000,000.00 Монголын үндэсний музей Улаанбаатар хот
133 Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 10,000,000.00 8,000,000.00 Эко Баян-Өндөр жимс жимсгэнэ тариалалтын холбоо ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Цагаанчулуут баг 52-14
134 Ахмад настныг дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 18,000,000.00 Стратеги төлөвлөлт шинэчлэлтийн академи ТББ Улаанбаатар хот
135 Малын өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажил хангуулах 8,000,000.00 8,000,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум Захиргааны 3-р байр
136 Орхон Робо -2017 лего роботын тэмцээн зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
           2017 ОНЫ 7-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 135,233,300.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 217,308,300.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 127,681,300.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 43,148,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 226,794,100.00 194,315,300.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
6 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
7 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 16,980,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 21,643,960.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
15 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
16 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
17 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
19 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
20 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 31,059,760.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
21 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
22 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
23 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
24 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
25 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 15,000,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 125,393,090.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 90,839,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 161,528,500.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 8,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон БӨ сум
62 Орос хэлний олимпиад зохион байгуулах зардал , Монгол хэлний үндэсний зөвлөлийн салбарын зардал, Бүжин наадъя наадмын арга хэмжээний зардал 27,500,000.00 27,500,000.00 БСУГазар Орхон Бө Сум
63 Мал амьтны сэг зэм устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын зардал 6,920,000.00 Ор. ХХААГазар нс Орхон аймаг БӨ сум
64 Говил багийн Булагтын В хэсэгт халианаас хамгаалах шороон овоолго босгох 12,928,500.00 Өлзий хутагийн Наран ХХК Орхон аймаг БӨ сум
65 Маршал Г. Дэмидийн хүндэтгэлийн талбай байгуулах 19,915,000.00 Зэвсэгт хүчний 186-р анги Орхон аймаг БӨ сум
66 Жаргалант сумын нийтийн тээврийн гаржийн барилга 900,000.00 Хутгийн шанаа хоршоо ХХК Орхон аймаг БӨ сум
67 Гэр хорооллын айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил 50,933,390.00 Авто мастер төв ХХК Орхон аймаг БӨ сум
68 Дэнж баг. Зүүн дэнжийн гадна ариутгах татуургын шугам сүлжээ 6,285,076.00 Талст билэг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
69 Авто замын нөхөөс 7,419,764.00 Орхон АЗЗА ТӨХК Орхон аймаг БӨ сум
70 Техник хяналт, зураг төсөв 17,907,780.00 “ХББЗА” ОНӨҮГ Орхон аймаг БӨ сум
71 ИТХурлын хэвлэл мэдээллийн албаны тоног төхөөрөмж 6,277,000.00 Цалгар трейд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
72 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-1 196,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
73 Даваат багт 280 хүүхдийн цэцэрлэг, сургуулийн цогцолборын барилгыг барьж эхлүүлэх Багц-2 зуухны өргөтгөлийн ажил 10,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
74 Өмнөд станцын трансформаторуудыг сольж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх барилга угсралтын ажлын орон нутгаас гаргах материалын зардал /”ЭБЦТС” ХХК/ 50,000,000.00 Эм Жи Ай Эм Орхон аймаг БӨ сум
75 Баянцагаан багийн ПДУ-н хэсгийн айл өрхийг төвлөрсөн ИШС-нд холбох 20,831,319.00 Номундөлгөөн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
76 Номын төвийн уншлагын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил 15,000,000.00 Амжилтын нар ХХК Орхон аймаг БӨ сум
77 12-р бага сургуулийн дотор гэрэлтүүлэг 9,866,700.00 Алистконстракшн ХХК Орхон аймаг БӨ сум
78 Цагдаагийн газарт техник тоног төхөөрөмж худалдан авах гэрээ 55,000,000.00 Заяабаатар Орхон аймаг БӨ сум
79 Эрдэнэ багт шинээр буусан айл өрхүүдэд 6/04 кв-ын ЦДАШ, 160 ква дэд станц барих 39,150,000.00 БМТ Бумбат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
80 Гэр хорооллын иргэдийг сайжруулсан “Нако” түлшээр хангах /1,2-р гүйцэтгэл/ 30,129,500.00 Накотүлш ХХК Орхон аймаг БӨ сум
81 Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын багуудын үерийн далан суваг сэргээж ухах, шинээр татах ажлын зардал 360,000.00 Цэн карат ХХК Орхон аймаг БӨ сум
82 Шатахууны үнэ 4,505,425.00 НИК ХХК Орхон аймаг БӨ сум
83 Хивсний үйлдвэрийн уулзвараас 7-р хорооллын уулзвар, 6-10-р байрнаас Эрх чөлөөний өргөн чөлөө хүртэлхи гэрэлтүүлгийн толгойг LED гэрлээр солих 5,750,000.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
84 Экскаваторын шанаганы шүд, гидрийн шаланкны үнэ 900,000.00 Эрдэнэт Ус ДТС ОНӨХК Орхон аймаг БӨ сум
85 Гэнэтийн аюул, ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэд, бүтэн өнчин болон тэнэмэл амьдралтай иргэдэд гэр худалдаж авах 294,000,000.00 Цэнгэл-Ажнай ХХК Орхон аймаг БӨ сум
86 “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн” цогцолборын /гол барилга/ 42,500,000.00 Сэхүүн Чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
87 Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих 4,998,063.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
88 ХААЖДҮГ-ын Агропаркийн засварын ажил Баталгаа 5% 2,497,930.00 Тэргэн нуур ХХК Орхон аймаг БӨ сум
89 Баянбулаг багийн төрийн үйлчилгээний байгууллагуудыг ИШС-ний төвлөрсөн шугаманд холбох 2,790,000.00 АТТАЧР ХХК Орхон аймаг БӨ сум
90 Соронзон кодтой хаалга суулгах зардал 5,010,780.00 Суман суварга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
91 Баянцагаан баг, Тосгон хорооллын 98 га, Оюут баг Дөмөг худалдааны төв орчмыг 22 га нийт 120 га хот байгуулалтын баримт бичигт зориулсан хөрсний инженер геологи хийх ажил 21,276,566.00 Инж геотех Орхон аймаг БӨ сум
92 Яргуйт баг, Хөтөлийн хэсэгт 160 ква дэд өртөө, 6/0,4 кв-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,990,000.00 Хос хан Хөхий ХХК Орхон аймаг БӨ сум
93 Эрдэнэ багийн урд Хабитатын гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл санхүүжилт/ 3,980,400.00 ДБЧЭ ХХК Орхон аймаг БӨ сум
94 Шанд багийн гэрэлтүүлэг / үлдэгдэл гудамжны / 7,144,900.00 Мөнхтулга Уянга ХХК Орхон аймаг БӨ сум
95 Хотын захирагчийн албаны авто машины сэлбэг, хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний зардал 19,475,610.00 Өнгөт бэх ХХК Орхон аймаг ХХК
96 “ªðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí öîãö òºâ” áàðèõ 25,700,000.00 Алдар Өргөө ХХК УБ ,ХУД,1-р хороо44-51 тоот
97 Цагаанчулуут багт барих 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын суурийн холболт,гадна ИШС-ний ажлын зураг төсөл боловсруулах 11,689,000.00 “Хангайн хятруун” ххк Улаанбаатар Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо,Их тойруу 19Б-19 тоот
98 Яргуйт баг. Овоотын хэсэгт 160 кВА дэд өртөө, 6/0 кВ-ын ЦДАШ барих ажлын дутуу санхүүжилт 3,651,243.00 Хөх үзүүр ХХК УБ,БЗД,33-р байр,16 тоот
99 БОЭТөвийн Гэмтлийн тасгийн засварын ажил 51,239,432.00 “Их материал” ххк Орхон аймаг,БӨС,Согоот баг,6-5-34 тоот
100 Их залуу ,Эрдэнэ,Рашаант багийн шороон замын хэсэгчилэн засварлах ажил 39,697,556.00 “Орхон АЗЗА”ххк Орхон аймаг,БӨС, Баянцагаан багийн байр
101 татвар төлөгчдийн өдрийг зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхон аймаг Татварын хэлтэс Орхон Баян-Өндөр сум
102 Бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааны зардал 10,932,000.00 Амжилтын төлөөх хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
103 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд төвлөрүүлэлт 70,200,000.00 43,474,800.00 Албан журмын даатгагчдын холбоо ТББ Улаанбаатар хот
104 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааны төлбөр 79,135,000.00 79,135,000.00 Орхон аймаг ШШГАлба Орхон Баян-Өндөр сум
105 Өсвөрийн шигшээ багийн зардал 33,700,000.00 28,000,000.00 Орхон аймаг БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
106 Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зардал 14,500,000.00 14,500,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
107 Элэгний В вирусийн халдваргүй нярай арга хэмжээг зохион байгуулах 29,350,000.00 29,350,000.00 Эрдэнэтийн эрүүл иргэн ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Говил баг илгээлт а-4 тоот
108 Хүүхэд хамгаалалын төвийн урсгал зардал 20,000,000.00 11,664,000.00 Хүүхэд хамгаалалын сайн үйлс төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
109 Баг тамирчдын сэргэлтийн зардал 16,701,900.00 16,701,900.00 Орхон аймаг БТСГ Орхон Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг
110 Замын трасст орсон айл өрхийн нөхөн олговор 5,831,000.00 Варшылов Орхон аймаг
111 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ-ын үйл ажиллагааны зардал 5,000,000.00 Их шүтээн цогцолбор ОНӨҮГ Орхон аймаг
112 Нийтлэг үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны зардал 92,536,321.00 Нийтлэг үйлчилгээний алба Орхон аймаг
113 Эрдэнэт ШУТПаркад тоног төхөөрөмж худалдан авах 97,110,000.00 97,110,000.00 Эрдэнэт ШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
114 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр- Нарийн ногооны үр бэлтгэх зардал 9,500,000.00 9,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
115 Өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөр – сургалт зөвлөгөө, мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, угсралт хүргэлтийн зардал 8,500,000.00 8,500,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум
116 Багш дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 16,600,000.00 Харилцааны гайхамшиг ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Зэст баг
117 Нөхөн үржихүйн насны өртөмтгий бүлгийн эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулан эмчлэн эрүүлжүүлэх 5,000,000.00 5,000,000.00 ЭМГазар Орхон Аймаг Баян-Өндөр сум
118 Аймгийн авто зам тээврийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох бодлогын баримт бичиг боловсруулах 15,000,000.00 7,500,000.00 Зам тээврийн хүрээлэн ТББ Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг 26 р хороо
119 Эрдэнэтчүүд Эрдэнэтчүүддээ хайртай дэд хөтөлбөрийн зардал 40,000,000.00 40,000,000.00 ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум
120 Өв уламжлал бидний амьдралд төслийн зардал 5,000,000.00 5,000,000.00 Албан бус сургалтын насан туршийн боловсрол олгох төв Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Дэнж баг Эрдэнэт оргил ХХКийн байр
121 Бизнес хөгжлийн төвийг түшиглэн ажилгүй иргэдэд сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Ахмадын ордон
122 Соронкон кодтой хаалганы зардал 5,010,780.00 ОНХО Орхон аймаг
123 Өвс тэжээлийн үнэ 8,264,000.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
124 Давсан орлого 13,076,929.00 ОН ерөнхий орлого Орхон аймаг
125 ЭЦХЦогцолбор үйл ажиллагааны зардал 10,400,000.00 ЭЦХЦогцолбор Орхон аймаг
126 Хяналтын зардал 24,725,030.00 Хотын захирагчын алба Орхон аймаг
127 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах лангууны зардал 10,200,000.00 9,900,000.00 Бугын дөрөлж ХХК Орохон аймаг Уурхайчин баг Цэцэг төв 2-р давхар
128 орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах шаардагдах асарын зардал 8,700,000.00 8,700,000.00 Их хурдатгал ХХК Орхон Баян-өндөр сум Уртбулаг баг
129 Орон нутгийн өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, олон нийтийн арга хэмжээ явуулахад шаардагдах асарын зардал 8,100,000.00 8,100,000.00 Өн цаг гарден ХХК Орхон Баян-Өндөр сум Дэнж баг
130 Жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэтийн хөгжил бидний ирээдүй ТББ Орхон Баян-Өндөр сум 7 а хороолол
131 өрхийн тариалалтыг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 87,000,000.00 87,000,000.00 Орхон ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум захиргааны 3-р байр
132 Айргийн гозгорт буй булшинд архелогийн малтлага хийх 38,000,000.00 19,000,000.00 Монголын үндэсний музей Улаанбаатар хот
133 Багийн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийн зардал 10,000,000.00 8,000,000.00 Эко Баян-Өндөр жимс жимсгэнэ тариалалтын холбоо ТББ Орхон Баян-Өндөр сум Цагаанчулуут баг 52-14
134 Ахмад настныг дэмжих “Ач санах” дэд хөтөлбөрийн зардал 20,000,000.00 18,000,000.00 Стратеги төлөвлөлт шинэчлэлтийн академи ТББ Улаанбаатар хот
135 Малын өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажил хангуулах 8,000,000.00 8,000,000.00 ХХААГазар Орхон Баян-Өндөр сум Захиргааны 3-р байр
136 Орхон Робо -2017 лего роботын тэмцээн зохион байгуулах 10,000,000.00 10,000,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
137 Баяо наадмын зардал /шагайн харваа/ 6,850,000.00 Төрийн сан Орхон аймаг
138 Баяр наадмын зардал /Үдшийн цэнгүүн 32,910,000.00 Би саунд продакшн ХХК Улаанбаатар хот
139 Баяр наадмын зардал / хоол био нойл 8,000,000.00 Хот тохижуулах газар Орхон аймаг
140 Баяр наадмын зардал /хурдан морь 23,071,700.00 ММСУХолбоо Орхон аймаг
141 Хурдан морины зардал 8,000,000.00 ОНХСан Орхон аймаг
142 Шинжлэх ухаан технологийн парк тоног төхөөрөмж худалдан авах 22,900,000.00 22,900,000.00 Зэст орд консракшн ХХК Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Эрдэнэ баг Баянтал
143 Багш дэд хөтөлбөрийн зардлаас байгалийн ухааны AR кабинет байгуулах 17,500,000.00 17,500,000.00 Аргунтрейд ХХК Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 2-р хороо
144 Зорилтот өрхийн хөгжил хамгаалалыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөрийн санхүүжилт 10,000,000.00 10,000,000.00 Ор.ХХҮГазар Орхон Баян-Өндөр сум Баянбулаг баг
145 Төр захиргааны байгууллагаас гаргасан бодлого шийдвэрийг олон нийтэд мэдээлэх 7,300,000.00 7,300,000.00 Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлийн Орхон салбар Орхон Баян-Өндөр сум Хүрэнбулаг баг Саруул төв
146 Аймгийн хэмжээнд хүнсний ногоо, оёдлын салбарын орон нутгийн түргэвчилсэн зах зээлийн судалгаа хийх 5,210,000.00 5,210,000.00 Нэмүү өртөгт бүтээгдэхүүн хөгжлүүлэх төв ТББ ОрХон аймаг Баян-Өндөр сум Бүрэнбүст баг Хүний хөгжлийн төвийн байр
147 Ахмадын саам сувилалын зардал 9,750,000.00 5,850,000.00 ГД моторс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
148 Ахмадын саам сувилалын зардал 14,950,000.00 8,970,000.00 Булагт хангай ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
149 Ахмадын саам сувилалын зардал 9,750,000.00 5,850,000.00 Очир увидас ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
150 Хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар хорооны үйл ажиллагааны зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 Орхог аймгийн үйлдвэрчний эвлэл Орхон Баян-Өндөр сум
151 Ахмад настан, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын ажиллагсадыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулах 70,380,000.00 56,304,000.00 Медипас ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
152 Бизнес хөгжлийн төсвийн санхүүжилт 21,000,000.00 10,500,000.00 Амжилтын төлөөх хөгжлийн хөтөч ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
153 Хөх тэнгэрийн орон төслийн зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Орхон аймгийн зураач урчуудын холбоо ТББ Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
154 Суурь өвчтэй хүүхдүүдийг чийрэгжүүлэх, улирлын чанартай гэр сувилал ажиллуулах 15,000,000.00 11,955,000.00 Уян чагнуур ХХК Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
           2017 ОНЫ 8-Р САР
Д/д Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Гэрээний дүн Санхүүжилт /өссөн дүнгээр/ Бараа, ажил үйлчилгээ нийлүүлэгч
Нэр Хаяг
1 Ахмад болон хүүхдийн автобусны санхүүжилт 236,014,200.00 164,506,900.00 Хот тохижуулах газар Орхон Баян-Өндөр сум
2 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 450,000,000.00 254,367,100.00 ББ-Од ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
3 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 250,000,000.00 142,299,300.00 Тод од транс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
4 Нийтийн тээврийн нөхөн олговор 145,889,300.00 53,818,100.00 Авто мастер төв ХХК Орхон Баян-ӨНдөр сум
5 Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардал 226,794,100.00 194,315,300.00 БОАЖГазар Орхон аймаг Баян-Өндөр сум
6 Нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн үлдэгдэл санхүүжилт / 2016 / 13,502,370.00 13,502,370.00 Буган-Орд ХХК Орхон аймаг Баян-ӨНдөр сум
7 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Бунадо ХХК Орхон Баян-өндөр сум
8 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Ситиблессинг ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
9 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Фило ХХК Орхон Баян-Өндөр суи
10 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 6,000,000.00 4,800,000.00 Колор филмс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
11 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Эрдэнэт таймс сонин Орхон Баян-Өндөр сум
12 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 8,000,000.00 6,400,000.00 Номин макс ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
13 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,205,550.00 16,980,000.00 ХБХ эцэг эхчүүдийн холбоо ТББ ОРхон Баян-Өндөр сум
14 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сэргээн засах үйл ажиллагааны зардал 38,766,160.00 24,681,520.00 ХБХЗ хөгжүүлэх Найдвар төв ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
15 Ажил гүйцэтгэх гэрээний санхүүжилт 5,000,000.00 4,000,000.00 Очирроуд ХХК Орхон Баян-ӨнДөр сум
16 Урлаг спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш дасгалжуулагч, сурагч, уран бүтээлчдэд шагнал 35,370,000.00 35,370,000.00 БСУГазар Орхон Баян-Өндөр сум
17 Урлаг ,спорт, сурлагын өндөр амжилт гаргасан багш, дасгалжуулагч, сурагч , уран бүтээлч, тамирчдад шагнал 33,100,000.00 33,100,000.00 БТСГазар Орхон Баян-Өндөр сум
18 Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / еэвэнгийн үнэ / 8,610,000.00 8,610,000.00 Хүрэл номин ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
19 Засаг даргын шагнал 5,500,000.00 5,500,000.00 Төрийн сангийн бэлэн мөнгөний данс Орхон Баян-Өндөр сум
20 Ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал 55,399,930.00 35,666,040.00 Ахмадын хороо Орхон Баян-Өндөр сум
21 Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба Орхон Баян-Өндөр сум
22 Бизнес форум-Эрдэнэт зохион байгуулах зардал 7,000,000.00 7,000,000.00 Амарбаясгалан Орхон Баян-Өндөр сум
23 Цагаан сарыг тохиолдуулан ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх / цаг тооны бичиг / 6,625,000.00 6,625,000.00 Гончигсүмлэн буддын хийд Орхон Баян-Өндөр сум
24 Шүүхийн шийдвэрийн дагуу нөхөн төлбөр олгов / Максима консалтинг ХХК / 10,087,475.00 10,087,475.00 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба Орхон Баян-Өндөр сум
25 Хүчирхийлэлийн эсрэг хамгаалах байранд байгаа иргэдэд сэтгэл зүйн болон хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх 7,000,000.00 7,000,000.00 Ариун хэлхээ ТББ Орхон Баян-Өндөр сум
26 Уран эгшиг урлагын наадам зохион байгуулах 5,965,500.00 5,965,500.00 Баян-Өндөр цогцолбор сургууль Орхон Баян-Өндөр сум
27 Архаг архичдын эмчилгээний зардал 6,800,000.00 6,800,000.00 Цагдаагийн газар Орхон Баян-Өндөр сум
28 Аймгийн усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм тогтоох журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах 16,500,000.00 16,500,000.00 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа Орхон Баян-Өндөр сум
29 Хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн хамгаалах байрны санхүүжилт 15,000,000.00 15,000,000.00 Оюу-Орхон ХХК Орхон Баян-Өндөр сум
30 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газрын үйл ажиллагааны зардал 142,617,050.00 Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж Орхон аймаг
31 БОЭТ-д ЗД-ын А/16 тоот захирамжаар насосны үнэ 1,800,000.00 1,800,000.00 Борхнутаг ХХК Орхон аймаг
32 Засаг даргын А/28 тоот захирамжаар малын вакцинжуулалт 12,134,300.00 12,134,300.00 ХХААЖДҮГазар Орхон аймаг БӨ сум
33 Геологий судалгааны ажлын санхүүжилт 4,750,000.00 4,750,000.00 Гурвантэс ХХК Орхон аймаг БӨ сум
34 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 295,000,000.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
35 Даваат багийн 280 хүүхдийн цэц/сургуулийн барилга 50,000,000.00 Урагшлах ХХК Орхон аймаг БӨ сум
36 2-р хорооллын УДДТөв барих 38,000,000.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
37 АЗДТГ-ын хэвлэл мэдээллийн албанд т/төхөөрөмж нийлүүлэх 6,500,000.00 6,500,000.00 Н.Батсүх Орхон аймаг БӨ сум
38 Түрээсийн орон сууцны санхүүжилт 463,538,900.00 Немон констракшн Орхон аймаг БӨ сум
39 ӨЭМ-ийн цогц төв барих /1, 4, 5-р хороолол/ 176,889,021.00 Сэхүүн чоно ХХК Орхон аймаг БӨ сум
40 ТЭЗҮ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээ 9,000,000.00 Эрдэнэт техно парк Орхон аймаг БӨ сум
41 ЦЧ багийн 280 хүүхдийн цэцэрлэгийн бахилгын зураг төсөв 11,689,000.00 Хангайн хятруун ХХК Орхон аймаг БӨ сум
42 Барилгачдын талбайн зураг төсөв боловсруулах 4,500,000.00 Цацраг арк Орхон аймаг БӨ сум
43 2-р хорооллын УДДТөв барих 114,234,427.00 Номунгранд ХХК Орхон аймаг БӨ сум
44 Эрдэнэт амьдрал ХХК-н дуусаагүй барилгыг оф/зориулалтаар өөрчлөх 40,000,000.00 Гүүд кэстл УБ хот
45 Кувейтийн гудамжны гэрэлтүүлэг шинэчлэх 17,357,192.00 Авто мастер төв Орхон аймаг БӨ сум
46 ЦНБайгууламжийн өвлийн нарлаг хүлэмжийн т/төхөөрөмж 90,839,000.00 ЦНБайгууламж Орхон аймаг БӨ сум
47 Эмнэлгийн зориулалттай цахилгаан шатны шинэчлэлт 6,781,631.00 Пик торг ХХК Орхон аймаг БӨ сум
48 Баг бүрт анхны тусламжийн нөхөрлөл бэлтгэх сургалтын зардал 9,000,000.00 9,000,000.00 Улаан загалмайн нийгэмлэг Орхон Баян-Өндөр сум
49 Томуу, томуу төст дэгдэлтийн үед илүү цагаар ажилласан эмч нарын илүү цагийн хөлс 37,769,737.00 37,769,737.00 Эрүүл мэндийн газар Орхон аймаг БӨ сум
50 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Математикийн масс олимпиадын зардал 8,000,000.00 8,000,000.00 БСУГазар Орхон БӨ сум
51 Иргэн танаа сонин хэвлүүлэх 6,250,000.00 6,250,000.00 Си Ти Пи Пи ХХК Улаанбаатар хот
52 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 5,419,200.00 5,419,200.00 ЭМДСан Орхон БӨ сум
53 ХБХүүхдээ асарч байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын зардал 33,868,800.00 33,868,800.00 ЭМНДХэлтэс Орхон аймаг БӨ сум
54 Оюутны спортын 4-р их наадмын анхан шатны тэмцээнийг зохион байгуулах зардал 10,000,000.00 10,000,000.00 БТСГ Орхон аймаг БӨ сум
55 Мэдлэгт суурилсан Эрдэнэт хөтөлбөр – Хүүхдийн найрал дууны чуулга байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулах,тайлан тоглолт хийх 10,000,000.00 10,000,000.00 ГБХЗХГазар Орхон аймаг БӨ сум
56 Онцгой байдал үүсэх үед нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах, бэлтгэл ажил 12,000,000.00 12,000,000.00 Ор. Онцгой байдлын газар Орхон аймаг БӨ сум
57 Эрдэнэт шинжлэх ухаан технологийн паркийн үйл ажиллагааны зардал 182,780,000.00 161,528,500.00 ЭШУТПарк ОНӨААТҮГ Орхон аймаг Захиргааны 3-р байр
58 Олон улс, улсын олимпиадад оролцох багш сурагчдад дэмжлэг 6,000,000.00 6,000,000.00 БСУГазар Орхон аймаг БӨ сум
59 Таеквондогийн УАШТ зохион байгуулах 6,000,000.00 6,000,000.00 Эрдэнэт таеквондогийн холбоо ТББ Орхон аймаг БӨ сум
60 Тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн бүртгэл хяналтын системийн программ хийлгэх 8,000,000.00 8,000,000.00 ИНАМАСА ХХК Орхон БӨ сум Яргуйт баг
61 Эрдэнэт ШУТПаркад тавилга, эд хогшил худалдан авах 33,200,000.00 33,200,000.00 Амжилтын нар