Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын “Шилэн данс”-ны мэдээлэл хангалтгүй, VII ,VIII сарын гүйлгээний мэдээллийг оруулаагүй байна

Posted by budvaabyambaa on September 21, 2015

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар шилэн дансны тухай хууль, түүнийг дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтэд нэлээд хойрго хандаж байна. Тухайлбал, цалингаас бусад 5 саяас дээш дүнтэй гүйлгээний жагсаалтад орсон гүйлгээнүүдийн шийдвэр, түүнтэй холбогдох бусад мэдээллийг хавсралт файл хэсэгт огт оруулаагүй, зарим сарын мэдээлэл хоосон байгаа нь ойлгомжгүй байна.

Нэгдүгээр сарын гүйлгээний жагсаалт ЗГХЭГ 1 р сар 1

нэгдүгээр сарын гүйлгээний хавсралт файл хэсэг

ЗГХЭГ 1 р сар 2

хоёрдугаар сарын гүйлгээ (хоосон)ЗГХЭГ 2 р сар хоосон

гуравдугаар сарын гүйлгээний жагсаалт ЗГХЭГ 3 р сар 1

гуравдугаар сард хийсэн гүйлгээний хавсралт файл хэсэг хоосон ЗГХЭГ 3 р сар 2

дөрөвдүгээр сарын гүйлгээний жагсаалт ЗГХЭГ 4 р сар 1

дөрөвдүгээр сарын гүйлгээний хавсралт файл хэсэг хоосон ЗГХЭГ 4 р сар 2

тавдугаар сарын гүйлгээний жагсаалт ЗГХЭГ 5 р сар 1

тавдугаар сарын гүйлгээний хавсралт файл хэсэг хоосон  ЗГХЭГ 5 р сар 2

зургадугаар сарын гүйлгээний жагсаалт  ЗГХЭГ 6 р сар 1

зургадугаар сарын гүйлгээний хавсралт файл хэсэг хоосон ЗГХЭГ 6 р сар 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: