Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Шилэн дансны тухай хуулийн 6.1.2-ын төсвийн гүйцэтгэлийг сар бүрийн 8-ны дотор мэдээлэх заалтыг биелүүлэхгүй байна

Posted by budvaabyambaa on September 16, 2015

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар Шилэн дансны тухай хуулийн 6.1.2-т заасан “… сар, улирлын гүйцэтгэлийг дараа сарын 08-ны өдрийн дотор” тогтмол мэдээлнэ гэсэн заалтыг биелүүлээгүй байна. Учир нь http://www.shilendans.gov.mn сайтад 2015 оны 7, 8 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ байхгүй, хамгийн сүүлд 2015 оны 6 дугаар сарын гүйцэтгэлийн мэдээг дараах байдлаар оруулсан байна. ЕТГ-ын шилэн данс 6 р сар гүйцэтгэл

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: