Төсөв. ШИЛЭН ДАНСНЫ АЖИГЛАЛТ

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймгийн төсөв: БОНД, ЗЭЭЛ, ӨРИЙН БИЧИГ, БАТАЛГАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ САНХҮҮГИЙН БУСАД ХЭРЭГСЭЛ, ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ, КОНЦЕСС, ТӨСӨВ, ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ, МӨНГӨ ЗАРЦУУЛАХ, ӨР, АВЛАГА ҮҮСГЭСЭН АЛИВАА ШИЙДВЭР

Posted by ИТХ on December 22, 2017

 

2017 ОНЫ 1-Р САР
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Засаг дарга 2016,01,27 а/56 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Захирамж а56.pdf Нутгийн удирдлагын ордонд Уул уурхайн мэдээллийн шилэн хорго барих ажилд “Шилэн хийц” ХХК-д 6.6 сая төгрөг баталсан захирамж.
2 Засаг дарга 2016,01,24 а/38 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Захирамж а38.pdf Аймгийн ЗДТГ, сумдын ЗДТГ-т “И-Оффис” удирдлагын нэгдсэн сүлжээ, програм суурилуулах ажилд “Анарсистемс” ХХК-д 87.7 сая төгрөг баталсан захирамж.
3 Засаг дарга 2016,01,24 а/36 хөрөнгө зарцуулах тухай Захирамж а36.pdf Даланзадгад сумын 5-р сургуульд хөгжим, техник хэрэгсэл авахад 9.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
4 Засаг дарга 2016,01,24 а/33 Гүйцэтгэлийн санхүүжилт олгох тухай захирамж а33.pdf Сэврэй сумын төвийн шилэн кабельд холбох ажлын зураг төсөл боловсруулах гэрээт ажлын үлдэгдэл 7.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
5 Засаг дарга 2016,01,24 а/32 Санхүүжилт олгох тухай Захирамж а32.pdf Даланзадгад сумын “3-р сургуулийн соёл урлагийн заал”-ны зураг төсөл боловсруулах гэрээт ажилд 25.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
6 Засаг дарга 2016,01,24 а/31 Санхүүжилт олгох тухай Захирамж а31.pdf Даланзадгад сумын “4-р сургуулийн соёл урлагийн заал”-ны зураг төсөл боловсруулах гэрээт ажилд 24.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
7 Засаг дарга 2016,01,24 а/32 Санхүүжилт олгох тухай Захирамж A30 .pdf Даланзадгад суманд дугуйн замын ажлын зураг төсөл боловсруулах гэрээт ажилд 47.2 сая төгрөг баталсан захирамж.
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Засаг дарга 2017,02,10 а/81 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 1.pdf Баян-Овоо сумын ЗДТГ-т автомашин худалдан авах ажлын эрх шилжүүлж, санхүүжилт 60 сая төгрөг баталсан захирамж.
2 Засаг дарга 2017,02,10 а/80 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2.pdf Ноён сумын ЗДТГ-т автомашин худалдан авах ажлын эрх шилжүүлж, санхүүжилт 60 сая төгрөг баталсан захирамж.
3 Засаг дарга 2017,02,10 а/79 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 3.pdf Мандал-Овоо сумын ЗДТГ-т автомашин худалдан авах ажлын эрх шилжүүлж, санхүүжилт 60 сая төгрөг баталсан захирамж.
4 Засаг дарга 2017,02,10 а/78 Сургалт зохион байгуулах тухай 4.pdf Сумдын Тамгын газрын дарга нарт нотариатын албан үүрэг гүйцэтгэхэд шаардлагтай мэдлэг олгох сургалтад 419000 төгрөг баталсан захирамж.
5 Засаг дарга 2017,02,10 а/82 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 5.pdf Сэврэй сумын ЗДТГ-т автомашин худалдан авах ажлын эрх шилжүүлж, санхүүжилт 60 сая төгрөг баталсан захирамж.
6 Засаг дарга 2017,02,10 а/83 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 6.pdf Цогт-Овоо сумын ЗДТГ-т автомашин худалдан авах ажлын эрх шилжүүлж, санхүүжилт 60 сая төгрөг баталсан захирамж.
7 Засаг дарга 2017,02,10 а/84 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 7.pdf Номгон сумын ЗДТГ-т автомашин худалдан авах ажлын эрх шилжүүлж, санхүүжилт 60 сая төгрөг баталсан захирамж.
8 Засаг дарга 2017,02,10 а/88 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 8.pdf Цогтцэций сумын ЗДТГ-ын автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 10 сая төгрөг баталсан захирамж.
9 Засаг дарга 2017,02,10 а/86 Гэрээ бйагуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 9.pdf Нутгийн удирдлагын ордны гол танхим, хурлын заалны заслын зураг төслийн ажилд “Сивил дизайн” ХХК-д 4.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
10 Засаг дарга 2017,02,10 а/90 Хөрөнгө зарцуулах тухай 10.pdf Ханбогд сумын ЗДТГ-ын автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 9.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
11 Засаг дарга 2017,02,10 а/89 Хөрөнгө зарцуулах тухай 11.pdf Ханбогд сумын ЗДТГ-ын автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 5 сая төгрөг баталсан захирамж.
12 Засаг дарга 2017,02,10 а/91 Хөрөнгө зарцуулах тухай 12.pdf Манлай сумын ЗДТГ-ын автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 9.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
13 Засаг дарга 2017,02,10 а/92 Хөрөнгө зарцуулах тухай 13.pdf Ноён сумын ЗДТГ-ын автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 5 сая төгрөг баталсан захирамж.
14 Засаг дарга 2017,02,10 а/93 Хөрөнгө зарцуулах тухай 14.pdf Булган сумын ЗДТГ-ын автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 4 сая төгрөг баталсан захирамж.
15 Засаг дарга 2017,02,13 а/99 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 15.pdf “Даланзадгад сумын 5-р сургуульд мэдээлэл зүйн кабинетын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нийлүүлэх ажил”-ыг “Хос могойн чуулган” ХХК-д 48 сая төгрөг баталсан захирамж.
16 Засаг дарга 2017,02,14 а/103 Хөрөнгө зарцуулах тухай 16.pdf Сэврэй сумын ЕБС-ийн гал тогоонд 1-р хоолны тогоо авах зардалд 1.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
17 Засаг дарга 2017,02,14 а/104 Хөрөнгө зарцуулах тухай 17.pdf Аймгийн Политехникийн коллежийн гадна камер суурилуулах, тоног төхөөрөмжийн зардалд 9 сая төгрөг баталсан захирамж.
18 Засаг дарга 2017,02,14 а/110 Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай 18.pdf “Даланзадгад сумын Даланбулгийн Далангийн хөв цөөрмийг лайдах” гэрээт ажлын үлдэгдэл санхүүжилт “Аригшан” ХХК-д 41.6 сая төгрөг баталсан захирамж.
19 Засаг дарга 2017,02,14 а/113 Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай 19.pdf Хүрмэн сумын сургуулийн дотор халаалтын гэрээт засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт “Итгэл тод харш” ХХК-д 10.9 сая төгрөг баталсан захирамж. /Захирамжийн дугаар зөрсөн/
20 Засаг дарга 2017,02,16 а/135 малчдыг малжуулах ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай 20.pdf Ханхонгор суманд хонины цэцэг өвчин гарсны улмааv, хонин сүргээ 100 хувь устгалд оруулсан малчдыг малжуулахад 5 сая төгрөг баталсан захирамж.
21 Засаг дарга 2017,02,16 а/136 тандалт шинжилгээний зардал шийдвэрлэх тухай 21.pdf Сэврэй суманд Тэмээн сүрэгт бруцеллчёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх, тандан шинжилгээний ажилд 14.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
22 Засаг дарга 2017,02,20 а/139 эрх шилжүүлэх ажил гүйцэтгүүлэх тухай 22.pdf Номгон сумын Нутгийн удирдлагын ордон шинээр ашиглалтад орсонтой холбогдуулан тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын эрх шилжүүлж, санхүүжилт 30 сая төгрөг баталсан захирамж.
23 Засаг дарга 2017,02,20 а/140 эрх шилжүүлэх ажил гүйцэтгүүлэх тухай 23.pdf Хүрмэн сумын ЗДТГ-ын автомашиныг засаварлах ажлын эрх шилжүүлж, санхүүжилт 15 сая төгрөг баталсан захирамж.
24 Засаг дарга 2017,02,21 а/142 Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай 24.pdf Даланзадгад сумын нийтийн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажилд 2.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
25 Засаг дарга 2017,2,22 а/146 Хяналтын пост ажиллуулах тухай 25.pdf Булган суманд “Тэмээний баяр-2017” арга хэмжээний үеэр суманд мал, амьтан оруулахгүй байх арга хэмжээг авч ажиллах хяналтын пост ажиллуулахад 3.6 сая төгрөг баталсан захирамж.
26 Засаг дарга 2017,2,22 а/146 Хяналтын пост ажиллуулах тухай 25.pdf Булган суманд “Тэмээний баяр-2017” арга хэмжээний үеэр суманд мал, амьтан оруулахгүй байх арга хэмжээг авч ажиллах хяналтын пост ажиллуулахад 3.6 сая төгрөг баталсан захирамж. / ДАВХАР ШИВЭГДСЭН/
27 Засаг дарга 2017,02,22 а/148 Онцгой комиссын гишүүний хувцасны хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 26.pdf “Говийн чоно-2017” гамшгийн хор уршгийг арилгах сургалт зохион байгуулахад онцгой комиссын 20 гишүүний хувцсыг “Бөртэ” ТӨ-ийн үйлдвэрийн газарт хийлгэх 5.4 сая төгрөг баталсан захирамж.
28 Засаг дарга
29 Засаг дарга
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар
1 Засаг дарга 2017.03.17 a/203 Бүгд Найрамдах Сингапур улсад сургахад хөрөнгө зарцуулах тухай 203.pdf Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн сургах хөтөлбөрийн удирдах түвшний сургалтанд оролцох Эрүүл мэндийн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Өнөржаргалын тийзний зардалд 3 сая төгрөг баталсан захирамж.
2 Засаг дарга 2017.03.17 a/201 АО40 Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээ зохион байгуулах 201.pdf 12 сумдын хонин сүрэгт АО40 Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээнд 21.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
3 Засаг дарга 2017.03.15 a/193 Усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай 195.pdf Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлхэд шаардагдах 3.7 сая төгрөг баталсан захирамж.
4 Засаг дарга 2017.03.16 a/195 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 193.pdf “Монгол цэргийн өдөр”, Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд буудлагын тэмцээн зохион байгууллахад 495000 төгрөг баталсан захирамж.
5 Засаг дарга 2017.03.15 a/188 Илүү төлбөрийг буцаан олгох тухай Байгаль хамгаалах сангаас 188.pdf Хууль бусаар ашигт малтмал ашигласны улмаас байгаль орчинд учруулсан хохирлын төлбөрөөс 7.5 сая төгрөгийг хавсралтад дурдсан нэр бүхий хүмүүст илүү төлсөн хэмжээгээр буцаан олгох тухай захирамж. Хавсралтгүй
6 Засаг дарга 2017.03.09 а/180 БНЭУ-д суралцах багш нарын сургалтанд хөрөнгө зарцуулах тухай 180.pdf “Зөгийн үүр” хөтөлбөрийн хүрээнд БНЭУ-д 6 сарын англи хэлний сургалтад хамрагдах 5 багшийн сургалтын төлбөр, байрны төлбөр, тийзний зардалд 25.4 сая төгрөг баталсан захирамж.
7 Засаг дарга 2017.03.03 а/159 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 159.pdf Баянзагийн олдвот газарт төсөлд шаардагдах менежментийн төлөвлөгөө гаргах ажилд “Монголын динозавр судлалын хүрээлэн” ТББ-д 18.2 сая төгрөг баталсан захирамж.
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 засаг дарга 2017,03,30 а/221 Ажилтай иргэн Орлоготой өрх ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг 2017-05-02_06-14-22.pdf Ажилтай иргэн Орлоготой өрх ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллахад 7.4 сая төгрөг баталсан захирамж.
2 засаг дарга 2017,03,30 а/223 Төлчин хүүхэд арга хэмжээ зохион байгуулах 2017-05-02_06-20-41.pdf Төлчин хүүхэд арга хэмжээ зохион байгуулахад шаардагдах 4.4 сая төгрөг баталсан захирамж.
3 засаг дарга 2017,03,30 а/226 Ч.Одхүүгийн орон сууцны түрээсийн төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх 2017-05-02_06-37-38.pdf “Оюуны хурд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажилд математикийн сургалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор ажиллуулж байгаа багшийн орон сууцны түрээсийн төлбөр 4.2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж.
4 Засаг дарга 2017,03,30 а/227 Гадаад хэлний баяр арга хэмжээ зохион байгуулах 2017-05-02_06-44-40.pdf “Англи хэлтэй-Өмнөговь” Хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаанд 4.8 сая төгрөг баталсан захирамж.

 

5 Засаг дарга 2017,03,30 а/228 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-02_08-19-31.pdf “Ай Ти Эм Монголиа-2017” аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд холбогдох байгууллагуудыг оролцуулахад 4.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
6 Засаг дарга 2017,03,30 а/229 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-02_08-25-32.pdf Загийг бортогонд үрээр тарих ажилд 9.9 сая төгрөг баталсан захирамж
7 Засаг дарга 2017,03,30 а/231 Эрүүл мэндийн олимпиад зохион байгуулах тухай 2017-05-02_08-29-54.pdf “Эрүүл аж төрөхүй” олимпиад зохион байгуулах, шагнал урамшууллын зардалд 4.3 сая төгрөг баталасан захирамж.
8 Засаг дарга 2017,03,30 а/233 Сургалтанд хамруулах тухай 2017-05-02_08-33-33.pdf Бүсийн оношилгоо эмжилгээний төвийн эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч Д.Отгонжаргалыш магистрын сургалтын зардалд 1.9 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх захирамж.
9 Засаг дарга 2017,03,30 а/235 Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн холбоодын хуралд оролцоход хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-02_08-36-22.pdf БНСУ-ын Жэжү мужид хуралд оролцох Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга А.Ганзуузай, Гадаад харилцаа хариуцсан мэрэгжилтэн Г.Уугантуяа нарын тийзний зардал 3.1 сая төгрөг баталсан захирамж.
10 Засаг дарга 2017,03,30 а/236 БНЭУ-д суралцах багш нарын байрны төлбөрт хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-02_08-40-24.pdf “Зөгийн үүр” хөтөлбөрийн хүрээнд БНЭУ-д 6 сарын англи хэлний сургалтад хамрагдах 5 багшийн сургалтын төлбөр, байрны төлбөр, тийзний зардалд 8.3 сая төгрөг баталсан захирамж.
11 Засаг дарга 2017,03,30 а/240 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_08-43-29.pdf Цогт-Овоо сумын ЕБС-ийн монгол хэлний жишиг кабинет байгуулах ажлыг “Говийн ганц төгөл” ХХК-д 19.2 сая төгрөг баталсан захирамж.
12 Засаг дарга 2017,03,30 а/243 Бүгд Найрамдах Сингапур улсад сургахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-02_08-48-49.pdf Бүгд Найрамдах Сингапур улсад сургалтанд оролцоа Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Ү.Энхцацралд замын зардал 1.9 сая төгрөг баталсан захиирамж.
13 Засаг дарга 2017,03,30 а/244 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_08-52-38.pdf ЗДТГ-т автомашин нийлүүлэх ажлыг “Мөнххада” ХХК-тай гэрээ байгуулан 202 сая төгрөг баталсан захирамж.
14 Засаг дарга 2017,04,03 а/252 Эмчилгээний зардалын дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-05-02_08-57-11-1.pdf Хүрмэн сумын эрүүл мэндийн төвийн ахлах сувилагч М.Майнбайрын эмчилгээний зардалд 1 сая төгрөгийэ дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж.
15 Засаг дарга 2017,04,03 а/253 Говийн чоно олон улсын дадлага сургууль зохион байгуулж хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-02_10-36-18.pdf “Говийн чоно-2017” ОУ-ын гамшгаас хамгаалах дадлага сургуулилтанд 31.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
16 Засаг дарга 2017,04,04 а/254 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_10-40-35.pdf Даланзадгад, Сэврэй, Мандал-Овоо сумдын төвийн гэр хороололын 0.4 кВт-ын цахилгааны шугамын өргөтгөлийн шугам зураг боловсруулах ажилд “Монцахэр” ХХК-д 37.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
17 Засаг дарга 2017,04,04 а/255 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_10-46-45.pdf Даланзадгад сумын Урлаг, спортын заалны зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажилд “Алтан хөхий очир” ХХК-д 29.1 сая төгрөг баталсан захирамж.

 

18 Засаг дарга 2017,04,07 а/267 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_10-51-40.pdf Ханбогд сумын Малын эрүүл мэндийн төвийн гадна шугам сүлжээний зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажилд “И энд Си дизайн” ХХК-д 22.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
19 Засаг дарга 2017,04,07 а/270 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_10-56-10.pdf Шүүхийн шинжилгээний албаны барилгын ажлыг “Итгэл од харш” ХХК-тай гэрээ байгуулж 11.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
20 Засаг дарга 2017,04,07 а/271 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_10-59-56.pdf Шүүхийн шинжилгээний албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажилд “Баатарын жигүүр” ХХК-д 47.4 сая төгрөг баталсан захирамж
21 Засаг дарга 2017,04,12 а/273 Цамхагт гэрэлтїїлэг суурилуулах ажлыг санхїїжїїлэх тухай 2017-05-02_11-05-33.pdf Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд цамхагт гэрэлтүүлэг суурилуулах ажилд 9.6 сая төгрөг баталсан захирамж.
22 Засаг дарга 2017,04,12 а/274 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_11-09-12.pdf Даланзадгад сумын 5-р сургуульд Англи хэлний кабинет байгуулах ажилд “Эх оргил констракшн” ХХК-д 38.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
23 Засаг дарга 2017,04,13 а/277 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_11-13-43.pdf Улаанбаатар хотод барих 500 оюутны хотхоны барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажилд “Сивил дизайн” ХХК-д 98.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
24 Засаг дарга 2017,04,13 а/278 Гэрлэх ёслолын танхимын їйл ажиллагааг эхлїїлэх тухай 2017-05-02_11-16-57.pdf Гэрлэх ёслолын танхим бий болгох зорилтын хүрээнд ёслол хүндэтгэлийн өргөөнд гэрлэх ёслолын үйл ажиллагаа зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлэхэд 4.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
25 Засаг дарга 2017,04,13 а/279 Засвар хийхэд хєрєнгє зарцуулах тухай 2017-05-02_11-20-14.pdf Ханбогд сумын 21-р цэцэрлэгийн гал зуухны өрөөны засварын ажилд 4.6 сая төгрөг баталсан захирамж.
26 Засаг дарга 2017,04,17 а/286 Санхїїжилт шийдвэрлэх тухай 2017-05-02_11-22-30.pdf “Говийн чоно-2017” арга хэмжээний бэлтгэл ажлын хүрээнд Даланзадгад сумын золбин нохой устгах, нийтийн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажилд 15.2 сая төгрөг баталсан захирамж.
27 Засаг дарга 2017,04,18 а/294 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_11-25-44.pdf Ханбогд сумын хайрхан багын орон сууц, ажлын байрны барилгын засварын зураг төсөл боловсруулах ажилд “ТГТ” ХХК-д 9.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
28 Засаг дарга 2017,04,19 а/296 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, їзїїлэх сургалт зохион байгуулах 2017-05-02_11-30-08.pdf “Говийн чоно-2017” арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангаж “Мал амьтны гоц халдварт өвний голомтод хээрийн мал эмнэлэг дэлгэн ажиллах заавар”-ын ажилд 9.2 сая төгрөг баталсан захирамж.
29 Засаг дарга 2017,04,19 а/297 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-05-02_11-30-08.pdf БУРУУ ФАЙЛ ХАВСРАГАСАН.
30 Засаг дарга 2017,04,19 а/299 Математикийн стандарт олимпиад зохион байгуулах тухай 2017-05-02_11-37-28.pdf “Математикийн стандарт” олимпиад зохион байгуулах ажилд 4.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
31 Засаг дарга 2017,04,19 а/300 Геометр массын олимпиад зохион байгуулах тухай 2017-05-02_11-41-08.pdf “Геометр” массын олимпиад зохион байгуулах ажилд 1.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
32 Засаг дарга 2017,04,19 а/301 Байгаль хамгаалах нєхєрлєлїїдийн їндэсний 2 чуулганд тєлєєлєл оролцуулах тухай 2017-05-02_11-47-48.pdf “Байгаль орчин хамгаалах нөхөрлөлүүдийн үндэсний III чуулган”-д оролцох нөхөрлөл, байгууллагуудад 2.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
33 Засаг дарга 2017,04,20 а/306 Хєдєлмєр эрхлэлтийг дэмжих їндэсний хєтєлбєрийг сурталчилах ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-05-02_11-52-14.pdf “Ажилтай иргэн-Орлоготой өрх” ажлын байрны нээлттэй өдөрлөгийн хүрээнд сурталчилгаа, тараах материалын зардал 1.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
34 Засаг дарга 2017,04,20 а/310 Эрх шилжїїлэн ажил гїйцэтгїїлэх тухай 2017-05-02_11-55-46.pdf Ойн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Баяндалай, Сэврэй, Мандал-Овоо, Ноён, Цогт-Овоо сумдын ЗДТГ-т эрх тус тус шилжүүлж шаардагдах 100 сая төгрөг баталсан захирамж.
35 Засаг дарга 2017,04,21 а/313 Тєрийн їйлчилгээний авто машины сэлбэг хэрэгсэл авах тухай 2017-05-03_03-09-06.pdf Сум дундын Ойн ангийн үйлчилгээний фургон автомашиныг засварлах зардалд 1.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
36 Засаг дарга 2017,04,21 а/314 Хєрєнгє зарцуулах тухай 2017-05-03_03-14-42.pdf БНХАУ-ын ӨМӨЗО-оос дэмжлэгээр олгосон 500тн малын тэжээлийн гаалийн татварын зардалд 17.3 сая төгрөг баталсан захирамж.
37 Засаг дарга 2017,04,21 а/321 Хєрєнгє зарцуулах тухай 2017-05-03_03-24-07.pdf БНХАУ-ын ӨМӨЗО-оос дэмжлэгээр олгосон 500тн малын тэжээлийн тээвэрлэлтийг “Өсөх зоос” ХХК-тай хамтран сумдад тараах ажилд 12.6 сая төгрөг баталсан захирамж. /ЗАХИРАМЖИЙН ДУГААР ЗӨРСӨН/
38 Засаг дарга 2017,04,24 а/318 Бїх нийтээр мод тарих єдєрт хєрєнгє зарцуулах тухай 2017-05-03_03-28-02.pdf Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийг угтан зохион байгуулах арга хэмжээний зардалд 2.7 сая төгрөг баталсан захирамж.
39 Засаг дарга 2017,04,24 а/319 Урамшуулал олгох тухай 2017-05-03_03-32-07.pdf Ноён сумын Сайран багийн нутагт хууль бусаар аргаль хонийг агнасан талаар мэдээлэл өгсөн иргэнд нөхөн төлбөрийн 15%-тай тэнцэх 3.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
40 Засаг дарга 2017,04,25 а/326 Засвар хийхэд хєрєнгє зарцуулах тухай 2017-05-03_03-35-14.pdf Ханхонгор сумын 12-р цэцэрлэгийн гал зуухны өрөөний уур татагчийг засварлах ажилд 2 сая төгрөг баталсан захирамж.
41 Засаг дарга 2017,04,26 а/327 Гэрээ байгуулж ажил гїйцэтгїїлэх тухай 2017-05-03_03-38-40.pdf Сэврэй сумын төвийн шилэн кабельд холбох ажлыг “Говийн анир” ХХК-тэй гэрээ байгуулан 252.3 сая төгрөг баталсан захирамж.
42 Засаг дарга 2017,04,26 а/334 Номын сангийн фонд баяжуулах тухай 2017-05-03_03-43-43.pdf Зохиолч С.Гантогтохын Мөндөөлөй хүүхдийн номоос 145ш худалдан авч, 28 цэцэрлэг, Аймгийн Төв номын сангуудын фонд баяжуулж, зардал 5 сая төгрөг баталсан тушаал.
43 Засаг дарга 2017,04,26 а/337 Гэрээ байгуулж ажил гїйцэтгїїлэх тухай 2017-05-03_03-47-45.pdf Аймгийн Нутгийн удирдлагын ордны гэрэлтүүлгийн засварын ажлыг “Ханбосго” ХХК-д 41 сая төгрөг баталсан захирамж.
44 Засаг дарга 2017,04,27 а/338 Дэмжлэг їзїїлэх тухай 2017-05-03_03-52-14.pdf “Мэдээлэл технолгийн сорилт-Монгол” улсын уралдаанд оролцох 1-р сургуулийн сурагч Т.Билгүүний унааны зардалд 50,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх захирамж.
45 Засаг дарга 2017,04,28 а/344 Гэрээ байгуулж ажил гїйцэтгїїлэх тухай 2017-05-03_03-57-40.pdf Аймгийн Автотээврийн төвд УАЗ-2206 микробус автомашин худалдан авах ажлыг “Нэмэхт суурь” ХХК-д 32.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
46 Засаг дарга 2017,05,01 а/350 Эрх шилжїїлэх тухай 2017-05-03_04-09-04.pdf Даланзадгад сумын ЗДТГ-т ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хийгдэх ажлын эрх шилжүүлж, 61.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
47 Засаг дарга 2017,05,01 а/351 Санхїїжилт олгох тухай 2017-05-03_04-18-09.pdf Номгон сумын Хармагтай багийн нутагт гар аргаар алт олборлосны улмаас эвдрэлд орсон газарт нөхөн сэргээлт хийх зардал 9 сая төгрөг баталсан захирамж.
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Засаг дарга 2017,05,29 а/443 Ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-02_12-43-20.pdf Гурван тэс сумын сургуулийн барилгын засварын ажлыг “Эвт цахирал” ХХК-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж 33.9 сая төгрөг баталсан тушаал.
2 Засаг дарга 2017,05,29 а/441 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 6879f46b0a0265a737c384ff829ef186.pdf Манлай, Булган, Цогт-Овоо сумдуудад “Бортоготой загийг ойжуулах” ажлыг хийх зардалд 5.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
3 Засаг дарга 2017,05,25 а/435 Тэмцээн зохион байгуулах 2017-06-02_13-08-33.pdf “Шилдэг-загвар-2017” техник спотын тэмцээний зардалд 1.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
4 Засаг дарга 2017,05,25 а/433 Олон улсын үзэсгэлэнд оролцуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-02_13-11-06.pdf ОХУ-ын Москва хотод болох “Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх” ОУ-ын үзэсгэлэнд оролцох Онцгой байдлын газрын дарга Л.Баярсайханы тийз болон сурталчилгааны зардал 4.7 сая төгрөг баталсан захирамж
5 Засаг дарга 2017,05,25 а/432 Зөвөлгөөнд оролцуулах тухай 2017-06-02_13-14-17.pdf УБ хотод болох “Улсын малчдын нэгдсэн зөвөлгөөн-2017” арга хэмжээнд 15 сумын 30 малчин оролцуулж унааны зардалд 1.2 сая төгрөг баталсан захирамж
6 Засаг дарга 2017,05,24 а/428 Гэрээ байгуулж, Ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-02_13-15-52.pdf Ханхонгор сумын сургуулийн спорт заалны засварын ажлыг “Даянбайгаль” ХХК-тай гэрээ байгуулан 28.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
7 Засаг дарга 2017,05,23 а/423 Бүгд Найрамдах Солонгос улсад суралцахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-02_13-18-09.pdf БНСУ-ын хамтын ажиллагааны хүрээнд Хүнс хөдөө аж ахуйн мэрэгжилтэн Т.Батжаргалыг 6 сарын хугцаатай сургалтанд хамруулж, тийзний зардал 1.7 сая төгрөг баталсан захирамж.
8 Засаг дарга 2017,05,23 а/422 Ундны худаг шинээр гаргах тухай 2017-06-02_13-20-11.pdf Ханбогд сумын Гашуусухайт боомтод ундны усны худаг гаргах ажлыг “Эрхэм сүлд Монгол” ХХК-тай гэрээ байгуулж, 65.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
9 Засаг дарга 2017,05,19 а/412 Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх тандалт шинжилгээний зардал шийдвэрлэх тухай 2017-06-02_13-21-48.pdf Бруцеллёз өвчнөөс эрүүлжүүлэх тандан шинжилгээний ажлыг Баяндалай, Хүрмэн сумдын 6 багт зохион байгуулж, 9.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
10 Засаг дарга 2017,05,19 а/411 Усны тоо бүртгэл хийх тухай 2017-06-02_13-34-35 (1).pdf Усны тоо бүртгэлийг зохион байгуулахад 17.1 сая төгрөг баталсан захирамж.
11 Засаг дарга 2017,05,18 а/407 Тоног төхөөрөмжөөр хангахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-02_13-37-30.pdf Даланзадгад сумын 8-р цэцэрлэгт техник хэрэгсэл, зөөврийн компьютер авах зардалд 8.6 сая төгрөг баталсан захирамж.
12 Засаг дарга 2017,05,18 а/406 Гэрээ байгуулж, Ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-02_13-40-25.pdf Ноён сумын Сум дундын эмнэлгийг мэс заслын тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг “ИМИ” ХХК-тай гэрээ байгуулж, 28.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
13 Засаг дарга 2017,05,18 А/405 Аймгийн зөвөлгөөн өдөрлөг зохион байгуулах 2017-06-02_13-43-45.pdf “Эх, хүүхдийн эрүүл мэнд” хөтөлбөрийн нээлтийн өдөрлөг, зөвөлгөөн эмч, мэрэгжилтнүүдийн сургалтын зардал 2.6 сая төгрөг баталсан захирамж.
14 Засаг дарга 2017,05,18 а/402 Санхүүжилт олгох тухай 2017-06-02_13-46-26.pdf Даланзадгад-Баяндалай-Гурвантэс чиглэлийн 25км хатуу хучилттай авто зам барих ажлын үлдэгдэл санхүүжилт 6 тэрбум 766 сая төгрөгийг “Дардан говь” ХХК-д олгосон захирамж.
15 Засаг дарга 2017,05,17 а/390 Эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжилт олгох 2017-06-02_13-48-37.pdf Үр, үрсэлгээний хүлэмж байгуулах санхүүжилтийг эргэн төлөх нөхцөлтэйгөөр 22.6 сая төгрөг “Холимог сургалт институт” ТББ-д олгосон захирамж.
16 Засаг дарга 2017,05,16 а/386 Гэр бүлийн зөвөлгөөн зохион байгуулах j2017-06-04_11-37-10.pdf “Жаргалтай айл манайх” гэр бүлийн зөвөлгөөний зардалд 4.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
17 Засаг дарга 2017,05,01 а/351 Санхүүжилт олгох тухай 2017-06-04_11-39-22.pdf Номгон сумын Хармагтай багийн нутагт гар аргаар алт олборлосны улмаас эвдрэлд орсон газарт нөхөн сэргээлт хийх зардал 9 сая төгрөг баталсан захирамж. /ДАВТАГДСАН ЗАХИРАМЖ/
18 Засаг дарга 2017,05,12 а/380 Тоног төхөөрөмжөөр хангахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-04_11-41-47.pdf Мандал-Овоо сумын 17-р цэцэрлэгт хөгжим, техник хэрэгсэл авах зардалд 7 сая төгрөг баталсан захирамж.
19 Засаг дарга 2017,05,12 а/379 Засвар хийхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-04_11-44-09.pdf Ханхонгор сумын ЕБС-ийн дотуур байрны гал зуухны өрөөний уур татагчийг засварлахад 3.2 сая төгрөг баталсан захирамж.
20 Засаг дарга 2017,05,12 а/378 Засвар хийхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-04_11-45-47.pdf Баян-Овоо сумын ЕБС-ийн дотуур байрны гадна, дотно дулааны шугам сүлжээний засварын ажилд 9.8 сая төгрөг баталсан захирамж.
21 Засаг дарга 2017,05,11 а/368 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлхөд дэижлэг үзүүлэх 2017-06-04_11-47-22.pdf Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажилд 7 сая төгрөг баталсан захирамж.
22 Засаг дарга 2017,05,11 а/367 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-04_11-50-32.pdf “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тусгай анги бүлэг байгуулах ажлыг “Сүлдэт жороо” ХХК-д 45.6 сая төгрөг баталсан захирамж.
23 Засаг дарга 2017,05,11 а/366 Тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-04_11-50-32.pdf БУРУУ ЗАХИРАМЖ ХАВСРАГАСАН.
24 Засаг дарга 2017,05,11 а/365 Гүйцэтгэлийн санхүүжилт олгох тухай 2017-06-04_11-50-32.pdf БУРУУ ЗАХИРАМЖ ХАВСРАГАСАН.
25 Засаг дарга 2017,05,11 а/363 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-05_08-51-05.pdf Ноён сумын 15 ортой эрүүл мэндийн төвийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Говь гурван зам” ХХК-д 24.9 сая төгрөг баталсан захирамж.
26 Засаг дарга 2017,05,11 а/362 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-05_09-04-20.pdf Ханхонгор сумын төвийн цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж барих ажлыг “Одкон холдинг” ХХК-д 917.1 сая төгрөг баталсан захирамж.
27 Засаг дарга 2017,05,11 а/361 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-06-05_09-05-51.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын аймгийн салбар комиссын хурлын танхимыг тохижуулахад 7.5 сая төгрөг
28 Засаг дарга 2017,05,11 а/360 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-05_09-07-58.pdf Цагдаагийн газрын албан хаагчдыг богино долгионы гар станцаар хангах ажлыг “Очир-Энерги” ХХК-д 22.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
29 Засаг дарга 2017,05,04 а/355 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-05_09-09-57.pdf ЗДТГ-т автомашин нийлүүлэх ажлыг “Агийн үнэрт говь” ХХК-д 84 сая төгрөг баталсан захирамж.
30 Засаг дарга 2017,05,04 а/353 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-06-05_09-11-33.pdf Хилийн 0166 дугаар ангийн Цайлангийн заставын Цэргийн байр барих ажлыг эрх шилжүүлж, 70 сая төгрөг баталсан захирамж.
31 Засаг дарга 2017,05,01 а/351 Санхүүжилт олгох тухай 2017-06-05_09-14-34.pdf
32 Засаг дарга 2017,05,01 а/350 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-06-05_09-16-32.pdf Даланзадгад сумын ЗДТГ-т ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хийгдэх ажлын эрх шилжүүлж, 61.5 сая төгрөг баталсан захирамж.Sura
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Засаг дарга 2017/06/23 а/553 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part1.pdf Аймгийн баяр наадмын бэлтгэл ажил хангах үйл ажиллагаанд 100 оюутан залуусыг түр ажлын байраар хангахад 8.6 сая төгрөг баталсан захирамж.
2 Засаг дарга 2017/06/23 а/551 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part3.pdf 2017 оны улсын төрөл мэрэгжлийн олипиадад медальт байр эзэлсэн ЕБС-ийн 3 багш нарт орон сууцны нөхцөлөө сайжруулахад нь 22 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай хавсралтаар баталсан захирамж. Хавсралттай
3 Засаг дарга 2017/06/23 а/551 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part4.pdf ДАВТАГДСАН ЗАХИРАМЖ
4 Засаг дарга 2017/06/23 а/550 Сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part5.pdf “Багш хөгжил” хөтөлбөрийн хүрээнд дуу хөгжмийн багш нарт 16 цагийн модуль сургалтын арга хэмжээнд 300,000 төгрөг баталсан захирамж.
5 Засаг дарга 2017/06/23 а/549 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part6.pdf Баяндалай сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгын их засварын ажлыг “Өндөр дөл цамхаг” ХХЗ-д зардал 95 сая төгрөг баталсан захирамж.
6 Засаг дарга 2017/06/23 а/548 Өдөрлөг зохион байгуулах тухай Color0002_Part18_Part7.pdf “Номоо солилцьё” өдөрлөгийн зардалд 248,000 төгрөг баталсан захирамж.
7 Засаг дарга 2017/06/23 а/547 Гэрээт ажлын санхүүжилт олгох Color0002_Part18_Part8.pdf Булган сумын Нутгийн удирдлагын ордны барилгыг шинээр барих ажлыг “Энхбодиз” ХХК-д үлдэгдэл санхүүжилт 181.7 сая төгрөг баталсан захирамж.
8 Засаг дарга 2017/06/22 а/542 Судалгааны ажил зохион байгуулах Color0002_Part18_Part11.pdf Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааны ажлын зардал 328,000 төгрөг баталсан захирамж.
9 Засаг дарга 2017/06/22 а/536 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part14.pdf Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын лабораторийн барилгын гадна цэвэр усны шугамыг засварлах ажлыг “Таян хараан” ХХК 14.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
10 Засаг дарга 2017/06/21 а/532 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part16.pdf Даланзадгад сумын төвийн зарим хэсэгт бйагуулах гэрэлтүүлэгийн зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Монцахэр” ХХК-д 6.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
11 Засаг дарга 2017/06/21 а/531 Говийн дэмжлэг олгох тухай Color0002_Part18_Part17.pdf Говийн дэмжлэг хөтөлбөрт хамрагдах төсөвт байгууллагын жагсаалт хавсралтаар баталж, санхүүжилт 7.2 сая төгрөг баталсан захирамж. Хавсралтгүй
12 Засаг дарга 2017/06/21 а/530 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part19.pdf Төрийн албанд үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор эмчилгээ болон орон сууцны нөхцөлөө сайжруулахад 189 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж.
13 Засаг дарга 2017/06/21 а/530 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part20.pdf ХАВСРАЛТ
14 Засаг дарга 2017/06/21 а/530 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part21.pdf ХАВСРАЛТ-2
15 Засаг дарга 2017/06/20 а/527 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part23.pdf УБ хотын Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургууль цэцэрлэгтэй танилцах, туршлага судлах, төр болон төрийн бус байгууллагаас мэлээлэл зөвөлгөө авахад 605,200 төгрөг баталсан захирамж. Хавсралттай.
16 Засаг дарга 2017/06/20 а/526 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part24.pdf Цагдаагийн газрыг нисдэг камераар хангах ажлыг “Робоийгл Анмэнэд Айр Виклз” ХХК-д санхүүжилт 7.5 сая төгрөг баталсан захирамж.
17 Засаг дарга 2017/06/20 а/524 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part25.pdf Даланзадгад сумын агаарын бохирдлын хүчин зүйлийг судлах ажлын хэсгийн шатахууны зардалд 712,000 төгрөг баталсан захирамж.
18 Засаг дарга 2017/06/20 а/523 Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай Color0002_Part18_Part26.pdf Аймгийн 86 жилийн ойн хүрээнд 80 ширхэг хогийн сав, Ажнай талбайн усан ориглуурын нассосны зардалд 5,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
19 Засаг дарга 2017/06/20 а/521 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part27.pdf Халдвартын эмнэлгийн барилгын их засварын ажлыг “Даянбайгаль” ХХК-д санхүүжилт 82 сая төгрөг баталсан захирамж.
20 Засаг дарга 2017/06/20 а/519 Уралдаан зохиоход дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part28.pdf Залуучуудын гарааны бизнесийг дэмжих шилдэг бизнес санаа шалгаруулах уралдаан зохион байгуулахад 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх захирамж.
21 Засаг дарга 2017/06/20 а/518 Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах тухай Color0002_Part18_Part29.pdf Аймгийн баяр наадмын үер зорилтот бүлгийн иргэдийг түр ажлын байраар хангаж ажилд 1,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
22 Засаг дарга 2017/06/19 а/514 Эрх шилжүүлэх тухай Color0002_Part18_Part30.pdf Цогтцэций сумын Өгөөмөр багийн төвийг барих ажлыг тус сумын ЗДТГ-т эрх шилжүүлж, санхүүжилт 90 сая төгрөг баталсан захирамж.
23 Засаг дарга 2017/06/19 а/511 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part31.pdf 7 сумдад 14 худагт нарны эрчим хүчээр ажиллах ус өргүүр суурилуулах ажлын санхүүжилт 169.6 сая төгрөг “Ундрага-Өмнөговь” ХК-д баталсан захирамж.
24 Засаг дарга 2017/06/19 а/510 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part32.pdf 8 сумдад 16 худагт нарны эрчим хүчээр ажиллах ус өргүүр суурилуулах ажлын санхүүжилт 195,9 сая төгрөг “Болор-Ус” ХХК-д баталсан захирамж.
25 Засаг дарга 2017/06/19 а/509 Худаг шиэнээр гаргах тухай Color0002_Part18_Part33.pdf 4 сумдад инженерийн хийцтэй 7 худаг шинээр гаргах ажлын санхүүжилт 133,7 сая төгрөг “Монтегео” ХХК-д баталсан захирамж.
26 Засаг дарга 2017/06/19 а/507 Санхүүжилт олгох тухай Color0002_Part18_Part35.pdf Хүрмэн сумын усан хангамж, ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжийн ажлын санхүүжилт 398,8 сая төгрөгийг “Альяанс тех” ХХК-д

баталсан зарирамж.

27 Засаг дарга 2017/06/19 а/500 Эм эмнэлгийн хэрэгслийг хилээр оруулахад хөрөнгө зарцуулах тухай Color0002_Part18_Part38.pdf БНСУ-ын нарийн мэрэгжлийн эмч нарын үзлэгийн үед хэрэглэгдэх эм, эмнэлэгийн хэрэгслийг хилээр оруулахад гаалийн татварт 7,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
28 Засаг дарга 2017/06/16 а/498 Аймгийн баяр наадамд хөрөнгө зарцуулах тухай Color0002_Part18_Part39.pdf Аймгийн баяр наадмын зардалд 190 сая төгрөгийг 5 хавсралттай баталсан захирамж. Хавсралтгүй.
29 Засаг дарга 2017/06/15 а/497 Говийн дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part47.pdf Говийн дэмжлэг хөтөлбөрт хамрагдах төсөвт байгууллагын жагсаалт хавсралтаар баталж, хагас жилийн санхүүжилт 406,8 сая төгрөг баталсан захирамж. Хавсралтгүй
30 Засаг дарга 2017/06/14 а/495 Сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part52.pdf “Мэдлэгтэй зөв сурагч” аяны англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалтад 714,000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж.
31 Засаг дарга 2017/06/13 а/493 Эрх шилжүүлэх тухай Color0002_Part18_Part53.pdf Мандал-Овоо сумын Онгийн голд шинээр гүүр барьж байгуулах ажлыг тус сумын ЗДТГ-т эрх шилжүүлж, санхүүжилт 160 сая төгрөг баталсан захирамж.
32 Засаг дарга 2017/06/13 а/492 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part54.pdf Цогт-Овоо сумын сургуулийн барилгын засварын ажлыг “Оршдос” ХХК-д санхүүжилт 115,2 сая төгрөг баталсан захирамж.
33 Засаг дарга 2017/06/12 а/491 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part55.pdf Баян-Овоо сумын төвийн цэвэр, бохир усны шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж барих ажлыг “Хос бор морь” ХХК-д, санхүүжилт 2017онд 1тэрбум 258,3 сая, 2018 онд 834 сая төгрөг баталсан захирамж.
34 Засаг дарга 2017/06/12 а/490 Гэрээт ажлын санхүүжилт олгох тухай Color0002_Part18_Part56.pdf Гурван тэс сумын нутгийн удирдлагын ордны барилгыг шинээр барих ажлын  үлдэгдэл санхүүжилт 720 сая төгрөг баталсан захирамж.
35 Засаг дарга 2017/06/09 а/487 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part57.pdf Хилийн 0131 дүгээр ангийг “Нарны эрчим хүчний цахилгаан үүсүүрээр хангах ажлыг “Ихэр дүүрэн” ХХК-д санхүүжилт 74,3 сая төгрөг захирамж.
36 Засаг дарга 2017/06/09 а/486 Аюулгүй амар тайван Өмнөговь хөтөлбөрийн хүрээнд арга хэмжээ зохион байгуулах Color0002_Part18_Part58.pdf Аюулгүй амар тайван Өмнөговь хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх арга хэмжээний зардалд 493,500 төгрөг баталсан захирамж.
37 Засаг дарга 2017/06/08 а/479 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part59.pdf Булган сумын Соёлын төвийн барилгын засварын ажлыг “Эрхэст баян говь” ХХК-д санхүүжилт 61,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
38 Засаг дарга 2017/06/05 а/467 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part66.pdf Хилийн 0131-р ангийг автомашинаар хангах ажлыг “Өлзийт говь констракшн” ХХК-д санхүүжилт 32,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
39 Засаг дарга 2017/06/05 а/463 Шагнаж урамшуулах тухай Color0002_Part18_Part68.pdf ЕБС-ийн дунд зохион байгуулсан “Хайрын гар аян”-нд амжилттай оролцсон сургууль, хамт олныг шагнах зардал 825,000 төгрөг баталсан захирамж.
40 Засаг дарга 2017/06/02 а/460 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part69.pdf Зэвсэгт хүчний 148-р ангийн 148-р тусгай ротын байрлалыг камержуулах ажлын зардал 4 сая төгрөг баталсан захирамж.
41 Засаг дарга 2017/06/02 а/458 Цэргийн гэрээт албаны хэвийн үйл ажиллагааг хангах тухай Color0002_Part18_Part70.pdf Зэвсэгт хүчний 167-р ангийн цэргийн гэрээт алба хаагчдын байрыг засварлах ажилд санхүүжилт 60 сая төгрөг баталсан захирамж.
42 Засаг дарга 2017/06/02 а/459 Дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part71.pdf Зэвсэгт хүчний 065-р ангийн 252-р ротын хичээлийн танхимыг засварлахад 5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж.
43 Засаг дарга 2017/05/30 а/452 Засвар хийхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай Color0002_Part18_Part74.pdf Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн Флюрографийн өрөөний туяаны хамгаалалтын засварын ажилд 10 сая төгрөг баталсан захирамж.
44 Засаг дарга 2017/05/30 а/451 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part75.pdf Буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн хоолны газрын дээвэр, дотор засварын ажлыг “Хүслэн хийморь” ХХК-д  санхүүжилд 46,1 сая төгрөг баталсан захирамж.
45 Засаг дарга 2017/05/30 а/450 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай Color0002_Part18_Part76.pdf ЗДТГ-т суурилуулсан “И-Оффис” программыг сайжруулах зорилгоор сервер нийлүүлэх ажлыг “Шаргал говийн мэдээ сонин” ХМХ-д санхүүжилт 3,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
46 Засаг дарга 2017/05/30 а/447 Буянт хотхон хүүхдийн зусланд хөрөнгө зарцуулах тухай Color0002_Part18_Part77.pdf Буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн хоолны газрын ундны усны хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 1,9 төгрөг баталсан захирамж.
47 Засаг дарга 2017/05/30 а/445 Рентгений аппаратыг засварлах тухай Color0002_Part18_Part79.pdf Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн рентгений аппаратыг засварлахад 10 сая төгрөг баталсан захирамж.
48 Засаг дарга 2017/06/29 а/569 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-07-04_10-36-51 (1).pdf Гашуун сухайт, Шивээ хүрэнгийн боомтын албан байрыг засварлах ажлыг “Азбилэгтэй” ХХК-д санхүүжилт 36,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
49 Засаг дарга 2017/06/29 а/568 Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай 2017-07-04_10-46-17 2.pdf Аймгийн есөн гайхамшгийг макетаар хийх ажлыг “Ная нэмэх” ТББ-д санхүүжилт 9,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
50 Засаг дарга 2017/06/27 а/561 Урамшуулал олгох тухай 2017-07-04_10-49-24 3.pdf Сэврэй сумын нутагт хууль бусаар алт олборлосон, худалдсан, худалдан авсан тухай мэдээллсэн иргэнд нөхөн төлбөрийн 15% 7.1 сая төгрөг олгох тухай.
51 Засаг дарга 2017/06/27 а/560 Идэвхтэн байгаль хамгаалагч нарт сургалт зохион байгуулах тухай 2017-07-04_10-51-55 4.pdf Байгаль хамгаалах нөхөрлөл, идэвхитэн байгаль хамгаалагчдын мэргэжил арга зүйгээр хангах зөвөлгөөний зардалд 1,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
52 Засаг дарга 2017/06/23 а/556 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-07-04_10-53-26 (1) 5.pdf Номгон сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Говь гурван зам” ХХК-д санхүүжилт 48,7 сая төгрөг баталсан захирамж.
 
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Засаг дарга 2017,07,25 а/692 Төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангахад хөнрөнгө зарцуулах тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Ноён сумын ЗДТГ-ыг шаардлагатай техник хэрэгслээр хангахад 10 сая төгрөг баталсан захирамж.
2 Засаг дарга 2017,07,25 а/694 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Булган сумын Нутгийн удирдлагын ордон шинээр ашиглалтанд орсонтой холбогдуулан гадна тохижилтын ажил, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажилыг эрх шилжүүлж, санхүүжилт 101 сая төгрөг баталсан захирамж.
3 Засаг дарга 2017,07,26 а/700 АО40 Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хурганы вакжинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай convert-jpg-to-pdf.net_2017-08-08_12-58-18.pdf 12 сумдад АО40 Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хурганы вакжинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулахад 19,2 сая төгрөг баталсан захирамж.
4 Засаг дарга 2017,07,26 а/702 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Даланзадгад-Баяндалай чиглэлийн авто замын дагуу хяналтын пост байгуулах ажлын зураг төсвийг “Хос бор морь” ХХК-д санхүүжилт 9,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
5 Засаг дарга 2017,07,27 а/705 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Ноён сумын эрүүл мэндийн төвийн гарааш, моорог, угаалга, цэвэрлэгээний барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Говь гурван зам” ХХК-д санхүүжилт 7,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
6 Засаг дарга 2017,07,27 а/710 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэст тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг “Мейжүрмэнт” ХХК-д 9,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
7 Засаг дарга 2017,07,28 а/713 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Говийн аялал жуулчлалын бүс нутаг Ёлын ам, Баянзаг орчмын хог цэвэрлэх төслийн санхүүжилт 1,6 сая төгрөг баталсан захирамж.
8 Засаг дарга 2017,07,25 а/691 Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Ноён сумын Нутгийн удирдлагын ордны засвар үйлчилгээнд 10 сая төгрөг баталсан захирамж.
9 Засаг дарга 2017,07,21 а/677 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Даланзадгад сумын Ахмадын сувиллын барилгын гадна, дотор цэвэр бохир усны засварын ажлыг “Хуяг Эрчим” ХХК-д санхүүжилт 43,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
10 Засаг дарга 2017,07,24 а/688 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Даланзадгад хотын нийтийн эзэмшлийн талбайн гэрэлтүүлгийг засварлах ажлын санхүүжилт 9,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
11 Засаг дарга 2017,07,21 а/680 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Даланзадгад сумын 1-р сургуулийн гадна тохижилтын ажлыг “Өтгөн буян” ХХК-д санхүүжилт 69,1 сая төгрөг баталсан захирамж.
12 Засаг дарга 2017,07,21 а/679 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Цогтцэций сумын 6-р цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлыг “Тэлмүүн доной” ХХК-д санхүүжилт 128,6 сая төгрөг баталсан захирамж.
13 Засаг дарга 2017,07,21 а/686 Худаг шинээр гаргах тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf 4 сумын нутагт инженерийн хийцтэй 8 худаг шинээр гаргах ажлыг “Эрхэм Сүлд Монгол” ХХК-д санхүүжилт 157,2 сая төгрөг баталсан захирамж.
14 Засаг дарга 2017,07,21 а/685 Худаг шинээр сэргээн засварлах тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Баяндалай сумын Наран багийн төвийн мод усалгааны худгийг засварлах ажлын санхүүжилт 1,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
15 Засаг дарга 2017,07,21 а/682 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Даланзадгад сумын гэр хороололд худаг гаргах ажлын санхүүжилт 96 сая төгрөг баталсан захирамж.
16 Засаг дарга 2017,07,21 а/675 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Ханбогд сумын уурын зуухны барилга барих, халаалтын тогоог шинэчилэх ажлын санхүүжилт 399,2 сая төгрөг баталсан захирамж.
17 Засаг дарга 2017,07,21 а/674 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Ханбогд сумын хог хаягдлыг дарж булшлах ландфилийн барилга байгууламж барих санхүүжилт 593,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
18 Засаг дарга 2017,07,20 а/667 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Даланзадгад сумын ЗДТГ-ын автомашины хэвийн үйл ажиллагаа хангахад 9,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
19 Засаг дарга 2017,07,20 а/666 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Баяндалай сумын ЗДТГ-ын автомашины хэвийн үйл ажиллагаа хангахад 6,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
20 Засаг дарга 2017,07,20 а/665 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Төрийн архивын баримтыг бар коджуулах ажлыг “ Си Энд Ти Эс” ХХК-д санхүүжилт 9 сая төгрөг баталсан захирамж.
21 Засаг дарга 2017,07,20 а/664 Биотехникийн арга хэмжээ авах тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Мандал-Овоо сумын нутагт хэт халалтын улмаас цагаан зээр ангаж үхэж байгаа тул биотехникийн арга хэмжээний зардалд 5 сая төгрөг баталсан захирамж.
22 Засаг дарга 2017,07,19 а/663 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Мандал-Овоо сумын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Монкузбасс” ХХК-д санхүүжилт 35 сая төгрөг баталсан захирамж.
23 Засаг дарга 2017,07,19 а/662 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Ханхонгор сумын Ёлын ам орчимд  Ахмадын сувилалын барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыш “Скэч” ХХК-д санхүүжилт 9 сая төгрөг баталсан захирамж.
24 Засаг дарга 2017,07,19 а/661 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Ноён сумын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Монхидроконстракшн” ХХК-д санхүүжилт 29,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
25 Засаг дарга 2017,07,19 а/660 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Манлай сумын цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Наран рашаан” ХХК-д санхүүжилт 30 сая төгрөг баталсан захирамж.
26 Засаг дарга 2017,07,19 а/659 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Даланзадгад сумын 11-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Тоонто гранд” ХХК-д 29,8 сая төгрөг баталсан захирамж
27 Засаг дарга 2017,07,19 а/658 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Сумдын газар зохион байгуулалтын болон хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг “БОГДМБ” ХХК-д санхүүжилт 78,3 сая төгрөг баталсан захирамж.
28 Засаг дарга 2017,07,19 а/657 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-08-08_12-58-18.pdf Даланзадгад суманд хөлбөмбөгийн талбай байгуулах ажлыг “Мөнх өргөө” ХХК-д санхүүжилт 809,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Засаг дарга 2017,08,26 а/836 Хөрөнгө зарцуулах тухай ХО ХСангийн захирамж 001.pdf Шүүхэд хүүхэд хамгааллын тусгай өрөөг тохижуулах ажилд 10 сая төгрөг баталсан захирамж.
2 Засаг дарга 2017,08,25 а/831 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 002.pdf Баруун бүсийн сумдын сургууль, цэцэрлэгүүдэд ариутгал халдваргүйтгэл хийх ажлыг Зоонозын өвчин судлалын төвд санхүүжилт 9,7 сая төгрөг баталсан захирамж.
3 Засаг дарга 2017,08,25 а/830 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 003.pdf Баруун бүсийн сумдын сургууль, цэцэрлэгүүдэд ариутгал халдваргүйтгэл хийх ажлыг “Хүслэн хийморь” ХХК-д санхүүжилт 9,7 сая төгрөг баталсан захирамж.
4 Засаг дарга 2017,08,23 а/827 Хөрөнгө зарцуулах тухай ХО ХСангийн захирамж 004.pdf Даланзадгад сумын 2-р сургуулийн цайны газрыг засварлахад санхүүжилт 10 сая төгрөг баталсан захирамж.
5 Засаг дарга 2017,08,23 а/824 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 005.pdf Нутгийн удирдлагын ордны сантехникийн засварын ажлыг “Ди Си Эл Эм” ХХК-д санхүүжилт 69,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
6 Засаг дарга 2017,08,22 а/819 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 006.pdf Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд цахим төхөөрөмж суурилуулах ажлыг “Говийн анир” ХХК-д санхүүжилт 3,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
7 Засаг дарга 2017,08,22 а/818 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 007.pdf Багийн эмч нарыг мотоциклоор хангах ажлыг “Нарны буман гэрэл” ХХК-д санхүүжилт 8,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
8 Засаг дарга 2017,08,21 а/815 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 008.pdf Хилийн 0131-р ангид хяналтын камер суурилуулах ажлыг “Онон-Ус” ХХК-д санхүүжилт 5,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
9 Засаг дарга 2017,08,18 а/811 Нэмэлт гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 009.pdf Ханбогд сумын Хайрхан багийн орон сууц, ажлын байрны барилгын их засварын ажлыг “Суварган говь” ХХК-д санхүүжилт 80 сая төгрөг баталсан захирамж.
10 Засаг дарга 2017,08,17 а/803 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 010.pdf Даланзадгад, Ханбогд, Цогтцэций, Гурван тэс сумдын улсын бүртгэгч нарыг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг “Хос могойн чуулган” ХХК-д санхүүжилт 17,3 сая төгрөг баталсан захирамж.
11 Засаг дарга 2017,08,17 а/802 Хөрөнгө зарцуулах тухай ХО ХСангийн захирамж 011.pdf Боловсрол, соёл, урлагийн газрын барилгын дулааны шугам сүлжээг засварлахад 5 сая төгрөг баталсан захирамж.
12 Засаг дарга 2017,08,17 а/801 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 012.pdf Нутгийн удирдлагын ордны 2давхарын тухайлсан хэсгийн засварын ажлыг “Тотал идеал” ХХК-д санхүүжилт 77 сая төгрөг баталсан захирамж.
13 Засаг дарга 2017,08,17 а/800 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 013.pdf Даланзадгад сумын 1-р сургуулийн барилгийн засварын ажлыг “Эвт цахирал” ХХК-д санхүүжилт 47,7 сая төгрөг баталсан захирамж.
14 Засаг дарга 2017,08,17 а/799 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 014.pdf “Буянт хотхон” хүүхдийн зусланд суудлын автомашин нийлүүлэх ажлыг “Ихэр баян хонгорж” ХХК-д санхүүжилт 9,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
15 Засаг дарга 2017,08,14 а/792 Эрх шилжүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 015.pdf Ноён сумын ЕБС-д физикийн хичээлийн кабинет байгуулах ажлыг тус сумын ЗДТГ-т эрх шилжүүлж, 14,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
16 Засаг дарга 2017,08,14 а/787 Хөрөнгө зарцуулах тухай ХО ХСангийн захирамж 017.pdf Манлай сумын 15-р цэцэрлэгийн дотор дулааны шугам сүлжээг засварлах ажлын санхүүжилт 9,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
17 Засаг дарга 2017,08,14 а/783 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 018.pdf Аймгийн хог хаягдлын менежментийн 2017 оны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын санхүүжилт 35 сая төгрөг баталсан захирамж.
18 Засаг дарга 2017,08,10 а/776 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 019.pdf Өмнөговь аймгийн байгалийн үзэсгэлэн, ан амьтан, эвент арга хэмжээ, ахуй амьдралын онцлогийг харуулсан гэрэл зургийн фото цомог, нэвтрүүлэг бэлтгэн нийлүүлэх ажлыг “Нүүдэл” гэрэл зургийн сан-д санхүүжилт 65,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
19 Засаг дарга 2017,08,10 а/775 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 020.pdf Даланзадгад сумын ИТХ-ын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авахад 12 сая төгрөг баталсан захирамж.
20 Засаг дарга 2017,08,09 а/767 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 021.pdf Даланзадгад сумын хог хаягдлын цэгийн талбайн хэмжээг багасгах ажлыг “Хантайшир сүмбэр” ХХК-д санхүүжилт 46,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
21 Засаг дарга 2017,08,07 а/757 Нэмэлт гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 022.pdf Ханбогд суманд малын эрүүл мэндийн сум дундын нэгдсэн төвийн гадна инженерийн шугам сүлжээ барих ажлыг “Билэгт багана” ХХК-д санхүүжилт 148,6 сая төгрөг баталсан захирамж.
22 Засаг дарга 2017,08,07 а/756 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 023.pdf Төрийн байгууллагуудад өргөдөл гомдол илгээх, хүлээн авах, шилжүүлэх, хянах нэгдсэн программыг нэвтрүүлэх ажлыг “Анарсистемс” ХХК-д санхүүжилт 29 сая төгрөг баталсан захирамж.
23 Засаг дарга 2017,08,07 а/753 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 024.pdf Даланзадгад сумын 2-р сургуулийн дээврийн засварын ажлыг “Хүслэн хийморь” ХХК-д санхүүжилт 74,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
24 Засаг дарга 2017,08,07 а/752 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 025.pdf Цогтцэций сумын үүрэн телефоны тархалтыг сайжруулах ажлын зардал 150 сая төгрөг баталсан захирамж.
25 Засаг дарга 2017,08,07 а/751 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 026.pdf Ойн хөнөөлт хортон шавжтай тэмцэх ажлыг “Эко бүтэц” ХХК-д санхүүжилт 7,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
26 Засаг дарга 2017,08,07 а/750 Эко-Өмнөговь төсөлд дэмжлэг үзүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 027.pdf “Эко Өмнөговь” төслийг хэрэгжүүлхэд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
27 Засаг дарга 2017,08,04 а/745 Эхчүүдийн амрах байрыг засварлах тухай ХО ХСангийн захирамж 028.pdf Ханхонгор сумын Эхчүүдийн амрах байрыш засварлах санхүүжилт 5,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
28 Засаг дарга 2017,08,04 а/743 Эрх шилжүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 029.pdf Мандал-Овоо сумын ЭМТ-ийн сургалтын өрөөг тохижуулах ажлын санхүүжилт 9,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
29 Засаг дарга 2017,08,03 а/742 Эрх шилжүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 030.pdf Номгон сумын сургуулийн дээврийн засварын ажлын санхүүжилт 10 сая төгрөг баталсан захирамж.
30 Засаг дарга 2017,08,03 а/741 Автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангахад хөрөнгө зарцуулах тухай ХО ХСангийн захирамж 031.pdf Зэвсэгт хүчний 167-р ангийн тусгай үүргийн автотехникийн бэлэн байдлыг хангахад шаардагдах сэлбэг хэрэгсэл худалдан авахад 2 сая төгрөг баталсан захирамж.
31 Засаг дарга 2017,08,03 а/740 Автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангахад хөрөнгө зарцуулах тухай ХО ХСангийн захирамж 032.pdf Баяндалай сумын ЭМТ-ийн автомашины хэвийн үйл ажиллагааг хангахад 1,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
32 Засаг дарга 2017,08,03 а/739 Гадаадын иргэдийн хяналт шалгалтыг сайжруулахад хөрөнгө зарцуулах тухай ХО ХСангийн захирамж 033.pdf Гашуун сухайт, Шивээхүрэнгийн боомтын автомашины засвар үйлчилгээнд 8,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
33 Засаг дарга 2017,08,02 а/735 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 034.pdf Даланзадгад сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажлын санхүүжилт 32 сая төгрөг баталсан захирамж.
34 Засаг дарга 2017,08,02 а/732 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 035.pdf Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд цахим бүртгэлийн компьютер нийлүүлэх ажлыг “Оч нет” ХХК-д санхүүжилт 9,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
35 Засаг дарга 2017,08,02 а/731 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 036.pdf Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт автомашин нийлүүлэх ажлыг “Эмү цогт” ХХК-д 99 сая төгрөг баталсан захирамж.
36 Засаг дарга 2017,08,02 а/730 Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 037.pdf Гадаадын иргэн харьяатын газрын ланд круйзер 200 марзийн автомашиныг засварлахад 8,8 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
37 Засаг дарга 2017,08,02 а/729 Тагнуулын газарт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 038.pdf Тагнуулын газрын барилгын засварын ажилд 9,5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
38 Засаг дарга 2017,08,02 а/725 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 039.pdf Даланзадгадын гэр хорооллын 0,4 кВт-ын цахилгааны шугамыг өргөтгөх ажлыг “Ихэр баян говь” ХХК-д санхүүжилт 396,6 сая төгрөг баталсан захирамж.
39 Засаг дарга 2017,08,01 а/723 Нэмэлт гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай ХО ХСангийн захирамж 040.pdf Халдвартын эмнэлэгийн барилгын их засварын нэмэлт ажлыг “Даянбайгаль” ХХК-д санхүүжилт 12,3 сая төгрөг баталсан захирамж.
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Засаг дарга а/944 2017,09,26 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх 2017-10-06_04-02-34.pdf Даланзадгад сумын 3 цэцэрлэгт тоглоом нийлүүлэх ажлыг “Андгай” ХХК-д санхүүжилт 70,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
2 Засаг дарга а/943 2017,09,26 Урамшуулал олгох тухай 2017-10-06_04-07-55.pdf Даланзадгад сумын 3-р сургуульд ажиллаж байгаа математикийн багш Х.Энхтайванд урамшуулал 900,000 төгрөг баталсан захирамж.
3 Засаг дарга а/940 2017,09,20 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх 2017-10-06_04-11-08.pdf Манлай сумын уурын зуухны барилга барих ажлыг “Нарны цаг” ХХК-д санхүүжилт 929,1 сая төгрөг баталсан захирамж.
4 Засаг дарга а/937 2017,09,21 Урамшуулал олгох тухай 2017-10-06_04-14-08.pdf Даланзадгад сумын 23-р цэцэрлэгт байгуулсан Тусгай хэрэгцээт боловсролын бүлгийн багшаар ажиллаж байгаа Ж.Соёл-Эрдэнэ, Г.Уянга нарт сар бүр урамшуулал 285542 төгрөг олгох тухай.
5 Засаг дарга а/945 2017,09,26 Урамшуулал олгох тухай 2017-10-06_04-16-42.pdf Даланзадгад сумын 4-р сургуульд ажиллаж байгаа математикийн багш Д.Энхболдод урамшуулал 900,000 төгрөг баталсан захирамж.
6 Засаг дарга а/936 2017,09,21 Тэмцээн зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх 2017-10-06_04-18-43.pdf МУ-ын спортын мастер Л.Жаргалсайханы нэрэмжит сагсанбөмбөгийн аврага шалгаруулах тэмцээнд 1,5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
7 Засаг дарга а/935 2017,09,21 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх 2017-10-06_04-37-27 (1).pdf Даланзадгад суманд цахилгаан автобус үйдвэрлэж нийлүүлэх ажлыг “Экологбус” ХХК-д санхүүжилт 350 сая төгрөг баталсан захирамж.
8 Засаг дарга а/932 2017,09,21 Ажил зохион байгуулах тухай 2017-10-06_04-39-31 (1).pdf БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Баяннуур аймгаас жуулчин хүлээн авах бэлтгэл ажлын санхүүжилт 6,1 сая төгрөг баталсан захирамж.
9 Засаг дарга а/931 2017,09,21 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх 2017-10-06_04-41-51.pdf Сэврэй сумын хүүхдийн 80 ортой дотуур байрны барилгын засварын ажлыг “Говийн харш” ХХК-д 187 сая төгрөг баталсан захирамж.
10 Засаг дарга а/929 2017,09,21 Нэмэлт гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай 2017-10-06_13-02-47.pdf Даланзадгад сумын 5-р сургуулийн биеийн тамирын талбайг байгуулж, хашаажуулах ажлыг “Аз билэгтэй” ХХК-д нэмэлт санхүүжилт 16,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
11 Засаг дарга а/930 2017,09,21 Эх орон миний говь арга хэмжээ зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-10-06_13-06-35.pdf “Хүүхэд хөгжлийн түлхүүр” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Эх орон-миний говь” арга хэмжээний зардалд 1,6 сая төгрөг баталсан захирамж.
12 Засаг дарга а/925 2017,09,21 Мод тооллогын ажилд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-10-06_13-09-17.pdf Мод тооллогын ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах шатахууны зардалд 970,100 төгрөг баталсан захирамж.
13 Засаг дарга а/918 2017,09,20 Сургалтын төлбөр төлөх тухай 2017-10-06_13-11-32.pdf Тэтэглэгт хөтөлбөрт хамрагдсан оюутнуудын нэрсийг хавсралтаар баталж, сургалтын төлбөр 117,1 сая төгрөг баталсан захирамж.
14 Засаг дарга а/912 2017,09,20 Австрали улсад сургалтанд хамруулах тухай 2017-10-06_13-24-44.pdf Австрали улсын RMIT их сургуулийн хэлний бэлтгэлд 5 долоо хоногийн сургалтанд Политехникийн коллежийн захирал А.Түвшинбаярыг хамруулж, тийзний зардал 393,3 сая төгрөг баталсан захирамж.
15 Засаг дарга а/907 2017,09,15 Арга хэмжээ зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-10-06_13-27-21.pdf Математикийн багш О.Чинзоригийн нэрэмжит “Говийн ирээдүй-2017” арга хэмжээний зардалд 5,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
16 Засаг дарга а/895 2017,09,14 Спортын наадам зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-10-06_13-30-29.pdf “Багш-2017” спортын наадмын зардалд 1,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
17 Засаг дарга а/900 2017,09,14 Баяндалай сумын 13 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийг засварлахад хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-06_13-35-06.pdf Баяндалай сумын 13-р цэцэрлэгийн дотор дулааны сантехникийн холболтыг засварлахад 6 сая төгрөг баталсан захирамж.
18 Засаг дарга а/908 2017,09,18 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх 2017-10-06_13-52-33.pdf Даланзадгадын жуулчны гудамж байгуулах ажлыг “Ундрал-Илч” ХХК-д  санхүүжилт 59,3 сая төгрөг баталсан захирамж.
Д/д Шийдвэр гаргагч Шийдвэрийн огноо Шийдвэрийн дугаар Төрөл/хөрөнгө зарцуулах, өр авлага үүсгэх Хуулбар Хавсаргасан шийдвэр буюу орлого, зарлагын тухай тайлбар

 

1 Засаг дарга 2017,10,30 а/1109 Нэмэлт гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх захирамж 10 сар_Part1.pdf Даланзадгад сумын 11-р цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлын нэмэлт санхүүжилтийн ажлыг “Даянбайгаль” ХХК-д 42 сая төгрөг баталсан захирамж.
2 Засаг дарга 2017,10,26 а/1083 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part2.pdf Даланзадгад сумын төвд явган хүний зам байгуулах ажлыг “Марзат цамхаг” ХХЗ-д санхүүжилт 152,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
3 Засаг дарга 2017,10,25 а/1080 Хяналт шалгалт зохион байгуулах захирамж 10 сар_Part3.pdf Гашуун сухайтын боомтын зам дагуу байрлах үйлчилгээний газруудад шалгалт хийхэд зардал 632,000 төгрөг баталсан захирамж.
4 Засаг дарга 2017,10,25 а/1079 Ном гарын авлага хэвлүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part4.pdf 2017 оноос хүчин төгөлдөр болсон хулиудыг иргэдэд сурталчилан таниулах ном, гарын авлагыг хэвлүүлэх ажлын зардалд 1,5 сая төгрөг баталсан.
5 Засаг дарга 2017,10,25 а/1078 Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд мониторонгийн ажлыг зохион байгуулах захирамж 10 сар_Part5.pdf Аймгийн нийт ЕБС-ын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд мониторингийн ажлын зардалд 3,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
6 Засаг дарга 2017,10,24 а/1077 Тайвань улсад сургалтанд хамруулах захирамж 10 сар_Part6.pdf Тайвань улсын “Тайпэй хоспитал” Эмнэлэгт 2 сарын шүдний буйлны мэс заслын сургалтад “Хэрмийн цахиур” шүдний эмнэлгийн эрхлэгч, их эмч Ж.Ганчимэгийн сургалтын төлбөрт 5 сая төгрөг баталсан захирамж.
7 Засаг дарга 2017,10,24 а/1076 Санхүүжилт шийдвэрлэх тухай захирамж 10 сар_Part7.pdf Өмнөговт аймгийн нутаг дэвсгэрийн хөрсний доройтол, цөлжилийн зэрэглэл тогтоох ажлыг “Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн”-д гэрээт ажлын үлдэгдэл санхүүжилт 25,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
8 Засаг дарга 2017,10,25 а/1075 Оросын холбооны Улсын Эрхүү хотод сургалт арга хэмжээнд оролцуулах тухай захирамж 10 сар_Part8.pdf ОХУ-ын Эрхүү хотод сургалтанд 7-р сургуулийн багш Г.Ууганчимэг, чөлөөт бөхийн дасгалжуулагч Н.Энхбаяр нарыг оролцуулж, унааны зардалд 1 сая төгрөг баталсан захирамж.
9 Засаг дарга 2017,10,24 а/1074 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part9.pdf Ханбогд сумын Хайрхан багийн 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “ТГТ” ХХК-д санхүүжилт 25 сая төгрөг баталсан захирамж.
10 Засаг дарга 2017,10,24 а/1073 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part10.pdf Ханбогд сумын Хайрхан багийн 36 айлийн орон сууцны барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “ТГТ” ХХК-д санхүүжилт 35 сая төгрөг баталсан захирамж.
11 Засаг дарга 2017,10,23 а/1072 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part11.pdf Маанийн хийдийн засварын ажлыг “Эрхэст баянговь” ХХК-д санхүүжилт 44,3 сая төгрөг баталсан захирамж.
12 Засаг дарга 2017,10,23 а/1070 Сургалт лекц зохион байгуулах захирамж 10 сар_Part12.pdf “Төрийн үйлчилгээн дэх эерэг харилцаа, хандлагыг төрийн алба хаагчдад төлөвшүүлэх нь” сургалт, лекцийг зохирн байгуулахад 1,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
13 Засаг дарга 2017,10,23 а/1069 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part13.pdf Номгон сумын дэрсэнэ-Ус багийн Соёлийн төвийн барилга шинээр барих ажлыг “Хустайн шил” ХХК-д санхүүжилт 130,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
14 Засаг дарга 2017,10,23 а/1068 Сумдад математикийн сургалт зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part14.pdf ЕБС-д математекийн сургалт зохион байгуулахад 797,800 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
15 Засаг дарга 2017,10,23 а/1067 Тэмцээнд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part15.pdf Дархан-Уул, Дорноговь аймагт болох ОУ-ын АШ боксын тэмцээнд ололцох тамирчдад 997,300 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
16 Засаг дарга 2017,10,23 а/1066 Хүндэтгэл үзүлэх тухай захирамж 10 сар_Part16.pdf МУ-ын Начин Д.Багахүү, Б.Шоовдор нарт хүндэтгэл үзүүлж, гарын бэлэг гадуулах зардал 400,000 төгрөг баталсан захирамж.
17 Засаг дарга 2017,10,20 а/1065 Нохой устгах ажлыг зохион байгуулах тухай захирамж 10 сар_Part17.pdf Даланзадгад сумын төвд золбин нохой устгах ажилд 5 сая төгрөг баталсан захирамж.
18 Засаг дарга 2017,10,20 а/1064 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part18.pdf Шүдний цоорол, өвчлөлийг эмчлэх бодис нийлүүлэх ажлыг “Дэс” ХХК-д санхүүжилт 49,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
19 Засаг дарга 2017,10,20 а/1063 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part19.pdf Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний автомашины хангалтыг сайжруулах ажлыг “Автоблок” ХХК-д санхүүжилт 95,2 сая төгрөг баталсан захирамж.
20 Засаг дарга 2017,10,19 а/1061 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part20.pdf Хүүхдийн шүдний өвчлөлөөс сэргийлэх сийлант, сафройд түрхлэг нийлүүлэх ажлыг “Дэс” ХХК-д санхүүжилт 33,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
21 Засаг дарга 2017,10,19 а/1060 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part21.pdf Шүдний багаж тоног төхөөрөмж, хэрэсгэсэл авч, шинээр шүдний кабинет байгуулах ажлыг “Дэс” ХХК-д санхүүжилт 49,6 сая төгрөг баталсан захирамж.
22 Засаг дарга 2017,10,19 а/1059 Япон улсад сургалтанд хамруулах тухай захирамж 10 сар_Part22.pdf Япон улсын Кавасаки хотод болох “Сургуулийн өмнөх боловсролын хүний нөөцийг чадавхижуулах” 5 хоногийн сургалтад 24-р цэцэрлэгийн арга зүйч Ц.Үүрцайхыг хамржуулж тийзний зардал 3,1 сая төгрөг баталсан захирамж.
23 Засаг дарга 2017,10,19 а/1058 Тайланд улсад чуулга уулзалтанд хамруулах тухай захирамж 10 сар_Part23.pdf Тайланд улсын Патая хотод болох Өрхийн эмч нарын чуулга уулзалтад “Шим билэг” өрхийн эмнэлэгийн эрхлэгч Л.Лхагвасүрэн, бага эмч Ж.Цагаанхүү нарыг оролцуулж тийзний зардалд 3,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
24 Засаг дарга 2017,10,18 а/1056 Урамшуулал олгох тухай захирамж 10 сар_Part24.pdf Журмын дагуу тэмээн сүргээ өсгөсөн малчдад мөнгөн урамшуулал 107,5 сая төгрөг, нэрсийг хавсралтаар баталсан захирамж. ХАВСРАЛТГҮЙ
25 Засаг дарга 2017,10,18 а/1053 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part27.pdf Баян-Овоо сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Бат инспайрин” ХХК-д санхүүжилт 48,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
26 Засаг дарга 2017,10,18 а/1054 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part28.pdf Мандал-Овоо сумын 10 ортой эмнэлгийн барилгын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Хангайн нар” ХХК-д санхүүжилт 18,5 сая төгрөг баталсан захирамж.
27 Засаг дарга 2017,10,18 а/1052 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part29.pdf Зарим сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг “Инженер геодизи” ХХК-д санхүүжилт 65,9 сая төгрөг баталсан захирамж.
28 Засаг дарга 2017,10,18 а/1051 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part30.pdf Өмнөговь аймгийн БОЭТ-ийн 75 ортой эмнэлгийн хүчитгэл засварын зураг төсөл, төсөв боловсруулах ажлыг “Өлзий иш” ХХК-д санхүүжилт 29,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
29 Засаг дарга 2017,10,18 а/1050 Сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчид урамшуулал олгох тухай захирамж 10 сар_Part31.pdf Үр дүнгийн урамшил олгох ЕБС-ийн захирал, Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн нэрсийг хавсралтаар баталсан тушаал. ХАВСРАЛТГҮЙ
30 Засаг дарга 2017,10,18 а/1049 Урамшуулал олгох тухай захирамж 10 сар_Part33.pdf “Хөгжлийн ирээдүй-Оюунлаг залуучууд” хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хавсралтад дурдсан хувийн туслахуудад урамшуулал 985,500 төгрөг хавсралтаар баталсан захирамж. ХАВСРАЛТГҮЙ
31 Засаг дарга 2017,10,18 а/1047 Чуулган зохион байгуулах тухай захирамж 10 сар_Part35.pdf “Хүүхэд бидний ирээдүй” аймгийн хүүхдийн нэгдсэн чуулганы зардалд 5 сая төгрөг баталсан захирамж.
32 Засаг дарга 2017,10,18 а/1046 Хамтарсан хяналт шалгалт зохион байгуулах тухай захирамж 10 сар_Part36.pdf Хууль бусаар ашигт малтмал олборлож буй газруудад олборлолтыг зогсоох ажлын санхүүжилт 3,4 сая төгрөг баталсан захирамж.
33 Засаг дарга 2017,10,17 а/1045 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part37.pdf Даланзадгад сумын 4-р сургуульд мэрэгжлийн зургийн аппарат нийлүүлэх ажлыг “Эх ноён оргил групп” ХХК-д санхүүжилт 5,2 сая төгрөг баталсан захирамж.
34 Засаг дарга 2017,10,17 а/1044 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part38.pdf Мандал-Овоо сумын соёлын төвийг тоглолтын хувцас, хэрэгслээр хангах ажилд 21 сая төгрөг баталсан захирамж.
35 Засаг дарга 2017,10,17 а/1043 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part39.pdf Манлай сумын ЕБС-д дизайн технологийн кабинет байгуулах ажилд 11,8 сая төгрөг баталсан захирамж.
36 Засаг дарга 2017,10,17 а/1042 Олон улсын уралдаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part40.pdf Тайвань улсын Тайбэй хотод зохион байгуулагдах Ази тивийн АШ спот бүжгийн уралдаанд оролцогчдын зардалд 2 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
37 Засаг дарга 2017,10,17 а/1040 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part41.pdf Манлай сумын ЕБС-д мэдээлэл технологийн кабинет байгуулах ажилд 24,7 сая төгрөг баталсан захирамж.
38 Засаг дарга 2017,10,17 а/1039 Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part42.pdf Ханбогд сумын сургуулийн гадна бие засах газрыг байгуулах ажлын санхүүжилт

42,5 сая төгрөг баталсан захирамж.

39 Засаг дарга 2017,10,17 а/1034 Япон улсад туршлага судлах арга хэмжээнд оролцуулах тухай захирамж 10 сар_Part43.pdf Япон улсын Изүмисано хотод Болох сургалтад 7-р сургуулийн захирал Б.Баянмөнхийг оролцуулж тийзний зардал 1,1 сая төгрөг баталсан захирамж.
40 Засаг дарга 2017,10,13 а/1031 Мал аж ахуйн өвөлжилтийн байдал хангах захирамж 10 сар_Part44.pdf Аймаг, сумдын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ажлын санхүүжилт 250 сая төгрөг хавсралтаар баталсан захирамж. ХАВСРАЛТГҮЙ.
41 Засаг дарга 2017,10,17 а/1033 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part46.pdf Сум, багийг хөгжлийг дэмжих, багийн эд хогшил, техник хэрэгслээр хангах ажлын 2-р багц, Зөөврийн компьютер, принтер нийлүүлэх ажлыг “Шүтээн ноён” ХХК-д санхүүжилт 102,8 сая төгрөг баталсн захирамж.
42 Засаг дарга 2017,10,17 а/1032 Гэрээ байгуулж ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part47.pdf Сум, багийг хөгжлийг дэмжих, багийн эд хогшил, техник хэрэгслээр хангах ажлын 1-р багц, тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлыг “Элбэг туулай” ХХК-д санхүүжилт 108,5 сая төгрөг баталсн захирамж.
43 Засаг дарга 2017,10,13 а/1026 Англи хэлний хичээлийн дэд бүлэг хичээллүүлэх зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part48.pdf Даланзадгад сумын ЕБС-ийн 6-р ангийн нийт бүлгийн Англи хэлний хичээлийн дэд бүлгээр хичээллүүлэх зардалд 3,3 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
44 Засаг дарга 2017,10,13 а/1025 Сурагч солилцоо зохион байгуулах захирамж 10 сар_Part49.pdf Сурагч солилцоо арга хэмжээний зардалд 816200 төгрөг баталсан захирамж.
45 Засаг дарга 2017,10,13 а/1024 Зардал шийдвэрлэх тухай захирамж 10 сар_Part50.pdf Даланзадгад сумын нийтийн эзэмшлийн талбайд зөвшөөрөлгүйгээр байрлаж байгаа пин, контейнерыг нүүлгэн шилжүүлэх ажилд 28,2 сая төгрөг баталсан захирамж.
46 Засаг дарга 2017,10,13 а/1020 Наадамд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх тухай захирамж 10 сар_Part51.pdf Дундговь аймгт зохион байгуулагдах язгуур урлагын наадамд оролцогчдын зардалд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай.
47 Засаг дарга 2017,10,13 а/1017 Филиппин улсад олон улсын хуралд оролцох тухай захирамж 10 сар_Part52.pdf Филиппин Улсын Манлиа хотод болох хуралд Гадаадын иргэн харьяатын газрын нягтлан бодогч Д.Уранчимэгийг оролцуулж тийзний зардалд 2,5 сая төгрөг баталсан захирам.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: