Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Улсын Их Хурлын төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Posted by ИТХ on December 2, 2017

 

Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийд-вэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Шийдвэрийн хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
2017 ОНЫ 1-Р САР
Холбоотой мэдээлэл байхгүй гэсэн тайлбар хийжээ
2017 ОНЫ 2-Р САР
1 УИХ ТГ-ын ЕНБД 2017,02,02 102 Зардал гаргах тухай 1_0001.pdf УИХ-ын гишүүний энгэрийн тэмдгийн зардалд 8 сая 250 мянган төгрөг зарцуулах тухаa УИХ-ын ТГ-ын ерөнхий нарийн бичгийн даргын захирамж.
2 УИХ ТГ-ын ЕНБД 2017,02,06 110 Зардал гаргах тухай 1.pdf Сар шинийн баярыг тохиолдуулан УИХ-ын Тамгын газрын ахмад настануудад хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээний зардалд 10 сая  төгрөгийг хавсралтаар батлах тухай захирамж. Хавсралт буюу задаргаа байхгүй.
3 УИХ ТГ-ын ЕНБД 2017,02,17 142 Төлөөгөлөгчдийг дагалдан ажиллах ажлын хэсгийг томилох болон хөрөнгө гаргах тухай 1_0001.pdf БНПУ-ын Варшав хотод айлчлал хийх УИХ-ын 3 гишүүн, нэг ажилтны зардлыг хавсралтаар баталж гадаад томилолтын зардлаас гаргах тухай захирамж. Хавсралт байхгүй, үнийн дүн тодорхойгүй.
2017 ОНЫ 3-Р САР
1 ЕНБД 2017,03,06 179 Хөрөнгө гаргах тухай ZAH 179 2017.03.06.pdf 2017 оны 3-р сарын 08-11 өдрүүдэд ХБНГУ-ын Берлин хотод айлчлал хийх зардлыг гадаад арга хэмжээний зардлаас гаргах тухай 2017.03.06-ны тушаал. Хавсралт байхгүй  (Үнийн дүн тодорхойгүй)
2 ЕНБД 2017,03,15 211 Зардал гаргах тухай ZAH 211 2017.03.15.pdf УИХ, Тамгын газар, УИХ дахь намын бүлгийн ажлын албаны ажилтнуудын дунд “Цасны баяр”-ын арга хэмжээ зохион байгуулах зардалд 8.9 сая төгрөг зарцуулах тухай 2017.03.15-ны тушаал. Хавсралттай.
3 ЕНБД 2017,03,09 188 Хөрөнгө гаргах тухай zah 188 2017.03.09.pdf 2017 оны 4-р сарын 01-09 өдрүүдэд Канад улсад болох Парламентын удирдах ажилтны сургалт хөтөлбөрт УИХ-ын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ц.Цолмонгийн томлилтын зардал болох 7 сая төгрөгийг гадаад томилолтын зардлаас гаргах тухай. 2017.03.09-ны тушаал. Хавсралттай.
2017 ОНЫ 4-Р САР

1 ЕНБД 2017,04,25 321 Зардал гаргах тухай ZAH 321 2017.04.25.pdf МУ-ын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын зардалд 250 сая төгрөгийн зардлыг хавсралтаар баталж 2017 оны нэмэлт төсвөөс зарцуулах, тайлагнах тухай захирамж. Хавсралт буюу задаргаа байхгүй.
2 ЕНБД 2017.04.24 310 Зардал гаргах тухай ZAH 310. 2017.04.24.pdf УИХ-ын тамгын газрын бэлэг дурсгалын зардалд 10,5 сая төгрөгийн төсвийн хавсралтаар батлах тухай захирамж.  Хавсралт буюу задаргаа байхгүй.
3 ЕНБД 2017,04,27 326 Төлөөлөгчдийн нарийн бичгийн дарга томилох болон хөрөнгө гаргах тухай ZAH 326 2017.04.27.pdf 2017.04.27. Канадад айлчлах Б.Саранчимэг, Ш.Нарантуяа нарын зардал 18,6 сая төгрөгийн зардлыг хавсралтаар батлах тухай захирамж. Хавсралт буюу задаргаа байхгүй.
4 ЕНБД 2017.04.13 288 Зардал гаргах тухай ZAH 288 2017.04.13.pdf БНЧУ-ын парламентын төлөөлөгчдийн зардлыг гаргах тухай. Үнийн дүн, задаргаа байхгүй
5 ЕНБД 2017.04.27 326 Төлөөлөгчдийн нарийн бичгийн дарга томилох болон хөрөнгө гаргах тухай ZAH 326 2017.04.27.pdf 2017.04.27. Канадад айлчлах Б.Саранчимэг, Ш.Нарантуяа нарын зардал 18,6 сая төгрөгийн зардлыг хавсралтаар батлах тухай захирамжийг давтан оруулсан.
2017 ОНЫ 5-Р САР
1 ЕНБД 2017,05,12 365 Зардал гаргах тухай Zah 365 2017.05.12.pdf Хэвлэх машины сэлбэг худалдан авах 38.2 сая төгрөгийн төсвийг хавсралтаар батлах тухай захирамж. Хавсралт буюу задаргаа байхгүй.
2 ЕНБД 2017,05,29 396 Төсөв батлах тухай 2017.05.29 ZAH 396.pdf УИХ-ын ТГ-ын албаны бэлэг дурсгалын зүйл захиалах 12.5 сая төгрөгийн төсвийг хавсралтаар батлах тухай захирамж. Хавсралт буюу задаргаа байхгүй.
2017 ОНЫ 6-Р САР

1 ЕНБД 2017,06,19 432 Хөрөнгө гаргах тухай 432.pdf БНСУ-д болох Евразийн орнуудын парламентын дарга нарын уулзалтын зардалд 10.1 сая төгрөгийг хавсралтаар баталж гадаад томилолтын зардлаас гаргах тухай захирамж. Хавсралттай буюу задаргаа байхгүй.
2 ЕНБД 2017.05.23 385 Хөрөнгө гаргах тухай 385.pdf Тайландын парламентын төлөөлөгчдийн айлчлалын зардалд 11,9 сая төгрөгийг хавсралтаар баталж гадаад томилолтын зардлаас гаргах тухай захирамж. Хавсралт буюу задаргаа байхгүй.
2017 ОНЫ 7-Р САР
1 ЕНБД 2017,06,20 433 Хөрөнгө гаргах  тухай 433.pdf БНСВУ-ын төлөөлөгчдийн зардалд 16.8 сая төгрөгийг гадаад томилолтын төсвийг хавсралтаар батлах тухай захирамж. Хавсралт буюу задаргаа байхгүй.
2017 ОНЫ 8-Р САР
Холбоотой мэдээлэл байхгүй гэсэн тайлбар хийжээ
2017 ОНЫ 9-Р САР
1 ЕНБД 2017.09.29 595 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2017.09.29 Зах 595.pdf УИХ-ын Тамгын газарт хэрэгжсэн “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх нь”, “Иргэдийн оролцоотой хууль тогтоох ажиллагааг дэмжих нь” төслөөс шилжин ирсэн зардал болох 191,3 + 32,4 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг хавсралтын дагуу орон нутагт балансаас баланст шилжүүлэх тухай. Хавсралт буюу жагсаалт байхгүй.
2 ЕНБД 2017.09.22 585 Хөрөнгө гаргах 2017,09,22 Зах 585.pdf БНХАУ-д зохион байгуулагдах Монгол-Хятадын экспод оролцох УИХ-ын төлөөлөгчдийн зардалд 5.3 сая төгрөгийг хавсралтаар баталж  гадаад арга хэмжээний зардлаас гаргах тухай тушаал. Хавсралт буюу задаргаа байхгүй.
2017 ОНЫ 10-Р САР
1 ЕНБД 2017.10.06 614 Хөрөнгө гаргах Зах 614 2017,10,06.pdf УИХ-ын гишүүний албан өрөөний тавилгыг БСБ трейдинг компаниас худалдан авахад 17,7 сая төгрөг гаргах тухай захирамж
2 ЕНБД 2017.10.17 630 Зардал гаргах Зах 630 2017.10.17.pdf УИХ-ын чуулганы танхимд агаар сэлгэлтын төхөөрөмж худалдан авах, суурилуулах зардлад 5 сая төг гаргах тухай захирамж
3 ЕНБД 2017.10.17 633 Зардал гаргах 2017.10.17 зах №633.pdf УИХ-ын тамгын газрын ажилтнуудын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 5 сая төгрөг
2017 ОНЫ 11-Р САР
1 ЕНБД 2017.11.07 709 Хөрөнгө гаргах Зах 709 2017,11,07.pdf Их Британийн парламентын төлөөлөнчдийн айлчлалын зардалд 19,3 сая төгрөг зарцуулах тухай захирамж
2 ЕНБД 2017.11.10 720 Хөрөнгө гаргах 2017.11.20 №720.pdf ОХУ-ын Эрхүү мужийн төлөөлөгчдийг зочлоход 11,6 сая төгрө гаргах тухай захирамж
3 ЕНБД 2017.11.16 724 Хөрөнгө гаргах 2017.11.16 Зах 724.pdf УИХ-ын гишүүн Б.Пүрэвдорж, Тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ц.Цолмон нарын Турк улсад ажиллах зардал 5,9 сая төгрөгийн төсвийг хавсралтаар баталсан захирамж. Гэхдээ хавсралтыг оруулаагүй.
4 ЕНБД 2017.11.16 725 Хөрөнгө гаргах 2017.11.16 зах 725.pdf УИХ-ын гишүүн Н.Амарзаяа, Б.Ундармаа нар Итали улсад томилолтооор ажиллах зардал 13,0 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан захирамж. Гэхдээ хавсралт буюу задаргааг оруулаагүй.
5 ЕНБД 2017.11.30 766 Хөрөнгө гаргах 2017.11.30 Зах766.pdf УИХ-ын гишүүн Н.Оюундарь, Ц.Цогзолмаа, Н.Учрал, Л.Мөнхбаатар, Г.Мөнхбаатар нарын 23,2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан захирамж. Гэхдээ хавсралт буюу задаргааг оруулаагүй.
6 ЕНБД 2017.11.30 767 Хөрөнгө гаргах 2017,11,30 Зах767.pdf УИХ-ын гишүүн Д.Ганболд, Ж.Мөнхбат, Б.Саранчимэг болон Гадаад харилцааны хэлтсийн дарга Ш.Нарантуяа нарын Аргентин улсад ажиллах 23,2 сая төгрөгийг хавсралтаар баталсан захирамж. Гэхдээ хавсралт буюу задаргааг оруулаагүй.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: