Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл юу шийддэг вэ?

Posted by budvaabyambaa on November 24, 2015

Нийгмийн даатгалын дээд байгууллага нь Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл байна гэдэг. Засгийн газрын, даатгуулагч болон ажил олгогчдыг төлөөлсөн талуудаас тэгш оролцоотой бүрдсэн энэхүү зөвлөл ингэхэд юу шийддэг юм бэ, ямар эрх үүрэгтэй ажилладаг юм бол.
Зөвлөлийн ажлын хэсэг Нийгмийн даатгалын Ерөнхий газрын байрны тавдугаар давхарт байрладаг. Ажлын албаны дарга М.Саранчимэг, тэдэнтэй холбогдох утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг олдох нь тун түвэгтэй. Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүждэг үү, улсын төсвөөс бяцхан тотацтай юу. Шилэн дансны мэдээлэлд хамрагдах учиртай ч олж үзэхэд аанай л ярвигтай. Ажлын хэсэг тусдаа албан ёсны цахим сайтгүй ч www.ndaatgal.mn-д тус Үндэсний зөвлөлийн гаргасан тогтоолуудыг байршуулсан байгаа юм. Тогтоолуудын хамгийн эхнийх нь
Capture2002 онд нэг гарч байсан бол
2003 онд байхгүй
2004 онд байхгүй
2005 онд байхгүй
2006 онд байхгүй
2007 онд хоёр тогтоол
2008 онд хоёр тогтоол гаргасан
2009 онд нэг тогтоол гаргасан
2010 онд байхгүй
2011 онд нэг тогтоол
2012 онд байхгүй
2013 онд байхгүй
2014 онд хоёр тогтоол
2015 онд ямар нэгэн тогтоол гаргаагүй ба ажиллаагүй юм болов уу гэж харж болохоор байна.
Харин Нийгмийн даатгалын тухай хуульд Нийгмийн даатгалын зөвлөлийн ажил үүргийг ингэж заажээ.

27 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын Үндэсний зөвлөл

З. Үндэсний зөвлөл дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

1/ нийгмийн даатгалын тухай  хууль тогтоомж нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, тэтгэвэр нэмэгдүүлэх талаар  санал боловсруулж холбогдох байгууллагаар шийдвэрлүүлэх;

2//Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

3/ нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн биелэлт болон нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын байдалд хяналт тавих;

4/ нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа, боловсон хүчний хангалт, санхүүгийн асуудлаар нийгмийн даатгалын байгууллагын тайлан мэдээллийг сонсон хэлэлцэж, санал дүгнэлт гаргаж, энэ талаар холбогдох арга хэмжээ авах;

5/ нийгмийн даатгалын байгууллагын цахим тооцоолуурын техник, технологи, программ хангамж, үйлчилгээний байдлыг хянаж үнэлэлт дүгнэлт өгөх;

6/нийгмийн даатгалын төв байгууллагын бүтцийг батлах, нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төслийг боловсруулах, батлагдсан төсвийн нарийвчилсан хуваарийг баталж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих;

/Энэ заалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

7/ нийгмийн даатгалын асуудлаар журам, зөвлөмж гаргах;

8/ эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс болон гомдлын шаардлагын зөвлөлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар түүнд  хяналт тавих;

9/ нийгмийн даатгал, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлагааны асуудлаар иргэдээс ирүүлсэн санал, өргөдөл, гомдлыг барагдуулах;

10/ хууль тогтоомжид заасан бусад тодорхой бүрэн эрх.

/Энэ хэсгийг 1999 оны 6 дугаар зүйлийн 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

4. Үндэсний зөвлөлийн дүрмийг Улсын Их Хурлын холбогдох Байнгын хороо батална.

/Энэ хэсгийг 1999 оны 6 дугаар зүйлийн 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

5. Үндэсний зөвлөлийн гишүүдэд ажлын оролцоог харгалзан улирал тутам цалингийн нэмэгдэл олгож болно. Цалингийн нэмэгдлийн дээд хэмжээг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно.

Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ил болсон тогтоолууд 
2. Шимтгэлийн хэмжээг ТОГТООХ ТУХАЙ /2008-12-05/ БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй Монгол Улсын иргэний нэг сард төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг 40000 /дөчин мянга/ вонноор тогтоосугай.
  • Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох 2006 оны хүүгийн хэмжээг 1.11 пунктээр тогтоосугай.
  • Энэхүү тогтоолоор батлагдсан хүүгийн хэмжээг баримтлан даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансанд хүү тооцох арга хэмжээг 2007 оны 3 дугаар улиралд багтаан авч хэрэгжүүлэхийг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (С.Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.

5. Журам батлах тухай /2007-06-26/

  • “Даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны орлогод тооцох хуугийн хэмжээг тогтоох журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
  • Батлагдсан журмын дагуу нэрийн дансны жил бүрийн орлогод тооцох хүүгийн хэмжээг шинэчлэн тоггоох асуудлыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн хуралд оруулан батлуулж мөрдехийг Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (С.Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.
7. Журам шинэчлэн батлах тухай 2011.11.24 №16 Шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам (ажил олгогчид шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх тухай)
8. Журам батлах тухай 2014.04.25 №10 “Ажилгүйдлийн тэтгэмж тооцох, сургалтын зардал олгох журам”
9. Журам батлах тухай 2014.05.28 №17  “Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийг урамшуулах журам”
“Эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулагчийг урамшуулах үзлэгийн оношлогоо, шинжилгээний багц, төлбөрийн хэмжээ”
“Даатгуулагчийг урамшуулах эрүүл мэндийн үзлэгийг зохион байгуулах эмнэлгүүдийг сонгох журам”
НДҮЗ 5 р давхар

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: